Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Simona Stonienė
Skyriaus vedėja 236 4817


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus veiklos planą ir biudžetą, organizuoja skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;
 • organizuoja ir koordinuoja personalo ir vidaus administravimą, žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymą departamente, užtikrina šias sritis reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, vidaus teisės aktų rengimą;
 • pagal savo kompetenciją rengia informaciją ir analitinę medžiagą, nagrinėja prašymus personalo ir dokumentų valdymo, vidaus administravimo klausimais, teikia siūlymus ir išvadas departamento vadovybei;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru personalo administravimo klausimais, organizuoja dokumentų ir informacijos teikimą;
 • teikia siūlymus dėl pažangių žmogiškųjų išteklių valdymo metodų taikymo, koordinuoja žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių ir programų įgyvendinimą departamente;
 • koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kompetencijų tyrimus, kvalifikacijos kėlimą, metinių mokymo planų sudarymą ir jų įgyvendinimą, inicijuoja švietimo ir profesinio mokymo srities paslaugų viešuosius pirkimus;
 • kartu su kitais departamento padaliniais prižiūri kaip yra laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, inicijuoja jų atnaujinimą, esant poreikiui organizuoja tarnybinio nusižengimo, darbo drausmės pažeidimo tyrimus;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su departamento darbo taryba, atsako, kad būtų įgyvendintos darbo tarybos teisės į informavimą ir konsultavimą;
 • dalyvauja Eurostato ir Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse, komisijų posėdžiuose, susitikimuose bei konferencijose skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti  Lietuvos statistikos departamento žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymą, atitinkantį LR teisės aktų reikalavimus. Koordinuoti ir organizuoti Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus veiklą.

2. Identifikuoti ir pritaikyti LEAN metodus Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo procese. Identifikuoti kitus procesus, kuriuose tikslinga taikyti LEAN metodus (kartu su darbo grupe).

3. Dalyvauti atliekant  Lietuvos statistikos departamento veiklos sisteminę analizę (kartu su darbo grupe).

4. Koordinuoti  Lietuvos statistikos departamento  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimą 2020 m. Atlikti  Lietuvos statistikos departamento padalinių dalyvaujančių statistinės informacijos rengimo procese, kompetencijų tyrimą (duomenų rinkimo etapą).

5. Parengti Statistiko etikos kodeksą ir  Lietuvos statistikos departamento  žmogiškųjų išteklių valdymo politiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vida Preikšaitė
Patarėja 236 4647


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • būti susipažinusiam su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimą. Organizuoja tyrimus ir apklausas, susijusias su kvalifikacijos kėlimo poreikiu, sudaro metinius mokymų planus, organizuoja metiniame mokymų plane numatytus bei neplaninius mokymus, kvalifikacijos kėlimo seminarus, rengia su kvalifikacijos kėlimu susijusias ataskaitas, rengia ir atnaujina susijusius tvarkos aprašus. Teikia reikiamą informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);
 • vykdo švietimo ir profesinio mokymo srities paslaugų viešuosius pirkimus, tvarko su jais susijusius dokumentus;
 • ieško pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, talpina skelbimus bei organizuoja atrankos procedūras. Koordinuoja konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas skelbimą, teikia informaciją NBFC. Rengia laisvų darbo vietų ataskaitas;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, koordinuoja veiklos vertinimo eigą bei teikia informaciją NBFC. Esant poreikiui, atlieka reikiamas analizes bei ataskaitas;
 • renka išeinančių darbuotojų klausimynus bei juos analizuoja. Išvadas, pastebėjimus bei pasiūlymus teikia skyriaus vadovui;
 • koordinuoja adaptacijos procesą departamente, rengia ir atnaujina su tuo susijusius tvarkos aprašus;
 • koordinuoja karjeros fondo sudarymą, rengia ir atnaujina su tuo susijusius tvarkos aprašus;
 • bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis dėl studentų praktikos atlikimo departamente, dalyvauja karjeros dienose,  koordinuoja studentų praktiką ir teikia informaciją dėl sutarčių sudarymo NBFC;
 • teikia siūlymus dėl naujų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, rengia priemonėms įgyvendinti reikalingus dokumentus, bei esant poreikiui koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Eurostato ir Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse, komisijų posėdžiuose, susitikimuose bei konferencijose skyriaus kompetencijos klausimais;
 • koordinuoja leidimo dirbti kitą darbą valstybės tarnautojams klausimus, teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;
 • padeda skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti departamento dokumentų valdymą;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pateikti Lietuvos statistikos departamento bendrųjų veiklos sričių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetencijų tyrimo rezultatus ir pakeičiamumo schemas. Atlikti  Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvaujančių statistinės informacijos rengimo procese, kompetencijų tyrimą.

2. Identifikuoti ir pritaikyti LEAN metodus Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo procese.

3. Parengti  Lietuvos statistikos departamento  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2020 metų mokymų ataskaitą.  Organizuoti departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinio mokymo plano projekto parengimą ir  Lietuvos statistikos departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 2020 m.

4. Atnaujinti  Lietuvos statistikos departamento  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo efektyvumo vertinimo tvarkos aprašą.

5. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais organizuoti ir koordinuoti valstybės tarnautojų, pakaitinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į laisvas pareigas Lietuvos statistikos departamente. Organizuoti praktiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jurgita Sadauskienė
Vyriausioji specialistė 236 4816


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
 • mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • būti susipažinusiam su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis     paskyrimo / priėmimo, atleidimo, perkėlimo, valstybės tarnybos ir darbo stažo, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, socialinių garantijų ir kitus su personalo valdymu susijusius klausimus. Teikia dokumentus ir informaciją šiais klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau NBFC), tikrina ir vizuoja NBFC parengtus teisės aktų projektus Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS);
 • koordinuoja priemokų skyrimą valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja, kad priemokos būtų skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savavaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų nuostatomis. Teikia dokumentus ir informaciją šiais klausimais NBFC, tikrina ir vizuoja NBFC parengtus teisės aktų projektus DVS;
 • pasirašytus ir užregistruotus teisės aktus personalo valdymo klausimais perduoda NBFC, informuoja departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus priimtus spendimus elektroninėmis ryšio priemonėmis;
 • koordinuoja departamento valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą / grąžinimą, elektroninio parašo sertifikatų atnaujinimą;
 • konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus rengiant struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl jų keitimo ar papildymo, rengia teisės aktų projektus dėl jų tvirtinimo ir pareigybių koeficientų nustatymo. Teikia NBFC informaciją, susijusią su departamento struktūra ir pareigybėmis, reikalingą Valstybės tarnautojų ir kitoms informacinėms sistemom tvarkyti;
 • tvarko ir atnaujina intranete darbuotojų ir struktūrinių padalinių sąrašus, koordinuoja jų atnaujinimą departamento interneto svetainėje, pildo skyriaus ir Vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal kompetenciją teikia informaciją apie personalo pokyčius kitiems departamento struktūriniams padaliniams;
 • teikia informaciją departamento Darbo tarybai, esant poreikiui organizuoja susitikimus ir konsultacijas su Darbo tarybos atstovais;
 • teikia siūlymus dėl naujų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, rengia priemonėms įgyvendinti reikalingus dokumentus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • atlieka personalo sudėties kiekybinę ir kokybinę analizę bei teikia statistinę informaciją;
 • konsultuoja departamento darbuotojus dėl vidaus tvarkos taisyklių, esant poreikiui, atnaujina vidaus tvarkos taisykles;
 • padeda skyriui organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;
 • dalyvauja darbo grupėse, komisijų posėdžiuose, susitikimuose bei konferencijose skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parenti Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dibančių pagal darbo sutartis, metinę personalo ataskaitą už 2020 metus (toliau Metinė personalo ataskaita). Rengti ketvirtinį bei metinį departamento vidutinį faktinį  užimtų pareigybių skaičių, teikti informaciją ataskaitai (forma BV-2) Veiklos ir finansų valdymo skyriui, rengti pusmetinį ir metinį departamento darbuotojų kaitos koeficiento rodiklį bei teikti savailaikę informaciją apie personalo skaičių.

2. Rengti vidaus administravimo teisės aktų projektus ir užtikrinti savalaikį dokumentų valdymą personalo administravimo klausimais, atnaujinti departamento vidaus tvarkos taisykles bei kitus vidaus teisės aktus, susijusius su personalo valdymo administravimu.

3. Teikti informaciją departamento Darbo tarybai, esant poreikiui organizuoti susitikimus ir konsultacijas su Darbo tarybos atstovais.

4. Analizuoti teisės aktų pasikeitimus bei su personalo veikla susijusias naujoves ir jas įgyvendinti savo veikloje, užtikrinti savo veiklos srities personalo administravimą  atitinakntį LR teisės aktų rekalvimus.

5. Identifikuoti ir pritaikyti LEAN metodus Žmogiškųjų išteklių valdymo procese.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irma Trapinskienė
Specialistė 236 4610


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Peržiūri gaunamą korespondenciją (įskaitant statistines atskaitas), atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje, išnešioja gaunamą korespondenciją.
 • Teikia korespondenciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generaliniam direktoriui rezoliucijai parašyti, pildo rezoliucijas dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje ir galutinai jas paskirsto.
 • Registruoja siunčiamą korespondenciją dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymą.
 • Skirsto ir registruoja dokumentus, pasirašytus elektroniniu būdu.
 • Rengia departamento Duomenų parengimo skyrių darbuotojų telefonų sąrašus ir nuolat juos atnaujina.
 • Formuoja raštinės bylas, padeda ruošti jas perduoti departamento archyvui.
 • Rengia ketvirtinius kokybės rodiklius.
 • Vykdo elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ funkcionavimo stebėseną, atnaujina administracinę šios sistemos dalį (darbuotojų sąrašus, klasifikatorius).
 • Konsultuoja departamento darbuotojus dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“.
 • Dalyvauja rengiant įstaigos dokumentacijos planą.
 • Teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl efektyvesnio darbo organizavimo.
 • Nuolat nagrinėja metodinę literatūrą, tobulina žinias darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinius pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Stakvilevičiūtė
statistika@stat.gov.lt
Specialistė 236 4800


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti oficialių dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo patirties;
 • turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame;
 • užtikrina dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją;
 • pateikia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – kalbų ir pranešimų projektus, atmintines;
 • informuoja departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt. Parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą;
 • užtikrina tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, kas savaitę teikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams apibendrintą informaciją apie jų kontroliuojamas įvykdytas ir vėluojamas įvykdyti užduotis;
 • vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis;
 • organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
 • pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui;
 • stebi ir analizuoja elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ naudojimą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos plėtros galimybių;
 • verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus;
 • inicijuoja kokybės vadybos procesų žemėlapio atnaujinimą;
 • dalyvauja sudarant skyriaus planus;
 • esant poreikiui atlieka dokumentų (siunčiamų, gaunamų, vidaus, statistinių ataskaitų ir kt.) tvarkymą bei registravimą departamento dokumentų valdymo sistemoje, taip pat perduoda prašymus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Violeta Minkevičienė
Tarnautoja 236 4631


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti rusų kalbą (pažengusio vartotojo, B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja viso Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamento) archyvinio fondo formavimą, dokumentų kaupimą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą.  Organizuoja departamento archyvo darbą, tvarko ir sistemina bylas ir dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 • rengia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, trumpai saugomų dokumentų sąrašus. Organizuoja kalendoriniais metais užbaigtų dokumentų skirtų nuolat ir ilgai saugoti atranką, sudaro dokumentų ir bylų apskaitos, bylų naikinimo aktus, teikia derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui (toliau – Naujasis archyvas), organizuoja bylų įrišimą, šifruoja ir kartonuoja bylas, perduoda į Naująjį archyvą nuolat saugomas popierines ir elektronines bylas ir dokumentus;
 • užtikrina galimybę naudotis departamento, LTSR Centrinės statistikos Vyriausiosios skaičiavimo darbų valdybos, UAB „Statistinės informacijos rengimo centras“, viešosios įstaigos „Statistikos centras“, viešosios įstaigos „Statistikos tyrimai“, Respublikinio skaičiavimo centro, Kauno teritorinės statistikos valdybos, Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus nuolat, ilgai ir trumpai saugomomis bylomis;
 • atlieka departamento archyve saugomų bylų ir dokumentų paiešką, saugomų dokumentų pagrindu rengia ir išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus juridinių faktų patvirtinimui, užtikrina pateiktų duomenų atitiktį archyvinėse bylose esantiems dokumentams;
 • teikia rekomendacijas, privalomus nurodymus departamento skyriams bylų sutvarkymo, apskaitos dokumentų rengimo klausimais. Koordinuoja Duomenų parengimo skyrių darbuotojų atsakingų už archyvinių dokumentų tvarkymą darbą ir konsultuoja juos;
 • organizuoja Dokumentų Ekspertų Komisijos darbą ir vykdo komisijos sekretoriaus pareigas;
 • prireikus registruoja dokumentus, esant poreikiui užtikrina vadovybės priimamojo darbą;
 • vykdo ir kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Nečiūnienė
Vyresnioji specialistė 236 1447


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
 • gebėti dirbti ir administruoti elektroninę dokumentų valdymo sistemą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialių dokumentų valdymą, valstybinės kalbos vartojimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, Europos Sąjungos istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo departamento dokumentų administravimą ir valdymą pagal reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, rengia ir aktualizuoja dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano suvestines, teisės aktus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo, konsultuoja šiais klausimais departamento darbuotojus;
 • atlieka dokumentų (siunčiamų, gaunamų, vidaus, sutarčių, statistinių ataskaitų ir kt.) tvarkymą ir registravimą departamento dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DSV). Siunčia raštus ir kitą korespondenciją, perduoda prašymus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Atlieka pavedimų registravimą ir kontrolę pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje;
 • pagal kompetenciją administruoja departamento DVS, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo ir plėtros. Koordinuoja šios sistemos darbą, konsultuoja departamento darbuotojus sistemos naudojimo klausimais;
 • inicijuoja su dokumentų valdymu susijusius viešuosius pirkimus ir rengia reikiamą dokumentaciją;
 • užtikrina departamento vadovybės priimamojo darbą, nesant specialisto, jį pavaduoja;
 • organizuoja archyvinių duomenų saugojimą. Perduoda departamento archyvui skyriaus bylas;
 • tvarko ir atnaujina su skyriaus veikla susijusią informaciją, seka dokumentų galiojimą ir tvarko bei skelbia aktualią informaciją intranete;
 • pagal savo kompetenciją rengia informaciją ir ataskaitas;
 • esant poreikiui pildo skyriaus ir vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikti 2019 m. dokumentacijos plano suvestinę.

2. Analizuoti teisės aktų pasikeitimus bei su dokumentų valdymu susijusias naujoves ir jas pritaikyti savo veikloje, užtikrinti dokumentų valdymą atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3. Dalyvauti rengiant pašto paslaugų viešojo pirkimo dokumentus.

4. Parengti, su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba suderinti ir pateikti tvirtinti Lietuvos statistikos departamento 2021 m. dokumentacijos planą bei registrų sąrašą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)