2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Antrasis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai

 

Antrasis Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdis pirmininkaujant Lietuvai įvyko penktadienį, rugsėjo 13 d., Briuselyje.

Pirmasis darbotvarkės klausimas buvo Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, bei pirmininkaujančios šalies kompromisinio pasiūlymo svarstymas. TSDG tęsė teisės akto projekto nagrinėjimą. Daugiausia dėmesio buvo skirta aplinkosaugos prekių ir paslaugų bei energetikos produktų sąrašų, kurie bus naudojami V ir VI prieduose (valstybės narės palaikė įgyvendinimo teisės aktų variantą) sudarymo procedūrai pasirinkti, teikiamų duomenų agregavimo lygiui nustatyti bei asmeninių namų ūkių „vartojimo" veiklai išskirstyti į smulkesnes dalis (VI priedo 5 skirsnio 3 dalis). Svarstymą planuojama baigti spalio mėn. TSDG posėdyje.

Kitas darbotvarkės klausimas buvo pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos svarstymas. Pirmininkaujanti šalis pristatė rašytinių konsultacijų rezultatus. Kadangi dauguma delegacijų palaikė pirminį Komisijos pasiūlymą, pirmininkaujanti šalis sieks Coreper II patvirtinimo spalio mėn., siekdama suformuoti pagrindą deryboms su Europos Parlamentu pradėti.

Trečiasis darbotvarkės klausimas buvo pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai reikalingų statistinių rodiklių teikimo ir jų kokybės svarstymas. Pirmininkaujanti šalis pristatė rašytinių konsultacijų rezultatus, Komisija pristatė teisės akto projektą, buvo apsikeista bendromis nuomonėmis. Apibendrinus atsakymus, pirmininkaujanti šalis konstatavo, kad dauguma valstybių narių palaiko pasiūlymo tikslą, tačiau, kai kurių valstybių narių nuomone, yra ir kitų veiksmingų būdų iškeltam tikslui pasiekti. Tikimasi, kad Komisija pateiks atsakymus į valstybių narių klausimus, o taip pat Tarybos teisės tarnyba pateiks raštišką nuomonę dėl tam tikrų pasiūlymo aspektų teisėtumo iki kito TSDG posėdžio, numatyto 2013 m. spalio 10 d.

Toliau buvo pateikta informacija apie rugsėjo 6 d. įvykusio Coreper I posėdžio dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žvejybos statistikos srities teisėkūros procedūra priimti teisės aktai (Omnibus I), rezultatus. Coreper I pritarė pakeistam kompromisiniam tekstui ir įgaliojo savo pirmininką susisiekti raštu su Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komiteto pirmininku ir taip užtikrinti, kad šis pasiūlymas būtų priimtas pirmuoju svarstymu. Tekstas taip pat bus pateiktas visomis oficialiosiomis kalbomis atlikus teisinę-lingvistinę ekspertizę, tikintis, kad Europos Parlamentas priims jį lapkričio mėn. plenarinio posėdžio metu. Teisės aktas turėtų būti paskelbtas Oficialiajame leidinyje 2014 m. pradžioje.

Toliau buvo pateikta informacija apie pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos demografinės statistikos. Rugsėjo 11 d. Coreper II pritarė papildytam kompromisiniam paketui, ir Coreper II pirmininko pasirašytas raštas su pasiūlymu buvo išsiųstas Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL) pirmininkui. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto balsavimas numatytas 2013 m. spalio 18 d. Šiuo metu atliekama pasiūlymo teisinė-lingvistinė ekspertizė visomis oficialiosiomis kalbomis. Valstybių narių paprašyta atsiųsti pastabas iki rugsėjo 26 d. Ekspertų posėdis numatomas spalio 4 d. Balsavimas įvyks Europos Parlamento antrosios plenarinės sesijos metu, spalio 22 d. Teisės aktas turėtų būti paskelbtas Oficialiajame leidinyje 2013 m. pabaigoje arba 2014 m. pradžioje.

Vėliau buvo pateikta informacija apie Reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos pakeitimo būklę. 2013 m. liepos 25 d. valstybės narės buvo informuotos apie bendro svarstymo (rašytinių konsultacijų) rezultatus ir tolesnius žingsnius. Be to, buvo pradėtas svarstymas, kurio tikslas – nustatyti nepatenkinamas nuostatas dabartiniame kompromisiniame tekste (t. y. nuostatas, dėl kurių valstybės narės nelinkusios nusileisti, arba vadinamąsias „raudonąsias linijas"). Buvo nustatytas terminas – rugsėjo 2 d., tačiau rugsėjo 12 d. dvi valstybės narės dar nebuvo pateikusios savo komentarų.

Analizuodama atsakymus, pirmininkaujanti šalis laikėsi nuomonės, kad bet koks vertinimas turėtų būti paremtas įgaliojimais, suteiktais Coreper komiteto 2013 m. balandžio 10 d. (dok. 8034/13, 2013 m. kovo 27 d.); šią nuomonę palaikė ir daugelis delegacijų. Valstybių narių išsakytos nuomonės apie „raudonąsias linijas" ir galimus pakeitimus pasirodė esančios labai prieštaringos.

Siekdama pažangos, pirmininkaujanti šalis norėtų atidžiau išsinagrinėti rašytinių konsultacijų metu gautus atsakymus, kad galėtų pateikti rašytinę svarstymo ataskaitą, kaip tai jau įprasta Tarybos statistikos darbo grupėse, prieš spalio mėn. vyksiantį posėdį. Tarybos teisės tarnyba turėtų pateikti nuomonę raštu dėl 6a straipsnio vėliausiai iki spalio pradžios. Šiuo metu TSDG pirmininkaujanti Lietuva aiškinasi Europos Parlamento pasiryžimą persvarstyti ankstesnį susitarimą ir siekia, kad pasiūlymas būtų priimtas pirmuoju svarstymu.

Kitas TSDG posėdis numatytas 2013 m. spalio 10 d.

Daugiau informacijos apie teisės aktų dosjė rasite adresu (eu2013.stat.gov.lt).