2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Atliekama BNP patikra


2017 m. vasario 28–kovo 3 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) patikra, kurios metu Europos Komisijos (Eurostato) atstovai tikrins ir įvertins Lietuvos bendrojo vidaus produkto ir BNP vertinimų atitiktis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams. Šių makroekonominių rodiklių kokybė ypač svarbi, nes jais remiantis nustatomos valstybių narių įmokos į ES biudžetą.