2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Azerbaidžaniečių mokomasis vizitas verslo statistikos klausimais


Lapkričio 11–15 d., įgyvendinant projektą „ES pagalba Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus, EuropeAid/138625/DH/SER/AZ“, Azerbaidžano valstybinio statistikos komiteto delegacija lankosi Lietuvos statistikos departamente. Šio mokomojo vizito verslo statistikos klausimais tikslas – su Lietuvos statistikos departamento specialistais aptarti organizacinę struktūrą, didžiausią dėmesį skiriant struktūriniams vienetams, susijusiems su verslo statistikos rengimu, statistiniam verslo registrui ir klasifikatoriams, bendro statistinės veiklos proceso modelio (angl. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) naudojimui verslo statistikos procesuose, verslo statistikos registrui (jo struktūrai, vienetams, atnaujinimo šaltiniams, įskaitant tyrimų duomenis (trumpojo laikotarpio ir struktūrinės verslo statistikos duomenis), veikiančių vienetų sąrašo sudarymui statistiniams tyrimams.

Vizito metu taip pat bus aptariamas verslo statistikos rengimas, įskaitant trumpojo laikotarpio verslo statistikos rodiklius ir jų rengimo metodus, bei statistinių klasifikatorių naudojimas verslo statistikai rengti. Lietuvos statistikos departamento specialistai pristatys IT priemones, skirtas verslo statistikai rengti (duomenų bazes, statistinių tyrimų metodus, statistinius klausimynus, statistinių duomenų sklaidos būdus).

Vizito metu bus siekiama sukurti aplinką, kuri skatintų bendradarbiauti, mokytis, aptarti ir analizuoti gerosios patirties pavyzdžius.