2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Pirmasis EBPO Statistikos direktorato vizitas


Balandžio 14–16 d. Lietuvos statistikos departamente vyko pirmasis EPBO atstovų susitikimas su Lietuvos statistikos departamento generaline direktore V. Lapėniene ir darbuotojais dėl Lietuvos stojimo į EPBO statistikos ir statistikos politikos srityje. Atvyko  EPBO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovai J. Dupont ir D. Brackfield.

Iš kairės į dešinę: J. Dupont, P. Schreyer, D. Brackfield.


P. Schreyer pažymėjo, kad anksčiau planuotas Įvadinis pažintinis vizitas sutapo su balandžio 9 d. EBPO Tarybos susitikime paskelbtu šalių susitarimu dėl Lietuvos kvietimo pradėti stojimo procesą. EBPO ekspertai pristatė stojimo į EBPO procesą, statistikos vaidmenį EBPO, reikalavimus ir terminus. Buvo aptarta ir Statistikos sektoriaus patikros Techninės užduoties galutinė versija. Statistikos patikrą vykdo EBPO Statistikos direktoratas, vėlesniame etape pasitelkdamas ekspertus iš kitų direktoratų, o Lietuvoje šį procesą koordinuoja Lietuvos statistikos departamentas. Statistikos patikros tikslas yra užtikrinti Lietuvos statistikos politikos ir praktikos darną su taikomomis EBPO šalyse narėse.

Ekspertams pristatyta Lietuvos statistikos sistema, Statistikos įstatymas, kiti statistiką reglamentuojantys teisės aktai, apsikeista nuomonėmis dėl statistikos rengimo proceso terminų atskirose statistikos srityse,  rodiklių kokybės, aptarti įvairių klausimynų pildymo terminai, statistinės informacijos perdavimo techniniai aspektai. Vizito pabaigoje aptartas tolimesnis veiksmų planas.

Vizito metu ekspertai susitiko ir su kitų institucijų, kurios rengia oficialiąją  statistiką (Finansų ministerijos ir Lietuvos banko) ir Užsienio reikalų ministerijos, kuri kuruoja stojimo į EBPO procesą, atstovais.

Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė aptaria
tolimesnį veiksmų planą su Julien Dupont, stojimo koordinatoriumi.


Aptariamas tolimesnis veiksmų planas.


Susitikime dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos banko,
Finansų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos ekspertai.