Techninė pagalba 2022 metais

Siekdama 2018–2022 metų strategijoje užsibrėžto tikslo – didinti Valstybės duomenų agentūros teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu – Valstybės duomenų agentūra teikė techninę pagalbą užsienio statistikos tarnyboms. Valstybės duomenų agentūros specialistai aktyviai dalyvavo techninės pagalbos projektuose.

2022 metais Valstybės duomenų agentūra, kaip konsorciumo partnerė, kartu su užsienio partneriais pateikė keletą paraiškų dalyvauti naujai skelbiamuose konkursuose ir atsakė į kvietimus teikti paraiškas dėl techninės pagalbos įvairioms šalims projektų.

Laimėtas ES Dvynių projektas „Jordanijos statistikos departamento pajėgumų stiprinimas statistinių duomenų rengimo, analizavimo ir teikimo srityse, remiantis geriausia tarptautine ir Europos praktika“, kuriam vadovauja Danijos statistikos departamentas (Danijos statistikos departamentas – vadovaujanti valstybė narė; Valstybinė duomenų agentūra, Istat (Italija), DESTATIS (Vokietija) – jaunesnieji projekto partneriai; Suomijos statistikos departamentas – dalyvaujantis partneris). 2022 m. buvo vykdomos projekto planavimo veiklos ir surengtas pirmasis projekto valdymo komiteto posėdis. Nuo 2023 metų sausio mėnesio vyks vizitai į Jordanijos statistikos departamentą ir bus surengtas pirmasis dalyvaujančių šalių aukšto lygio atstovų susitikimas.

2022 metais Valstybės duomenų agentūra, kaip jaunesnioji partnerė, taip pat dalyvavo Suomijos statistikos departamento vadovaujamo ES Dvynių projekto Azerbaidžane „Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos, siekiant stiprinti verslo statistikos duomenų rinkimą, derinimą, analizę, publikavimą ir sklaidą“ įgyvendinimo veiklose. Dėl COVID-19 projektas buvo įgyvendinamas tiek internetu, tiek, esant galimybei, gyvai. Nuo projekto pradžios 2019 metais šeši Valstybės duomenų agentūros ekspertai įgyvendino 16 veiklų įvairiose statistikos srityse, tokiose kaip Verslo registro, verslo demografijos, verslo struktūros statistikos tobulinimas, naujų administracinių duomenų šaltinių naudojimas, Bendrojo statistinio verslo procesų modelis (GSBPM) (5 gyvai, 1 mišriu būdu, 10 internetu). 2022 metų sausio mėnesį Valstybės duomenų agentūra organizavo Verslo statistikos tyrimų procesų mokomąjį vizitą ir priėmė 10 asmenų Azerbaidžano delegaciją. Projektas baigtas įgyvendinti 2022 metų balandžio mėnesį, surengus baigiamąją projekto konferenciją, kurioje dalyvavo projekto šalių ambasadoriai, generaliniai direktoriai, projektų vadovai ir Azerbaidžano Respublikos ministerijų atstovai. Projektą ir pasiektus rezultatus visos šalys įvertino labai gerai.

2022 metų birželio mėnesį buvo užbaigtas ES regioninis projektas STEP (Statistika Rytų partnerystės iniciatyva) Armėnijoje, Azerbaidžane, Moldovoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Gruzijoje, kurį, vadovaujant Expertise France agentūrai, įgyvendino konsorciumo partneriai – Valstybės duomenų agentūra, INSEE (Prancūzija), ISTAT (Italija), Danijos statistikos biuras ir Vengrijos centrinės statistikos tarnyba. 2020 metais įvedus apribojimus dėl COVID-19 pandemijos, projekto veiklos buvo įgyvendinamos nuotoliniu būdu. Nuo projekto pradžios 2019 metais iki jo pabaigos aštuoni Valstybės duomenų agentūros ekspertai įgyvendino 13 veiklų Verslo registro, lyčių, gyventojų ir būsto statistikos bei kokybės politikos srityse.

Valstybės duomenų agentūros specialistai aktyviai bendradarbiauja statistikos srityje ir yra kviečiami pasidalyti savo patirtimi kituose partnerių vykdomuose projektuose.

Įgyvendinant Pasaulio banko projektą „IT poreikių įvertinimas Somalio integruotos statistikos ir ekonominio planavimo stiprinimo projektui“ pagal paslaugų sutartį, pasirašytą su Norway Registers Development AS, trys Valstybės duomenų agentūros ekspertai padėjo parengti rekomendacijas dėl oficialiosios statistikos rengimui reikalingų darbo vietų įrengimo ir parengė pagrindines rekomendacijas dėl oficialiosios statistikos plėtros šalyje.

2022 metų spalio mėnesį Valstybės duomenų agentūra, vykdydama ES finansuojamą projektą, bendradarbiaujant su GOPA (Vokietija), surengė Turkijos statistikos tarnybos (Turkstat) ekspertų mokomąjį vizitą, skirtą registrais pagrįstos užimtumo statistikos rengimui remiantis 2020 metų surašymu.

Glaudžiai bendradarbiaujant su TAIEX biuru, 2022 metų spalio mėnesį Valstybės duomenų agentūroje buvo surengtas Šiaurės Makedonijos statistikos tarnybos atstovų mokomasis vizitas. Pagrindinė vizito tema buvo administracinių šaltinių duomenų integravimas statistikos tikslais.

2022 metų lapkričio mėnesį, bendradarbiaujant su DevStat įmone (Ispanija), įgyvendinant ES projektą EKP Rytų ir Centrinės Azijos šalims, Valstybinė duomenų agentūra surengė internetinius mokymus „Veiklos ir produktų klasifikatoriai: aprašymas, naudojimas ir įgyvendinimas“. Šiuose mokymuose dalyvavo 27 dalyviai iš minėtų šalių.

2022 metų gruodžio mėnesį Valstybės duomenų agentūroje lankėsi Kazachstano Respublikos Strateginio planavimo ir reformų agentūros nacionalinės statistikos biuro delegacija. Vizitas surengtas remiantis Valstybės duomenų agentūros ir Kazachstano Respublikos statistikos tarnybos 2012 metų birželio 5 dieną pasirašytu susitarimo memorandumu dėl bendradarbiavimo statistikos srityje. Mokomojo vizito metu daugiausia dėmesio skirta energetikos statistikai ir DVT rodikliams, o paralelinėje sesijoje pristatytas naujasis Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-01-09