Lietuvos statistikos departamentas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. Lietuvos statistikos departamente teisės aktus rengiantys asmenys yra įpareigoti užtikrinti, kad teisės aktas nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-07-04