Į Valstybės duomenų valdysenos programą įtraukiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė ir kurios Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą, teikia viešąsias paslaugas ar atlieka kitas įstatymuose nustatytas funkcijas, statutinių įstaigų ir kitų biudžetinių įstaigų, regionų plėtros tarybų darbai, būtini Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti. Programa atnaujinama pagal poreikį.

Kviečiame išvardytas institucijas, sprendžiančias analitinius uždavinius, pateikti poreikį įtraukti naujus darbus užpildant Valstybės duomenų valdysenos darbo poreikio anketą.