Lietuvos statistikos departamento pastatas

 

 

Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius,
Tel. (8 5) 236 4800,
Faks. (8 5) 236 4845,
El. paštas statistika@stat.gov.lt

Valstybės duomenų agentūra  yra  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestose oficialiosios statistikos valdymo srityje ir valstybės duomenų valdysenos srityje, įgyvendinanti šią politiką ir koordinuojanti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas, o valstybės duomenų tvarkymą – pagal Valstybės duomenų valdysenos programą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymu, Valstybės duomenų agentūra koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą oficialiosios statistikos srityje.

Susitarimai su oficialiąją statistiką tvarkančiomis įstaigomis.

Svarbiausieji Valstybės duomenų agentūros uždaviniai apibrėžti Valstybės duomenų agentūros nuostatuose.

Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, yra prieinama ir nemokamai teikiama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida.

___________________________________

Valstybės duomenų valdymas

Valstybės duomenų valdymas ir tvarkymas yra sutelktas vienoje vietoje – Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS). VDV IS arba Valstybės duomenų ežeras yra Valstybės duomenų agentūros valdoma sistema, skirta tvarkyti ir kaupti valstybės duomenis, teikti šių domenų pagrindu parengtą informaciją atliekant valstybės ekonominės ir socialinės raidos stebėseną ir analizę ir užtikrinti efektyvius informacijos mainus tarp viešojo sektoriaus institucijų.

Šiuo metu Valstybės duomenų agentūra vykdo projektą „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“. Įgyvendinus šį projektą, bus sukurtos integracijos su daugiau kaip 300 valstybės informacinių išteklių, juose kaupiami duomenys bus inventorizuoti, o metaduomenų pagrindu bus sukurtas metaduomenų katalogas, integruotų valstybės informacinių išteklių duomenys bus atverti Lietuvos atvirų duomenų portale ne žemesniu nei 4 brandos lygiu.

___________________________________

Valstybės duomenų agentūros misija

Kurti produktus, padedančius teisingai priimti sprendimus.

Tikslas

Suteikti klientui tai, ko jam reikia.

2023–2027 m. strateginės kryptys (tikslai) ir uždaviniai

Plėsti ir tobulinti kokybišką statistiką

 • Detalesnė ir nauja statistika
 • Aktualesnė ir prieinamesnė statistika pagal statistikos sritis
 • Išaugusi statistikos kokybė ir suderinamumas
 • Standartizuoti ir automatizuoti procesai

Auginti ir vystyti analitinę perspektyvą

 • Sukurtas analitinių kompetencijų centras
 • Išaugusi duomenų kultūra valstybėje
 • Lankstus, skaidrus ir saugus valstybės duomenų valdymas

Užtikrinti simbiotinę partnerystę

 • Glaudus bendradarbiavimas su valstybės institucijomis
 • Abipuse nauda ir duomenimis grįsti ryšiai su privačiais duomenų valdytojais
 • Įtraukta akademinė bendruomenė sprendžiant valstybės duomenų valdymo užduotis
 • Patikimas ir gerbiamas partneris tarptautinėje erdvėje

Kurti įkvepiančią aplinką

 • Geidžiamas darbdavys
 • Sukurta palanki aplinka save kuriančiai asmenybei
 • Taikomos inovatyvios darbo ir poilsio priemonės

___________________________________
 

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas nustato oficialiosios statistikos organizavimo ir valstybės duomenų valdysenos bendruosius principus. Valstybės duomenų agentūros veiklą reglamentuoja ir kiti šalies ir ES teisės aktai.

Patariamieji Valstybės duomenų agentūros organai yra:

Statistikos kolegija, kuri rengia ir teikia Agentūrai siūlymus sprendžiant klausimus, nurodytus Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės jai pavestus klausimus, susijusius su:

 1. oficialiosios statistikos bendros valstybės politikos formavimu ir įgyvendinimu;

 2. oficialiosios statistikos organizavimu ir statistinės informacijos rengimo pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį koordinavimu;

 3. Europos statistikos praktikos kodekso principais;

 4. teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

 5. kitais su Agentūros kompetencija oficialiosios statistikos valdymo srityje susijusiais Vyriausybės pavestais klausimais

Valstybės duomenų valdysenos kolegija, kuri rengia ir teikia Agentūrai siūlymus sprendžiant klausimus, nurodytus Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės jai pavestus klausimus, susijusius su:

 1. valstybės politikos formavimu ir įgyvendinimu valstybės duomenų valdysenos srityje;

 2. valstybės duomenų valdysenos organizavimo ir rengimo pagal Valstybės duomenų valdysenos programą koordinavimu;

 3. kitomis Agentūros funkcijomis valstybės duomenų valdysenos srityje.

Kolegijų nariai yra kitų institucijų atstovai. Nuorodos į informaciją apie kolegijas ir posėdžių protokolus naudojamos susipažinimui kolegijos nariams bei visuomenei apie tokių kolegijų darbą.


Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus patariamoji komisija svarsto svarbiausius statistikos darbų organizavimo ir metodologinius klausimus, publikacijų, teisės aktų ir planavimo dokumentų projektus, strateginių tikslų įgyvendinimo ir veiklos gerinimo rezultatus, Valstybės duomenų agentūros struktūrinių padalinių vadovų veiklos ataskaitas ir kt. Jos nariai yra Valstybės duomenų agentūros generalinis direktorius – Patariamosios komisijos pirmininkas, jo pavaduotojai, kai kurių Valstybės duomenų agentūros struktūrinių padalinių vadovai, kiti valstybės tarnautojai. Posėdžiai vyksta paskutinį mėnesio antradienį, prireikus, posėdžių data gali būti keičiama.

Svarbiems oficialiosios statistikos sistemos veiklos aspektams nagrinėti ir tobulinti sudaromos tarpinstitucinės ar Valstybės duomenų agentūros komisijos ir darbo grupės.


Lietuvos statistikos sistemą sudaro Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas ir  kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, vykdančios statistikos darbus, numatytus Oficialiosios statistikos programoje.

Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdamos oficialiąją statistiką, vadovaujasi:


Dokumento atnaujinimo data: 2023-12-04