Lietuvos statistikos departamento pastatas

Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius,


Tel. (8 5) 236 4800,


Faks. (8 5) 236 4845,


El. paštas statistika@stat.gov.lt


Lietuvos statistikos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje,  ją įgyvendinanti  ir koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos rengimą, pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Lietuvos statistikos departamentas koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą oficialiosios statistikos srityje.

Susitarimai su oficialiąją statistiką tvarkančiomis įstaigomis.

Lietuvos statistikos departamentas, taikydamas statistinius metodus, renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu. Svarbiausieji Lietuvos statistikos departamento uždaviniai apibrėžti Lietuvos statistikos departamento nuostatuose.

Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, yra prieinama ir nemokamai teikiama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida.

* * * * *

Lietuvos statistikos departamento misija

Rengti ir skleisti oficialiąją statistiką, reikalingą sprendimams priimti ir informuoti visuomenę šaliai aktualiais klausimais.

Tikslas

Taikant inovatyvius sprendimus parengta ir skleidžiama oficialioji statistika atitinka besikeičiančius vartotojų poreikius, ištekliai naudojami racionaliai, statistinės atskaitomybės našta valdoma.

2018–2022 m. strateginės kryptys ir tikslai

Vartotojo poreikiais grįsta oficialioji statistika

  • Rengti statistinę informaciją atsižvelgiant į jos reikalingumą ir naujus iššūkius

  • Statistinę informaciją skelbti anksčiau

  • Atsižvelgiant į vartotoją, statistinę informaciją skelbti suprantamiau ir vizualiau

  • Ugdyti statistinės informacijos vartotoją

Efektyvūs procesai

  • Modernizuoti veiklos procesus ir organizacinę struktūrą

  • Didinti statistinės informacijos rengimo ir sklaidos efektyvumą

Darni institucinė aplinka ir kultūra

  • Puoselėti gerą įvaizdį ir reputaciją, ugdyti pasitikėjimą Lietuvos statistikos departamentu

  • Ugdyti motyvuotų ir lojalių profesionalų bendruomenę

  • Siekti socialinio atsakingumo

* * * * *

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas nustato oficialiosios statistikos organizavimo bendruosius principus. Lietuvos statistikos departamento veiklą reglamentuoja ir kiti šalies ir ES teisės aktai.

Patariamoji Lietuvos statistikos departamento institucija yra Statistikos taryba, kuri pataria departamentui statistikos organizavimo ir metodologiniais  klausimais.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija svarsto svarbiausius statistikos darbų organizavimo ir metodologinius klausimus, publikacijų, teisės aktų ir planavimo dokumentų projektus, strateginių tikslų įgyvendinimo ir veiklos gerinimo rezultatus, Lietuvos statistikos departamento struktūrinių padalinių vadovų veiklos ataskaitas ir kt. Jos nariai yra Lietuvos statistikos departamento generalinis direktorius – Patariamosios komisijos pirmininkas, jo pavaduotojai, kai kurių Lietuvos statistikos departamento struktūrinių padalinių vadovai, kiti valstybės tarnautojai. Posėdžiai vyksta paskutinį mėnesio antradienį, prireikus, posėdžių data gali būti keičiama.

Svarbiems oficialiosios statistikos sistemos veiklos aspektams nagrinėti ir tobulinti sudaromos tarpinstitucinės ar Lietuvos statistikos departamento komisijos ir darbo grupės.

* * * * *

Lietuvos statistikos sistemą sudaro Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas ir  kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, vykdančios statistikos darbus, numatytus Oficialiosios statistikos programoje.

Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdamos oficialiąją statistiką, vadovaujasi:

Oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gairėmis, patvirtintomis 2018 m. gegužės 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-123

Statistikos darbo (tyrimo) metodikos arba rengimo aprašo rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. gegužės 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-124

Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. gegužės 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-125


Dokumento atnaujinimo data: 2020-05-19