Išvykstamojo turizmo statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Nijolė Voicechovskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

nijole.voicechovskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4477

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-25

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-09-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-09-18
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų, keliaujančių į užsienį, skaičių, kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius.

3.3 Sektorinė aprėptis

Lietuvos gyventojai, grįžtantys iš užsienio vienadienių kelionių arba kelionių su nakvyne.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Išvykusių turistų skaičius – lankytojų, kurie kelionėje užsienyje apsistojo bent vienai nakčiai, skaičius.

Išvykusių turistų kelionių skaičius – kelionių, kurių metu lankytojai užsienyje apsistojo bent vienai nakčiai, skaičius.

Išvykusių turistų nakvynių skaičius – kelionės metu užsienyje praleistų naktų skaičius.

Išvykusių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – kelionių, kurių metu lankytojai užsienyje neapsistojo nei vienai nakčiai, skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Lietuvos gyventojas, grįžtantis iš užsienio

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Vyresni nei 15 metų amžiaus Lietuvos gyventojai, grįžtantys iš užsienio

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Išvykusių turistų išlaidos – mln. EUR, išlaidų struktūra – proc.;

Išvykusių turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

Išvykusių turistų vidutinės dienos ir kelionės išlaidos – EUR;

Išvykusių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. vienetų.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L192, p. 17).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie vietinio ir išvykstamojo turizmo statistiką pateikiamas 85 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Turizmas -> Išvykstamasis turizmas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Siekiant įvertinti populiacijos ir jos sričių rodiklius, laikoma, kad imtis sudaryta taikant sluoksninės tikimybinės imties planą, ir parametrai vertinami tikimybinių imčių metodais. Vertinant paklaidas laikoma, kad populiacijos dydis yra pastovus, o ne atsitiktinis. Todėl paklaidų statistiniai įverčiai yra maži.

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2
Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Išvykstančių turistų kelionių skaičius

Išvykstančių turistų nakvynių skaičius

 

0,5

0,2

 

 

1,8

1,6

 

 

14.3

Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 85 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių reikšmės yra suderinamos su kita LSD rengiama informacija. Išvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius lyginamas su įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinio tyrimo duomenimis, o kelionių skaičius – su asmenų srautų statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderintos.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondento skirtas atsakyti į anketos klausimus – 6,4 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Atrankinis statistinis tyrimas vykdomas apklausiant Lietuvos gyventojus, grįžtančius iš užsienio (ketvirtinė išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketa TUR-02).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Tiesioginės apklausos metu pildoma išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketa.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinamos loginės ir aritmetinės klaidos – padarytos pildant anketas, atsiradusios įvedimo ar apdorojimo metu. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį – ignoruotina ir privaloma taisyti. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra – pakartotinis redagavimas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas statistinių duomenų redagavimas, įvedimas, tikrinamas loginis ryšys tarp kintamųjų, neatsakymų į klausimus vertinimas, naudojant vidurkio metodą kiekybiniams kintamiesiems ir artimiausio kaimyno metodą kokybiniams kintamiesiems, svorių kalibravimas, parametrų vertinimas tikimybinių imčių metodais.

Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

Tourism Statistics Data Transmission Compendium, 2007: Eurostat methodologies and working papers, Luxembourg: Eurostat.