Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius ir aiškinamosios pastabos (EVRK 2 red.)

Paieškos ikona
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ IR INSTITUCINIŲ SEKTORIŲ PAIEŠKA

 

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 696 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (Žin., 1995, Nr. 43-1054; 2003, Nr. 32-1334) (aktuali redakcija, įsigaliojo nuo 2014-08-02)

  • Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 114 „Dėl duomenų apie fizinių ir juridinių asmenų vykdomos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių pateikimo statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 62-2851)

  • Europos Parlamentas ir Taryba 2006 m. gruodžio 20 d. reglamentas Nr. 1893/2006 (PDF), nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių

  • Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin.,2007, Nr. 119-4877) 


Atnaujinimo data: 2023-10-09