2020 m.   2015 m.   2010 m.   2005 m.

  • Išteklių ir panaudojimo lentelės (XLSX):

2022 m.   2021 m.   2020 m.   2019 m.

2015 m.   2016 m.   2017 m.   2018 m.

2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m. 

2010 m.   2009 m.   2008 m.   2007 m.

2006 m.   2005 m.   2004 m.   2003 m. 

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010)

Valstybės duomenų agentūra informuoja, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, 2024 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių pagrindinė revizija. Numatoma, kad 2024 m. pagrindinė revizija turės įtaką visų bendrojo vidaus produkto (BVP) komponentų nominalioms reikšmėms, taip pat galimi pokyčiai vertinant rodiklių augimo tempus. Revizuota 1995–2023 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2024 m. spalio 1 d. Oficialiosios statistikos portale.

Revizijomis siekiama gerinti rodiklių tikslumą ir palyginamumą, užtikrinti jų kokybę ir nuoseklumą Europos Sąjungos lygiu. Nacionalinių sąskaitų revizijos būna eilinės ir pagrindinės. Eilinės revizijos vykdomos kiekvienais metais. Pagrindinės revizijos atliekamos kas penkerius metus, atsižvelgiant į atnaujintas metodologines nuostatas, tobulinant vertinimus ar atsiradus naujų informacijos šaltinių. Pagrindinių revizijų metu gali būti revizuojamos visos rodiklių laiko eilutės.

Nacionalinės sąskaitos – tarptautiniu mastu pripažinta standartizuota statistinių rodiklių sistema, suteikianti galimybę išsamiai atspindėti nacionalinės ekonomikos būklę ir pokyčius. Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai vertinami remiantis Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (ESS 2010). BVP, jo kitimo tempas ir bendrosios nacionalinės pajamos plačiai naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti.

Daugiau informacijos apie ESS 2010 nuostatų pagrindu atliekamas revizijas galima rasti čia. Išsamesnė informacija apie Lietuvoje vykdomą 2024 m. nacionalinių sąskaitų pagrindinę reviziją bus paskelbta rugsėjį.

Lietuvos statistikos departamentas pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESS 2010) nuostatas revizavo nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilutes ir paskelbė revizuotus 1995–2014 Lietuvos nacionalinių sąskaitų duomenis. Pirmasis revizijos etapas atliktas 2014 m. ir apėmė 2004–2014 m. rodiklių laiko eilutes. 2015 m. atlikta 1995–2003 m. rodiklių laiko eilučių revizija ir patikslinta prieš metus paskelbta informacija. Tai reiškia, kad nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansų statistiniai rodikliai nuo šiol vartotojams teikiami tik pagal atnaujintas ESS 2010 metodologines nuostatas ir duomenų šaltinius. Nacionalinės sąskaitos yra sudaromos pagal tarptautiniu mastu suderintą metodologiją ir vienodus visoje Europos Sąjungoje duomenų pateikimo reikalavimus, todėl tuo pačiu metu nacionalinių sąskaitų rodikliai buvo revizuojami ir kitose ES šalyse.

Naujoji ESS 2010 pakeitė iki šiol Europos Sąjungoje galiojusią ESS 95, siekiant priderinti nacionalinių sąskaitų sistemą prie pasikeitusios ekonominės aplinkos ir atsižvelgiant į pažangą, pasiektą tobulinant metodologines nuostatas.

ESS 2010 nustato principus ir metodus, taikomus vertinant nacionalines sąskaitas Europos lygmeniu. Ji yra suderinta su pasauline Nacionalinių sąskaitų sistema 2008 (NSS 2008) ir naujuoju Mokėjimų ir investicijų balansų sudarymo vadovo šeštuoju leidimu (MBV6). NSS 2008 gaires parengė Jungtinės Tautos, Tarptautinis valiutos fondas, Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Pasaulio bankas. NSS 2008 buvo patvirtinta 2009 m., o ESS 2010–2013 m.

Naujuosius MBV6 standartus diegia Lietuvos bankas. Daugiau informacijos apie MBV6 diegimą – Lietuvos banko svetainėje.

Atnaujintų nacionalinių sąskaitų rodiklių skelbimas

Nuo 2015 m. spalio mėn. Lietuvos statistikos departamento OSP skelbiamos visos (1995–2014) metinių ir ketvirtinių BVP ir jo komponentų, įvertintų pagal ESS 2010 metodologines nuostatas, laiko eilutės.

Detalesnę informaciją apie ESS 2010 diegimą, pagrindinius metodologinius pasikeitimus ir galimą jų įtaką pagrindiniams nacionalinių sąskaitų rodikliams galite rasti čia.