Pagrindiniai šalies rodikliai

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje, asmenys

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.

Atsakingas asmuo: Živilė Naužemienė
El. p. zivile.nauzemiene@stat.gov.lt
Tel. +370 603 08 287

Valstybės duomenų agentūra

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), eurais 

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Atsakingas asmuo: Vilma Paciūnienė
El. p. vilma.paciuniene@stat.gov.lt
Tel. +370 656 92 589

Valstybės duomenų agentūra

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), eurais

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Atsakingas asmuo: Vilma Paciūnienė
El. p. vilma.paciuniene@stat.gov.lt
Tel. +370 656 92 589

Valstybės duomenų agentūra

Realiojo darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, proc.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

Atsakingas asmuo: Vilma Paciūnienė
El. p. vilma.paciuniene@stat.gov.lt
Tel. +370 656 92 589

Valstybės duomenų agentūra

BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, eurais 

BVP rinkos kainomis – visų ekonominės veiklos rūšių pridėtinių verčių pagrindinėmis kainomis suma pridėjus mokesčius produktams bei atėmus subsidijas produktams. 


BVP, to meto kainomis

BVP, palyginamosiomis kainomis