Apie žemės ūkio surašymus Europos Sąjungos šalyse

Nuo 1966 m. Europos Sąjungoje žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų. Paskutinis žemės ūkio surašymas buvo atliktas 2010 m. Tik Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai leista surašymą atlikti 2009 m.

ES teisės aktais yra nustatyta, kokius rodiklius visos ES šalys narės privalo surinkti surašymo metu bei kaip ir kada juos turi pateikti Europos Bendrijų statistikos tarnybai (Eurostatui).

Surašymas ES šalyse atliekamas siekiant turėti palyginamą tarp šalių statistinę informaciją, leidžiančią analizuoti žemės ūkio būklę ES lygiu ir įvertinti ES žemės ūkio politikos įgyvendinimą ir plėtros galimybes.

Iš žemės ūkio surašymų Lietuvoje istorijos

Pirmasis visuotinis žemės ūkio surašymas Lietuvoje atliktas 1930 m.. Šiam surašymui skirtame leidinyje (Visuotinis Lietuvos Žemės Ūkio Surašymas. 1930 – Vytauto Didžiojo – metai gruodžio mėn. 30 d., Kaunas: 1932) rašoma: „Įvykęs 1930 – Vytauto Didžiojo – metais gruodžio mėn. 30 dieną visuotinis žemės ūkio surašymas Lietuvoje buvo pirmutinis. Nei prieš karą, nei atgavus nepriklausomybę ištisinių žemės ūkio surašymų nebuvo daroma. Žemės ūkio statistika – apie pasėlių plotą, pasėlių stovį, derlių, gyvulių skaičių ir darbininkų atlyginimą – rėmėsi žemės ūkio korespondentų pranešimais. <...> Tarptautinio Žemės Ūkio Instituto visuotinis suvažiavimas 1926 metais priėmė bendrą visoms valstybėms surašymo formuliarą ir paskyrė surašymo datą, būtent 1929 ir 1930 metus. Lietuva, būdama Tarptautinio Žemės Ūkio Instituto nariu, kvietimą priėmė ir pasižadėjo paskirtu laiku surašymą atlikti. <...> 1930 – Vytauto Didžiojo – metais liepos mėn. 14 d. buvo išleistas visuotinio žemės ūkio surašymo įstatymas, o spalio mėn. 31 dieną Ministerių Kabinetas nustatė surašymo taisykles. <...> 1930 m. gruodžio mėn. 30 d. prasidėjo visoje Respublikoje žemės ūkio surašymas. Jis tęsėsi apie 10 dienų, o visi kintamieji metų bėgyje daviniai buvo taikomi nakčiai iš 30 į 31 gruodžio dieną. Surašymą ruošė, vykdė ir medžiagą apdirbo Centralinis Statistikos Biuras (CSB) prie Finansų Ministerijos."

Sovietiniais metais duomenis apie žemės ūkio augalų pasėlius, sodus ir uogynus, gyvulių ir paukščių skaičių, traktorius ir kitas žemės ūkio mašinas bei ūkinius pastatus teikdavo kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, o gyventojų pasodybinių sklypų duomenys buvo apskaičiuojami taikant imties metodus arba administracinius dokumentus (apylinkių vykdomųjų komitetų ūkio knygas). Periodiškai, kas penkeri metai, buvo atliekami gyvulių surašymai, kas 10 metų – žemės ūkio augalų pasėlių, sodų ir uogynų surašymai. Duomenys buvo skelbiami Centrinės statistikos valdybos leidžiamuose leidiniuose „Žemės ūkis" ir statistikos metraščiuose.

Antrasis nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio surašymas vyko 2003 m. birželio 2–30 dienomis, buvo apklausiami privačios žemės savininkai ir žemės ūkio veiklos subjektai. Surašymas buvo rengiamas Lietuvos Respublikos ūkininkaujančių asmenų skaičiui ir jų pasiskirstymui ūkių kategorijomis administraciniuose teritorijos vienetuose nustatyti, duomenims apie ūkininkavimo tikslus, ūkyje naudojamą žemę, žemės ūkio augalų pasėlius, sodus ir uogynus, žemės ūkio techniką, ūkinius pastatus, ne žemės ūkio verslus gauti, sužinoti užimtųjų skaičių ir jų darbo trukmę.

Trečiasis žemės ūkio surašymas Lietuvoje vyko 2010 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais. Surašymas buvo atliktas įgyvendinant visus ES teisės aktų reikalavimus, nes Lietuva jau buvo įstojusi į Europos Sąjungą (ES).


Pratęsiamas elektroninis žemės ūkio surašymas

2020 m. žemės ūkio surašymo anketų savarankiškas pildymas per e. Statistika gyventojams  

2020 m. žemės ūkio surašymo anketų savarankiško pildymo internetu terminas pratęsiamas iki rugsėjo 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad nepaisant to, jog surašymo anketų pildymo internetu terminas pratęstas, klausėjai darbą pradės 2020 m. rugsėjo 10 d.

Jei atsitiktų taip, kad klausėjas susisieks su ūkiu iki statistinių duomenų teikimo internetu termino pabaigos, prašome klausėją informuoti, jog surašymo anketą užpildysite internetu arba pateikti klausėjui statistinius duomenis. Pažadėjus, bet nepateikus duomenų internetu, po rugsėjo 30 d. klausėjas su ūkiu susisieks pakartotinai.

Klausimus galite siųsti el. paštu zu.surasymas@stat.gov.lt.

 

 

 • Žemės ūkio surašymas – visų ūkių (žemės ūkio valdų), gaminančių žemės ūkio produktus, statistinis tyrimas, per kurį gaunami išsamūs statistiniai duomenys apie žemės ūkį.

 • Surašymo tikslas – nustatyti žemės ūkio valdų (ūkių) skaičių, jų pasiskirstymą pagal dydį, rengti statistinę informaciją apie žemės ūkio valdų (ūkių) struktūrą ir specializaciją, darbuotojų skaičių, laikomų ūkinių gyvūnų skaičių ir jų laikymo būdus, naudojamos žemės plotą, tręšimą mėšlu ir mėšlo gavybą.

 • Pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus, visose ES šalyse žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų. Paskutinis žemės ūkio surašymas vyko 2010 m.

 • 2020 metais žemės ūkio surašymą atlieka visos ES šalys.

 


2020 m. žemės ūkio surašymas prasidės rugpjūčio 19 d. ir tęsis iki 2020 m. pabaigos. Tai bus ketvirtasis žemės ūkio surašymas Lietuvos valstybės istorijoje (pirmasis vyko 1930 m., antrasis – 2003 m., trečiasis – 2010 m.).

Ūkininkų ir šeimos ūkiai 2020 m. rugpjūčio 19–rugsėjo 9 d. galės pateikti statistinius duomenis savarankiškai internetu per sistemą e.statistika gyventojams adresu apklausos.stat.gov.lt. Tuos, kurie 2020 m. rugpjūčio 19–rugsėjo 9 d. nebus pateikę statistinių duomenų, 2020 m. rugsėjo 10–gruodžio 31 d. lankys arba telefonu apklaus klausėjai.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės savo statistinius duomenis turės pateikti 2020 m. spalio 10–lapkričio 16 d. per Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemą e.Statistika.
 


2020 m. žemės ūkio surašymui atlikti bus naudojami administraciniai duomenys.

Administraciniai duomenys, kurių rengimo metodologiniai principai skiriasi nuo surašymo rodiklių rengimo metodologinių principų, bus įkeliami į surašymo anketą su galimybe ūkiams koreguoti juos savarankiškai pildant anketą ar apklausos su klausėju metu (surašymo anketos bus iš dalies užpildytos administraciniais duomenimis).

Administraciniai duomenys, kurių rengimo principai atitinka surašymo rodiklių rengimo principus, bus įkeliami tiesiai į 2020 m. žemės ūkio surašymo duomenų bazę, neklausiant apie juos apklausos metu (šie rodikliai nėra įtraukti į surašymo anketos formuliarą).

Per surašymą surinktų statistinių duomenų saugumą garantuoja įstatymai, todėl surinkti duomenys bus panaudoti tik statistikos tikslams. Su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis administracinėmis priemonėmis surašymas neturi ir neturės nieko bendra.

Apklausiant ūkininkaujantį asmenį, o jo nesant – sutuoktinį ar kitą pilnametį šeimos narį, nereikalaujama atsakymų pagrįsti dokumentais, tačiau prireikus galima remtis asmens arba žemės nuosavybės dokumentais.
 

 • ūkio (žemės ūkio valdos) vieta, juridinis statusas, duomenys apie ūkio valdytoją;

 • auginamų žemės ūkio augalų, naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, jų naudojimo teisinis pagrindas;

 • taikomi žemės dirbimo metodai, žemės danga žiemą, drėkinimas (plotas, drėkinimo metodai, vandens šaltiniai);

 • tiesiogiai vartotojams parduodamos produkcijos dalis (ar daugiau kaip 50 proc.);

 • paskolos kapitalui įsigyti turėjimas (taip / ne);

 • įrangos energijai iš atsinaujinančių šaltinių naudojimas ūkyje;

 • laikomų ūkinių gyvūnų skaičius;

 • duomenys apie ūkio darbuotojus ir kitą pelningą ūkio veiklą;

 • duomenys apie ūkinių gyvūnų laikymą, tręšimą, mėšlo ir (ar) srutų gavybą ūkyje.
   


CAWI – surašymo anketų pildymas savarankiškai internetu (adresu apklausos.stat.gov.lt);

CATI – telefoninė apklausa;

CAPI – face-to-face apklausa lankant ūkius ir naudojant nešiojamus kompiuterius.


Bus naudojama daugiau administracinių duomenų, jie bus naudojami tiesiogiai, o ne surinktiems duomenims tikrinti, kaip buvo ankstesnio surašymo metu.

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir ES teisės aktams leidžiant, 2020 m. žemės ūkio surašymas organizuojamas taip, kad dalis ūkių turės pateikti tik pagrindinius duomenis apie savo ūkį (turės užpildyti sutrumpintą surašymo anketą). Statistiniams duomenims apie ūkio darbuotojus ir kitą pelningą ūkio veiklą, ūkinių gyvūnų laikymą, tręšimą, mėšlo ir (ar) srutų gavybą ūkyje išrinkta reprezentatyvi ūkių imtis ir šiuos statistinius duomenis turės pateikti tik į tą imtį patekę ūkiai.

Ūkiai turės galimybę 2020 m. rugpjūčio 19–rugsėjo 9 d. pateikti statistinius duomenis savarankiškai internetu per sistemą e.statistika gyventojams adresu apklausos.stat.gov.lt. Ši sistema daugeliui ūkių jau žinoma, nes jau keletą metų naudojama kasmetinių statistinių tyrimų duomenims surinkti.

Ūkius, kurie nurodytu laiku nepateiks savo statistinių duomenų savarankiškai internetu, lankys arba apklaus telefonu klausėjai. Ūkius lankys viešųjų pirkimų būdu atrinktų rinkos tyrimų įmonių klausėjai.
 


Surašymo objektas yra ūkis (žemės ūkio valda) – techniškai ir ekonomiškai nepriklausomas atskirai valdomas vienetas, kuriame Europos Sąjungos ekonominėje teritorijoje kaip pirminė ar antrinė veikla vykdoma žemės ūkio ekonominė veikla, laikantis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1), ir kuri priskiriama prie A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 grupių arba A.01.6 grupės pogrupio „Žemės ūkio paskirties žemės priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros agronominės ir ekologinės būklės“. Iš A.01.49 klasės įtraukiama tik šių rūšių veikla: „Puslaukinių ir kitų gyvūnų auginimas ir veisimas“ (išskyrus vabzdžių auginimą) ir „Bitininkystė, bičių medaus ir vaško gavyba“.
 

Žemės ūki surašymo metu bus apklausiami:

 • Visi ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų.
 • Visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės.
   

Bendras 2020 m. visuotinio žemės ūkio surašymo el. pašto adresas zu.surasymas@stat.gov.lt
 

Sandra Mikutė
Žemės ūkio statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 650 90 302
El. p. sandra.mikute@stat.gov.lt

Jekaterina Felde
Žemės ūkio statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 636 18 432
El. p. jekaterina.felde@stat.gov.lt

Rima Butkevič
Žemės ūkio statistikos skyriaus specialistė
Tel. +370 636 20 380
El. p. rima.butkevic@stat.gov.lt

 

 

2010 m. gegužės 3–rugsėjo 30 d. Lietuvos statistikos departamentas atliko Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinį žemės ūkio surašymą.


Klausimus galite siųsti el. paštu zu.surasymas@stat.gov.lt.

Atvirų duomenų rinkinius rasite čia.

Vaizdinė medžiaga žiniasklaidai

 • logo (*.eps) (ZIP)
   
 • logo (*.cdr) (ZIP)

 • Žemės ūkio surašymas – valstybės mastu vykdomas visų ūkių (žemės ūkio valdų), gaminančių žemės ūkio produktus, statistinis tyrimas, per kurį gaunami išsamūs statistiniai duomenys apie žemės ūkį.
   
 • Surašymo tikslas – gauti tikslius statistinius duomenis, kurie reikalingi Lietuvos žemės ūkio raidai analizuoti, pokyčiams, įvykusiems Lietuvos žemės ūkyje įstojus į ES, nustatyti, žemės ūkio plėtros galimybėms numatyti, Europos Sąjungos skiriamos paramos efektyvumui ir jos poreikiui ateityje įvertinti.
   
 • Surašymo sėkmė svarbi visiems, nes tai lyg momentinė Lietuvos žemės ūkio fotografija – pati išsamiausia informacija apie padėtį žemės ūkyje. Tik turint tikslius statistinius duomenis, galima teisingai nustatyti, kiek, kokios ir kada reikės paramos Lietuvos ūkininkams.
   
 • Pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus, visose ES šalyse žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų. Paskutinis toks surašymas vyko 1999–2000 metais (Lietuvoje – 2003 m., dar neįstojus į ES).
   
 • 2010 metais žemės ūkio surašymą atlieka visos ES šalys.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL 2008 L 321, p. 14) 6 straipsnis „Ūkių struktūros tyrimai":

„2010 m., 2013 m. ir 2016 m. valstybės narės atlieka žemės ūkio valdų struktūros tyrimus (toliau – ūkių struktūros tyrimai)." 

„2010 m. ūkių struktūros tyrimas atliekamas surašymo būdu."

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo" (Žin., 2009, Nr. 67-2700).

Nustatoma, kad žemės ūkio surašymas atliekamas 2010 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais, apklausiami žemės ūkio veiklos subjektai ir kiti žemės naudotojai.  

Pavedama Statistikos departamentui organizuoti ir atlikti surašymą, apdoroti ir pateikti Europos Bendrijų statistikos tarnybai surinktus statistinius duomenis, paskelbti surašymo rezultatus.  

Žemės ūkio veiklos subjektai ir kiti žemės naudotojai per surašymą įpareigojami teikti statistinius duomenis Statistikos departamentui.  

Remiantis šiuo nutarimu, sudaroma Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo komisija, vadovaujama žemės ūkio viceministro.

Surašymas visoje Lietuvoje vyko 2010 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais. Tai buvo trečiasis žemės ūkio surašymas Lietuvos valstybės istorijoje (pirmasis vyko 1930 m., antrasis – 2003 m.).

 • Per surašymą surinktų statistinių duomenų saugumą garantuoja įstatymai, todėl surinkti duomenys bus panaudoti tik statistikos tikslams. Su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis administracinėmis priemonėmis surašymas neturi ir neturės nieko bendra.
   
 • Apklausiant ūkininkaujantį asmenį, o jo nesant – sutuoktinį ar kitą pilnametį šeimos narį, nereikalaujama atsakymų pagrįsti dokumentais. Tačiau prireikus galima remtis asmens arba žemės nuosavybės dokumentais.
   
 • Statistikos įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo" įpareigoja statistinius duomenis teikti ne tik juridinius, bet ir fizinius asmenis.
 • Seniūnijose pasėlių deklaravimo metu (nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki birželio 30 d.) dirbo surašymo darbuotojas, kuris apklausė ūkininkaujančius asmenis, atėjusius pateikti pasėlių deklaracijų. 
   
 • Ūkininkaujantys asmenys, nedeklaruojantys pasėlių, bet dirbantys žemę ir (ar) laikantys gyvulius, paukščius ar bites, taip pat buvo kviečiami 2010 m. gegužės 3–birželio 30 d. atvykti į seniūnijas pagal savo gyvenamąją vietą ir atsakyti į surašymo klausimus. 
   
 • Ūkininkaujančius asmenis, nedeklaruojančius pasėlių ir tuos, kurie 2010 m. gegužės 3– birželio 30 d. neatvyko į seniūniją pateikti savo duomenų, lankė surašinėtojai. 
   
 • Buvo parengta ir elektroninė surašymo klausimyno forma, kurią buvo galima užpildyti ir pateikti internetu per Statistikos departamento statistinių ataskaitų elektroninio surinkimo sistemą.

Per surašymą buvo prašoma pateikti statistinius duomenis apie:

 • ūkių naudojamus žemės plotus (nuosavos ir nuomojamos);
   
 • žemės pasiskirstymą pagal naudmenas;
   
 • sodų ir uogynų rūšis ir plotus, žemės ūkio augalų pasėlių rūšis ir plotus;
   
 • laikomų ūkinių gyvūnų rūšis ir skaičių;
   
 • naudojamos žemės ūkio technikos skaičių, ūkinių pastatų plotą (arba talpą);
   
 • ūkyje dirbančius šeimos narius: jų amžių, profesinį pasirengimą žemės ūkio srityje, vidutinį per dieną ūkyje dirbtų valandų skaičių, dirbamą kitą mokamą darbą;
   
 • nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičių, jų dirbtą laiką, dirbamą kitą mokamą darbą;
   
 • laikinų samdomųjų darbuotojų dirbtų dienų skaičių;
   
 • žemės ūkio gamybos metodus;
   
 • kitą (ne žemės ūkio) veiklą.

2010 m. žemės ūkio surašyme, palyginti su 2003 m. surašymu, naujovių buvo. Pirmą kartą buvo renkami rodikliai apie ūkiuose taikomus žemės ūkio gamybos metodus, t. y. buvo prašoma nurodyti, kokie ūkyje taikomi žemės dirbimo metodai, kaip laikomi gyvuliai, ar gyvuliai ganomi lauke, ar žemė drėkinama, kokie žemės ūkio augalai, kokie šaltiniai naudojami drėkinti. 

Skyrėsi ir surašymo organizavimo būdas. Kiekvienoje seniūnijoje, kurioje ūkininkai deklaruoja savo žemės ūkio naudmenų plotus, dirbo ir surašymo darbuotojas, kuris apklausė atėjusius deklaruoti ūkininkus ir paprašė juos pateikti papildomus, surašymui reikalingus duomenis. Taip nebereikėjo eikvoti laiko ir lėšų kelionei į šiuos ūkius ir papildomai trukdyti ūkininko jo namuose.

Be to, buvo galima internetu užpildyti ir pateikti surašymo lapą.

Ir tik tuos ūkius, kurie nebuvo surašyti seniūnijose ar nepateikė surašymo lapo internetu, lankė surašinėtojai.

Surašymo objektas yra ūkis (žemės ūkio valda) – technine ir ekonomine prasme savarankiškas vienetas, turintis vieną vadovą, gaminantis žemės ūkio produktus arba žemės ūkio produktams gaminti nenaudojamą žemę išlaikantis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės. Ūkis gali gaminti ir papildomus ne žemės ūkio produktus ar teikti paslaugas. Todėl per surašymą buvo apklausti visi ūkiai, gaminantys žemės ūkio produktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi ūkininko pažymėjimą, ar ne. Net jei ūkis gamina žemės ūkio produktus tik savo reikmėms, jis taip buvo apklausiamas.

Žemės ūkio surašymo metu buvo apklausiami:

 • Visi ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų.
   
 • Visi ūkiai, žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų.
   
 • Visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

Pasiteirauti

STATISTIKOS DEPARTAMENTE

 • Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius
  Tel. (8 5) 236 4923
   
 • Žemės ūkio struktūros ir surašymo poskyris
  Tel.: (8 5) 236 4982, 236 4794, 236 4960
  El. paštas zu.surasymas@stat.gov.lt

TERITORINĖSE STATISTIKOS VALDYBOSE

 • Kauno (Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių gyventojams)
  Tel.: (8 37) 311 522, 312 580
   
 • Klaipėdos (Klaipėdos, Tauragės apskričių gyventojams)
  Tel.: (8 46) 340 788, 340 727
   
 • Panevėžio (Panevėžio, Utenos apskričių gyventojams)
  Tel.: (8 45) 460 245, 581 587
   
 • Šiaulių (Šiaulių, Telšių apskričių gyventojams)
  Tel.: (8 41) 521 688, 420 840
   
 • Vilniaus (Vilniaus apskrities gyventojams)
  Tel.: (8 5) 236 1444, 236 4893

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 516 patvirtintos  Lietuvos Respublikos 2010 m. visuotinio žemės ūkio surašymo komisijos posėdžio protokolai:

Bendras 2010 m. visuotinio žemės ūkio surašymo el. pašto adresas zu.surasymas@stat.gov.lt

 

Sandra Mikutė
Žemės ūkio statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 650 90 302
El. p. sandra.mikute@stat.gov.lt

Jekaterina Felde
Žemės ūkio statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 636 18 432
El. p. jekaterina.felde@stat.gov.lt

Rima Butkevič
Žemės ūkio statistikos skyriaus specialistė
Tel. +370 636 20 380
El. p. rima.butkevic@stat.gov.lt

 

Kas yra žemės ūkio surašymas?
 
Visuotinis žemės ūkio surašymas – tai būdas surinkti išsamią informaciją ir įvertinti žemės ūkio produkcijos gamybą bei jos pokyčius, pateikti reikiamus duomenis Europos Komisijai, Jungtinių Tautų Organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.
 

Surašymo duomenys naudojami:

 • žemės ūkio registrui sutvarkyti ir patikslinti;
 • atrinkti ūkius statistiniams tyrimams;
 • parengti racionalias kaimo rėmimo priemonėms;
 • prognozuoti rinkai teikiamos žemės ūkio produkcijos kiekį;
 • nustatyti finansinės paramos žemės ūkio produktų gamintojams poreikį ir apimtį;
 • derantis su Europos Sąjunga dėl paramos Lietuvos žemės ūkiui.

Kodėl 2003 metais?

Rengiantis deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje bei formuojant derybų poziciją, išsami, patikima ir reprezentatyvi informacija apie socialinę ir ekonominę žemės ūkio būklę yra būtina. Be to, 2003 m. surašymą atlikti reikėjo, nes per nepriklausomybės metus žemės ūkyje įvyko daug pokyčių:

 • pradėjo kurtis ūkininkų ūkiai;
 • vietoje kolūkių ir tarybinių ūkių susikūrė žemės ūkio bendrovės ir įmonės;
 • įsigaliojus žemės nuosavybės grąžinimo įstatymui, atsirado daug privačių žemės naudotojų.

Duomenų konfidencialumas

Surašymo duomenų konfidencialumą užtikrina Europos Sąjungos direktyvos ir Lietuvos Respublikos statistikos bei Asmens duomenų apsaugos įstatymai. Surašymo duomenys naudojami tik apibendrintai statistinei informacijai parengti.

Parengti leidiniai ir kompaktiniai diskai:

Pateikti tokie surašymo rezultatai: ūkiai pagal kategorijas, dydį, gamybos tikslus, jų žemė, pasėliai, gyvuliai ir paukščiai, apsirūpinimas žemės ūkio technika ir pastatais, ūkių grupavimai, užimtieji žemės ūkyje ir jų darbo trukmė. Pagrindiniai duomenys pateikti apskritimis. 

Išsamūs visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo rezultatai pagal apskritis ir savivaldybes: įvairių kategorijų ūkių skaičius, grupavimas pagal dydį, žemė ir jos naudojimas, apsėti ir apsodinti plotai, pasėlių struktūra, gyvulių ir paukščių skaičius, apsirūpinimas žemės ūkio technika ir pastatais, dirbantys šeimos nariai ir samdomieji darbuotojai bei jų darbo trukmė. 

Visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo rezultatai seniūnijose: ūkių skaičius, žemė ir jos naudojimas, apsėti ir apsodinti plotai, gyvulių ir paukščių skaičius, ūkio pastatai, traktoriai, mašinos ir įrengimai, dirbančiųjų skaičius.