???warnOperationFailedBecauseWarning???

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis


2017 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis sudarė 14,2 proc.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje1, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, 2017 m. sudarė 14,2 proc. ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 0,8 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2017 m. buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 38,1 proc., informacijos ir ryšių – 28,2, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 28 proc. Transporto ir saugojimo įmonėse moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis viršijo vyrų, todėl atotrūkis buvo neigiamas ir sudarė –8,2 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo ne teisinio, o socialinio ir ekonominio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičiaus pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys. Vyrai dirbo didesnį darbo užmokestį gaunančiose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, geriau apmokamų profesijų darbą ir pan.

1 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m.
Procentais

___________________________
1 Įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.

1 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2013–2017 m.
Procentais

 

2013

2014

2015

2016

2017

B–S Šalies ūkis

11,5

12,4

13,0

13,4

14,2

B–S(−O) Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą

12,2

13,3

14,2

14,4

15,2

B–N Verslas

16,8

17,5

18,0

17,8

15,4

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

6,0

4,2

5,2

5,6

5,8

C Apdirbamoji gamyba

26,2

25,8

26,2

26,0

24,2

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

9,9

10,0

9,3

9,3

8,6

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

15,1

16,4

15,8

14,7

14,8

F Statyba

–1,2

2,2

3,0

1,6

0,2

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

22,0

22,6

24,0

24,4

21,0

H Transportas ir saugojimas

–3,9

–4,2

–6,8

–6,3

–8,2

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

9,3

12,1

13,9

13,4

11,3

J Informacija ir ryšiai

27,8

28,8

29,5

29,9

28,2

K Finansinė ir draudimo veikla

39,9

39,9

38,5

38,3

38,1

L Nekilnojamojo turto operacijos

15,2

15,0

14,5

13,9

12,9

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

19,8

17,4

17,4

16,0

16,8

N Administracinė ir aptarnavimo veikla

12,5

13,5

14,1

14,3

13,2

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

4,1

3,2

2,0

3,6

4,1

P Švietimas

–0,1

3,1

2,5

2,8

1,0

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

28,3

31,6

34,3

29,6

28,0

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

12,3

11,6

12,5

12,1

10,2

S Kita aptarnavimo veikla

18,1

20,0

20,0

18,9

15,1

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, 2017 m. sudarė 15,2 proc. (viešajame sektoriuje – 14,2 proc., privačiajame – 15,7 proc.) ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 0,8 procentinio punkto (viešajame sektoriuje padidėjo 0,5, o privačiajame sumažėjo 1,9 procentinio punkto).

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, 2017 m. buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (20,6 proc.) grupėje, o mažiausias – jaunesnių nei 25 metų darbuotojų (12,5 proc.) amžiaus grupėje.

2 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal darbuotojų amžių 20162017 m.
Procentais

 

2 lentelė, Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal sektorius ir darbuotojų amžių 2013–2017 m.
Procentais

 

B–S

B–S(−O)

iš jo pagal

sektorius

darbuotojų amžių, metais

viešąjį

privatųjį

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

65

2013

11,5

12,2

12,6

16,0

8,4

11,5

17,5

10,8

9,4

11,2

2014

12,4

13,3

13,7

16,6

10,5

13,1

18,8

11,3

10,6

14,7

2015

13,0

14,2

14,4

17,5

13,9

16,7

20,3

11,4

11,4

14,2

2016

13,4

14,4

13,7

17,6

14,1

17,3

20,0

11,2

10,3

13,8

2017

14,2

15,2

14,2

15,7

12,5

15,0

20,6

13,3

12,6

14,6

 

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis Estijoje, o mažiausias – Rumunijoje

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis2 Europos Sąjungoje (ES) 2016 m. sudarė 16,2* proc. Mažiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2016 m. buvo Rumunijoje (5,2e proc.) ir Italijoje (5,3 proc.), o didžiausias – Estijoje (25,3 proc.) ir Čekijoje (21,8 proc.).

3 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis ES šalyse3 2016 m.
Procentais

_______________________________
2 Pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą (B–S(–O), EVRK 2 red.).
3 Airija, Graikija Kroatija – 2014 m. duomenys.
* Išankstiniai duomenys.
e Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.


Sąvokos

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – santykinis arba absoliutusis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Skelbiamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklis išreiškiamas skirtumo tarp vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu, procentine dalimi.

Skaičiuojant moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį, į vidutinį valandinį bruto darbo užmokestį neįskaitomos nereguliarios premijos, priedai ir priemokos. Rodiklis skaičiuojamas šalies ūkio, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos, įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

________________________________________

 


Kontaktinė informacija :

Vilma Paciūnienė
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel, (8 5) 236 4853
El. p. vilma.paciuniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: