Pagrindiniai šalies rodikliai

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje, asmenys

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.

Atsakingas asmuo: Danguolė Svidlerienė
Kontaktai: 
El. p.
danguole.svidleriene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4770
Lietuvos statistikos departamentas

Mėnesinis darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių), eurais 

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Įskaitomas darbo užmokestis už viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis, nedirbtą, bet apmokėtą laiką (kasmetines ir papildomas atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir kitą darbdavio apmokėtą laiką, tiesiogiai susijusį su darbu), darbo užmokesčio skirtumas dėl jo indeksavimo, pasikeitus pragyvenimo sąlygoms . Neįskaitoma materialinė, laikino nedarbingumo pašalpa, mokama, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Atsakingas asmuo: Dalia Ilekytė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.ilekyte@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4859
Lietuvos statistikos departamentas

BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, eurais 

BVP rinkos kainomis – visų ekonominės veiklos rūšių pridėtinių verčių pagrindinėmis kainomis suma pridėjus mokesčius produktams bei atėmus subsidijas produktams. 

Atsakingas asmuo: Žydrūnas Eisinas
Kontaktai: 
El. p.
zydrunas.eisinas@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4894
Lietuvos statistikos departamentas

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc.

Vartotojų kainų indeksas (VKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendras kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Tai pagrindinis vartotojų kainų infliacijos rodiklis.

VKI gali būti suprantamas kaip rodiklis, parodantis pinigų sumą, kurią vidutinis vartotojas išleistų ataskaitiniais metais pirkdamas tą patį kiekį tų pačių prekių ir paslaugų, už kurį baziniais metais būtų sumokėjęs 100 piniginių vienetų.

Atsakingas asmuo: Dalia Skirelienė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.skireliene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4741
Lietuvos statistikos departamentas

Nedarbo lygis, proc.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Atsakingas asmuo: Violeta Skamaročienė
Kontaktai: 
El. p. 
violeta.skamarociene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4958
Lietuvos statistikos departamentas