Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)

2014 m. spalio 29 d. priimtas naujas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1209/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93. Reglamentas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 336/1.


Atnaujinimo data: 2024-01-26