Nacionalinių socialinės apsaugos sistemų, negalios nustatymo ir asmenų su negalia socialinės apsaugos teisinė bazė ES šalyse narėse skiriasi. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas nurodo, kad neįgalumas tai dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustato neįgalumo lygį asmenims iki 18 metų, darbingumo lygį ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, bei priima sprendimą dėl bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymo asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo lygį. Administraciniai duomenys apie minėtus asmenis kaupiami šios tarnybos informacinėje sistemoje.

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo", Neįgaliųjų reikalų departamentas kartu su institucijomis pagal jų kompetenciją administracinių duomenų pagrindu kasmet renka tarpžinybinę informaciją apie neįgaliųjų socialinę integraciją, ją apibendrina ir skelbia interneto svetainėje http://www.ndt.lt/. Šioje statistinėje informacijoje asmenimis su negalia vadinami:

  • Asmenys iki 18 metų amžiaus (su tam tikromis išimtimis), kuriems nustatytas neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis arba lengvas);
  • Darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų arba mažesnis darbingumo lygis;
  • Asmenys (neatsižvelgiant į amžių), kuriems nustatytas specialiųjų poreikių (nuolatinės slaugos, priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo, transporto išlaidų kompensacijos) lygis.

Valstybės duomenų agentūra kasmet atlieka socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengia ir skelbia informaciją apie asmenų su negalia, kuriems socialinės paslaugos suteiktos asmens namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių. Jame taikomi LR socialinių paslaugų įstatyme pateikti apibrėžimai:

  • Suaugęs asmuo su negalia – asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • Vaikas su negalia – vaikas, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs amžių atitinkančio savarankiškumo, ir kurio galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.

Statistinę informaciją apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, mokinius ir studentus su negalia Valstybės duomenų agentūra rengia remiantis Švietimo informacinių technologijų centro teikiamais duomenimis. Vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi mokiniams, kurie, remiantis pedagoginio psichologinio įvertinimo išvada, turi teisę gauti pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, būti aprūpinami specialiosiomis mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis.


Valstybės duomenų agentūros skelbiama statistinė informacija apie asmenis su negalia