2015 m.   2010 m.   2005 m.

  • Išteklių ir panaudojimo lentelės (XLSX):

2015 m.  

2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   

2010 m.   2009 m.   2008 m.   2007 m.  

2006 m.   2005 m.   2004 m.   2003 m.


Dalintis
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010)

Lietuvos statistikos departamentas, kaip Europos statistikos sistemos dalis, yra įsipareigojęs ne tik rengti Europos Sąjungos (ES) mastu metodologijų ir klasifikacijų atžvilgiu palyginamą informaciją, bet ir laikytis ES rekomendacijų derinant statistikos rengimo, sklaidos ir atnaujinimo procesus. Tai itin svarbu makroekonomikos statistikos srityje, nes ji naudojama ne tik tarptautiniams palyginimams ir analizei atlikti, bet ir administraciniams sprendimams priimti.

Statistinė informacija revizuojama dėl įvairių priežasčių. todėl išskiriamos dvi revizijų rūšys – pirmoji – reguliariosios revizijos, kurios atliekamos kiekvieno informacijos rengimo proceso metu; antroji – esminės (pagrindinės) revizijos, atliekamos kas keleri metai. Pastarosios vykdomos diegiant naujus metodus ar standartus, atsiradus naujiems duomenų šaltiniams ar dėl kitų svarbių priežasčių.

ES oficialiąją statistiką rengiančioms institucijoms rekomenduojama laikytis suderintos revizijų politikos (PDF), kuri užtikrintų vartotojams pateikiamos įvairių makroekonomikos statistikos sričių palyginamumą ES erdvėje. Tačiau tai nelengvas uždavinys, nes šiai statistikai rengti naudojami informacijos šaltiniai ne visada dera pagal turinį ar pateikimo laiką, o įvairių sričių statistikos rengėjams keliami ne visais atvejais suderinti reikalavimai. ES rekomendacijos numato suderinti nacionalinių revizijų laiką ir revizuojamų rodiklių laiko eilučių ilgį.

Paskutinė nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilučių revizija buvo atlikta 2014 m. ir buvo suderinta visos ES mastu. Vadovaujantis ES rekomendacijomis dėl revizijų periodiškumo, pagrindinės revizijos turėtų būti atliekamos kas penkeri metai. Todėl 2019 m. ir yra rekomenduojami kaip tinkamiausi suderintai nacionalinių sąskaitų rodiklių revizijai ES atlikti, siekiant, kad europinėje erdvėje skelbiama makroekonominė statistika būtų palyginama tarp šalių.

Lietuvos statistikos departamentas planuoja 2019 m. rugsėjį paskelbti revizuotus nacionalinių sąskaitų rodiklius. Siekiant suderinamumo tarp makroekonomikos statistikos sričių, bus revizuotos ne tik Nacionalinių sąskaitų, bet ir Valdžios sektoriaus finansų ir Mokėjimų balanso statistikos rodiklių laiko eilutės. Numatoma, jog pirmajame etape bus pakeistos 2010–2017 m. rodiklių eilutės.

Artėjant revizuotos informacijos skelbimo terminui, makroekonomikos statistikos vartotojai bus plačiau informuojami apie būsimus pakeitimus, jų įtaką pagrindiniams makroekonominiams rodikliams, tokiems kaip Bendrasis vidaus produktas, Valdžios sektoriaus deficitas ir skola, Einamosios sąskaitos balansas. Revizijos rezultatai bus paskelbti Lietuvos statistikos departamento RDB ir apibendrinti informaciniame pranešime https://osp.stat.gov.lt/informacijos-skelbimo-kalendoriai.

Lietuvos statistikos departamentas pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESS 2010) nuostatas revizavo nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilutes ir paskelbė revizuotus 1995–2014 Lietuvos nacionalinių sąskaitų duomenis. Pirmasis revizijos etapas atliktas 2014 m. ir apėmė 2004–2014 m. rodiklių laiko eilutes. 2015 m. atlikta 1995–2003 m. rodiklių laiko eilučių revizija ir patikslinta prieš metus paskelbta informacija. Tai reiškia, kad nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansų statistiniai rodikliai nuo šiol vartotojams teikiami tik pagal atnaujintas ESS 2010 metodologines nuostatas ir duomenų šaltinius. Nacionalinės sąskaitos yra sudaromos pagal tarptautiniu mastu suderintą metodologiją ir vienodus visoje Europos Sąjungoje duomenų pateikimo reikalavimus, todėl tuo pačiu metu nacionalinių sąskaitų rodikliai buvo revizuojami ir kitose ES šalyse.

Naujoji ESS 2010 pakeitė iki šiol Europos Sąjungoje galiojusią ESS 95, siekiant priderinti nacionalinių sąskaitų sistemą prie pasikeitusios ekonominės aplinkos ir atsižvelgiant į pažangą, pasiektą tobulinant metodologines nuostatas.

ESS 2010 nustato principus ir metodus, taikomus vertinant nacionalines sąskaitas Europos lygmeniu. Ji yra suderinta su pasauline Nacionalinių sąskaitų sistema 2008 (NSS 2008) ir naujuoju Mokėjimų ir investicijų balansų sudarymo vadovo šeštuoju leidimu (MBV6). NSS 2008 gaires parengė Jungtinės Tautos, Tarptautinis valiutos fondas, Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Pasaulio bankas. NSS 2008 buvo patvirtinta 2009 m., o ESS 2010–2013 m.

Naujuosius MBV6 standartus diegia Lietuvos bankas. Daugiau informacijos apie MBV6 diegimą – Lietuvos banko svetainėje.

Atnaujintų nacionalinių sąskaitų rodiklių skelbimas

Nuo 2015 m. spalio mėn. Lietuvos statistikos departamento OSP skelbiamos visos (1995–2014) metinių ir ketvirtinių BVP ir jo komponentų, įvertintų pagal ESS 2010 metodologines nuostatas, laiko eilutės.

Detalesnę informaciją apie ESS 2010 diegimą, pagrindinius metodologinius pasikeitimus ir galimą jų įtaką pagrindiniams nacionalinių sąskaitų rodikliams galite rasti čia.