2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Lietuvos statistikos departamento generalinės direktorės Vilijos Lapėnienės sveikinimo laiškas Europos statistikos sistemos (ESS) nariams: Lietuvos pirmininkavimas Tarybos statistikos darbo grupei

 

2013 m. liepos 1 d.

Europos statistikos sistemos (ESS) nariams

 

Lietuvos pirmininkavimas Tarybos statistikos darbo grupei

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. Lietuvos statistikos departamentui teko garbė pirmininkauti Tarybos statistikos darbo grupei. Artimiausiu pusmečiu tikimės glaudžiai bendradarbiauti su visais mūsų Europos statistikos sistemos partneriais tęsdami darbą, susijusį su esamais ir būsimais statistikos srities teisės aktais.

Pradėdami pirmininkavimo darbus labai daug naudos galime pasisemti iš ankstesnio, ką tik pasibaigusio Airijos, pirmininkavimo metu pasiektos pažangos. Rezultatai, pasiekti teisėkūros srityje, teikia Lietuvai tvirtą pagrindą pradedant darbus. Norėtume padėkoti Airijai už glaudų bendradarbiavimą šioje srityje.

Trejeto programa

Bendrieji Lietuvos pirmininkavimo prioritetai nustatyti Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejeto pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai programoje.

Šioje 18 mėnesių programoje pabrėžiamas aktualios aukštos kokybės Europos statistikos teikimas siekiant sustiprinti ES politikos pamatus, pasitikėjimas statistika ir Europos statistikos praktikos kodekso principai bei labiau integrali ir nepriklausoma ESS. Programoje pripažįstamas ekonomiškai efektyvesnio statistikos rengimo proceso dėl vis didėjančių išteklių apribojimų bei nuolatinio dėmesio paprastinimui, prioritetų perskirstymui ir statistinės atskaitomybės kontrolei poreikis.

Lietuvos pirmininkavimo prioritetai

Lietuvos prioritetas – baigti reglamentų dėl Europos statistikos ir dėl demografinės statistikos rengimą. Taip pat tęsime darbus, susijusius su Airijos pirmininkavimo metu pradėtais rengti teisės aktais, įskaitant „Omnibus I" pasiūlymą dėl statistikos srities teisyno (acquis) suderinimo su Lisabonos sutartimi žemės ūkio ir žuvininkystės srityse, pasiūlymus dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų pakeitimo.

Lietuvai pirmininkaujant bus tęsiamas prieš tai pirmininkavusių šalių pradėtas darbas, pabrėžiant poreikį rengti aktualią aukštos kokybės oficialiąją Europos statistiką kaip pagrindą Bendrijos politikos vystymui, įgyvendinimui ir stebėsenai bei statistinės informacijos teikimui visuomenei.

Pirmininkavimo metu Lietuva rems naujas iniciatyvas siekiant pagrindinių Europos statistikos kokybės tikslų integruotai įgyvendindama Europos statistikos praktikos kodekso principus.

Siekiant tenkinti būtiniausius Bendrijos poreikius, Lietuva pirmininkavimo ES Tarybai metu didelį dėmesį skirs vis didėjančio statistinės informacijos poreikio ir ribotų išteklių klausimams, siekiui nuolat paprastinti, užtikrinti kokybę ir pusiausvyrą tarp didėjančios statistikos paklausos ir nacionalinių statistikos institucijų sąnaudų bei atskaitomybės naštai derinant statistikos acquis su Lisabonos sutartimi. Taip pat bus atsižvelgta į nuolatinį Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos bendradarbiavimą.

Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiai

Pirmasis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai planuojamas 2013 m. liepos 19 d. (penktadienį). Posėdžio programoje numatyta tęsti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, tai yra – jo paskutinio priedo ir konstatuojamosios dalies, pakeitimo bei darbo grupės gegužės mėn. svarstytų kompromisinių pasiūlymų aptarimą. Lietuva taip pat pristatys informaciją apie kitų teisės aktų srityje pasiektus rezultatus.

Liepos mėn. Lietuva pradės raštiškas konsultacijas su valstybėmis narėmis dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės, kurio svarstymas turėtų prasidėti rugsėjo mėn. darbo grupės posėdyje.

    Planuojama surengti dar keturis darbo grupės posėdžius:

2013 m. rugsėjo 13 d. (penktadienį);

2013 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį) (laukiama patvirtinimo);

2013 m. lapkričio 6 d. (trečiadienį) (laukiama patvirtinimo);

2013 m. gruodžio 11 d. (trečiadienį) (laukiama patvirtinimo).

Pirmininkavimo komanda ir komunikavimas

Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiams pirmininkaus Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jonas Markelevičius, padedamas pavaduotojos, Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjos Audronės Miškinienės.

Lietuvos pirmininkavimo svetainę rasite adresu eu2013.stat.gov.lt. Iškilus klausimams ar norėdami gauti daugiau informacijos, su Lietuvos pirmininkavimo komanda galite susisiekti el. pašto adresu eu2013presidency@stat.gov.lt.

Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti naują Europos Sąjungos narę – Kroatiją. Džiugu, kad pirmojo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžia sutapo su šia istorine akimirka – Kroatijos įstojimu į ES.

Taigi šiuo metu atlikdami savo darbą tikimės 28 valstybių narių ir Komisijos geranoriško bendradarbiavimo ir vaisingų indėlių.

Ateinantį pusmetį Lietuvos statistikos departamentas tikisi įdomaus ir produktyvaus pirmininkavimo bei glaudaus bendradarbiavimo su kitomis trejeto pirmininkavimo šalimis ir visais Europos statistikos sistemos partneriais.

 

Lietuvos statistikos departamento
generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė

_____________
Lietuvos statistikos departamento generalinės direktorės Vilijos Lapėnienės sveikinimo laiškas Europos statistikos sistemos (ESS) nariams: Lietuvos pirmininkavimas Tarybos statistikos darbo grupei (PDF) (anglų k.)