2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Pirmininkavimas ES tarybos statistikos darbo grupei baigtas


Gruodžio 31 d. baigėsi Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Lietuvos statistikos departamentas visą pusmetį pirmininkavo ES Tarybos statistikos darbo grupei (TSDG). Šis darbas buvo vienas iš Lietuvos statistikos departamento 2013 metų prioritetų. Didžiausia atsakomybė teko pirmininkavimo komandai (vadovaujamai generalinio direktoriaus pirmojo pavaduotojo J. Markelevičiaus), kuriai talkino įvairių statistikos sričių ekspertai.

Lietuvos statistikos departamentui pirmininkaujant TSDG buvo baigtos derybos ir procedūros bei priimti ir Oficialiajame leidinyje paskelbti trys ypač svarbūs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai: visiškai naujas teisės aktas, reglamentuojantis Europos demografinės statistikos rengimą, du atnaujinti – dėl žemės ūkio ir žuvininkystės statistikos ir dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos.

Pasiekta esminė pažanga svarstant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje projektą (pažanga dvejose neformaliose derybose su EP, susitarta dėl daugumos nuostatų). Baigti nagrinėti TSDG ir susitarta dėl šių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų atnaujinimo projektų: Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (pasiektas kompromisas tarp valstybių narių, Coreper (valstybių narių Nuolatinių atstovų komitetas) jau suteikė mandatą neformalioms deryboms su EP), ūkių struktūros bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimų (pasiektas kompromisas tarp valstybių narių, o Coreper pritarė tam, kad projektas būtų svarstomas supaprastinta tvarka) ir prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų (Intrastato) pakeitimo (pasiektas kompromisas tarp valstybių narių).

Pasiekta pažanga svarstant kitus teisės aktų projektus (dėl ekstrastato, makroekonominio disbalanso procedūrų, taip pat dėl teisės aktų paketo priderinimo prie Sutarties 290 straipsnyje numatytų procedūrų).

Tęstas dar Danijos pirmininkavimo metu pradėtas nagrinėjimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos pakeitimo. Lapkričio 21 d. Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją pirmuoju skaitymu, vyko konsultacijos su Komisija ir Parlamentu, siekiant taip vadinamo „ankstyvo antrojo svarstymo susitarimo", tačiau galutinio kompromiso tarp valstybių narių ir  atitinkamai – su Europos Parlamentu – dar nepasiekta.

Per šešis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mėnesius įvyko penki TSDG posėdžiai, buvo dirbama su 11 skirtingos svarbos ir sudėtingumo teisės aktų projektų. Penki projektai perimti iš anksčiau pirmininkavusių šalių ir jų svarstymas buvo pratęstas pirmininkaujant Lietuvai, o šeši buvo pradėti svarstyti Lietuvos pirmininkavimo metu. Parengta 19 oficialių dokumentų ir apie 40 parengiamųjų ir patvirtinamųjų dokumentų įvairaus lygmens pasitarimams. Įvyko keturi neformalūs trialogai su Europos Parlamentu, 13 raštiškų derinimų ir konsultacijų su valstybėmis narėmis, 11 kartų kreiptasi į Coreper su teikimais svarstyti teisės aktų projektus, vyko intensyvus susirašinėjimas, buvo dienų, kai tekdavo atsakyti iki 100 su pirmininkavimu susijusių elektroninių laiškų, vidutiniškai penkiskart per dieną konsultuotasi telefonu su kitų valstybių narių, Tarybos generalinio sekretoriato, Europos Parlamento ir Komisijos atstovais.

Gruodžio 18 d. Vilniuje pirmininkavimo Tarybos statistikos darbo grupei patirtis ir darbai buvo perduoti kolegoms iš Graikijos.

Šiuo metu rengiama galutinė pažangos ataskaita apie visus Lietuvos pirmininkavimo metu svarstytus statistikos srities teisės aktus; ji bus paskelbta pirmininkavimo svetainėje eu2013.stat.gov.lt.