Taip, gali. Rekomenduojame naudotis „Google Chrome" ir „Mozilla Firefox" naršyklėmis. Abi naršyklės atsinaujina automatiškai, todėl naršyklės versija neturi įtakos.

Naudojantis „Internet Explorer" naršykle, ekrano vaizdas gali būti iškreiptas. Tokiu atveju rekomenduojame viršutinėje naršyklės meniu juostoje pasirinkti įrankių skiltį (angl. Tools), išsiskleidusiame meniu nuimti varnelę nuo suderinto vaizdo pasirinkties (angl. Compatibility View).


Atnaujinimo data: 2019-02-18


Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių ir kitus klasifikatorius galima rasti Oficialiosios statistikos portalo skyriuje „Klasifikatoriai".

Pasiteirauti klasifikatorių taikymo klausimais:
tel. (8 5) 236 4716
el. paštas: klasifikatoriai@stat.gov.lt


Atnaujinimo data: 2019-02-18


Vyriausybės patvirtinti minimalūs dydžiai skelbiami SODROS svetainėje.


Atnaujinimo data: 2019-02-18


2011 m. Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatus pagal seniūnijas rasite:

Visi rodikliai>Visuotiniai surašymai>Gyventojų ir būstų surašymai>2011 m. surašymas >2013-01-25 >Gyventojai gyvenamosiose vietovėse (XLS)


Atnaujinimo data: 2019-02-18


Lietuvos statistikos departamentas įvertina migracijos srautus remdamasis gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis. Ne visi Lietuvos gyventojai keisdami nuolatinę gyvenamąją vietą (valstybę) ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ją deklaruoja. Atliekami nedeklaruotos migracijos tyrimai ir remiantis jų rezultatais įvertinami nedeklaruotos migracijos srautai.


Atnaujinimo data: 2018-10-23


Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas
 

 1. Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra galutinis rezidentų (visų šalies teritorijoje veikiančių  ūkinių vienetų) gamybinės veiklos rezultatas. 
 2. Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) – tai pirminės bendrosios pajamos, kurias gauna rezidentų instituciniai vienetai: kompensacijos darbuotojams, su gamyba ir importu susiję mokesčiai, neįskaitant subsidijų, pajamos iš nuosavybės (gautinos, atėmus mokėtinas), bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos.  

BNP gaunama iš galutinio rezultato, sukurto šalies teritorijoje (BVP), atėmus pirmines nerezidentų gaunamas pajamas (ne šalies gyventojų) ir pridėjus tokias pat pajamas, gaunamas rezidentų (šalies gyventojų) iš kitų šalių.


Atnaujinimo data: 2019-02-18


Lietuvos statistikos departamentas atsakingas tik už trumpalaikes prognozes: bendrojo vidaus produkto išankstinį ketvirčio įvertį (skelbiamas du mėnesiai prieš galutinį skaičiavimą) ir vartotojų kainų indekso (infliacija) vieno mėnesio prognozę. Ji skelbiama informaciniuose pranešimuose  apie pagrindinius ekonominės ir socialinės raidos rodiklius.


Atnaujinimo data: 2019-02-18


Infliacija – yra piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija nėra tam tikrų prekių, paslaugų arba jų grupių kainų didėjimas. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir paslaugų kainų lygis. Tačiau kai kurių prekių ar paslaugų kainos net ir infliacijos sąlygomis gali išlikti nepakitusios arba net sumažėti. Infliacija išreiškiama procentais.

Infliacijos priešingybė yra defliacija. Tai piniginio vieneto vertės didėjimas ir vidutinio bendrojo prekių ir paslaugų kainų lygio sumažėjimas.

Metinė infliacija – tai vidutinio kainų lygio santykinis pokytis tarp ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio.

Vidutinė metinė infliacija  tai  dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Infliacijai išmatuoti Lietuvoje naudojamas vartotojų kainų indeksas (VKI). Tai yra pagrindinis vartotojų infliacijos rodiklis, rodantis vartojimo prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, už kurias sumoka ir kurias namų ūkiai naudoja tiesiogiai patenkinti vartojimo poreikius, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį. Vartotojų kainų indeksas neapima prekių ir paslaugų, skirtų gamybai, pelno gavimui, kapitalo formavimui.

VKI yra pagrindinė priemonė  pensijoms, darbo užmokesčiui, pašalpoms, baudoms, mokesčiams, žalos ir nuostolių atlyginimo tarifams indeksuoti. Jis naudojamas įvairiems rodikliams perskaičiuoti palyginamosiomis kainomis, analitiniams ir prognozavimo tikslams.

Pagrindinė informacinė bazė VKI skaičiuoti yra duomenys apie prekių ir paslaugų reprezentančių kainas, tarifus ir gyventojų išlaidas vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti. Pagrindinis kainų informacijos šaltinis yra prekių ir paslaugų reprezentančių kainų ir tarifų registravimas atrinktuose visų nuosavybės formų prekybos ir paslaugų įmonių vietiniuose vienetuose. Kiekvienos prekės ar paslaugos kainų lygio pokytis daro skirtingą įtaką bendrajam VKI. Tai lemia išlaidų kiekvienai prekei ar paslaugai dalis bendroje namų ūkių piniginių vartojimo išlaidų struktūroje. Skaičiuojant VKI vartojimo prekių ir paslaugų kainų santykiai atsveriami naudojant išlaidų prekėms ir paslaugoms lyginamąsias dalis bendrose namų ūkių piniginėse vartojimo išlaidose. Namų ūkių biudžetų tyrimo apie namų ūkių pinigines  vartojimo išlaidas duomenys yra pagrindinis informacijos šaltinis svoriams rengti.

Pagrindinę informaciją apie VKI rasite Oficialiosios statistikos portale.


Atnaujinimo data: 2020-02-14


Lietuvos statistikos departamentas kiekvieną mėnesį skaičiuoja ir skelbia vartotojų kainų indeksą (VKI), naudojamą infliacijos lygiui šalyje matuoti, ir su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), naudojamą infliacijai ES matuoti. Kainų indeksams apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys apie vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas. Vartojimo rinkoje yra įvairių prekių ir paslaugų, kurias perka ir vartoja namų ūkiai. Praktiškai nėra galimybės rinkti visų prekių ir paslaugų kainų. Tai ir nėra būtina, nes daugelio vienarūšių prekių ir paslaugų kainos keičiasi panašiai. Dėl to kainoms tirti atliekama vartojimo prekių ir paslaugų reprezentatyvi atranka. Atrinktos reprezentatyviosios vartojimo prekės ir paslaugos sudaro „statistinį krepšelį“, į kurį įtraukiami maisto produktai, gėrimai, tabako gaminiai, drabužiai, avalynė ir įvairios kitos ne maisto prekės bei paslaugos, kurias namų ūkiai įsigyja ir naudoja tiesiogiai patenkinti savo vartojimo poreikius. Neįtraukiamos prekės ir paslaugos, įsigytos gamybos tikslams, pelnui gauti, investicijoms.

Šiuo metu „statistinį krepšelį“ sudaro 952 reprezentatyviosios prekės ir paslaugos, kurios pagal 12 Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (angl. Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP) skyrių pasiskirsto taip:

 • Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai – 263;

 • Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai – 52;

 • Drabužiai ir avalynė – 106;

 • Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras – 38;

 • Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra – 103;

 • Sveikatos priežiūra – 112;

 • Transportas – 48;

 • Ryšiai – 10;

 • Poilsis ir kultūra – 100;

 • Švietimas – 9;

 • Viešbučiai, kavinės ir restoranai – 40;

 • Įvairios prekės ir paslaugos – 71.

Į „statistinio krepšelio“ sudėtį įeina prekės ir paslaugos, kurios reprezentuoja šalies namų ūkių vartojimo išlaidas. Atrenkamos prekės ir paslaugos, kurios yra populiarios tarp gyventojų, yra rinkoje gana ilgą laiką, ir kurių lyginamoji dalis bendrose piniginėse vartojimo išlaidose yra ne mažesnė kaip 0,01 procento. Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinis krepšelis“ formuojamas remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija apie vartojimo prekių ir paslaugą rinką, jos pasikeitimus bei namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenimis apie pinigines išlaidas vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti.

VKI ir SVKI prekių ir paslaugų aprėptis šiek tiek skiriasi. SVKI neaprėpia lošimų paslaugų, VKI šias paslaugas aprėpia.

Vartojimo prekių ir paslaugų „statistinio krepšelio“ kainų indeksams skaičiuoti sudėtis kasmet atnaujinama: išbraukiamos nepaklausios, neimportuojamos, nebegaminamos, įtraukiamos išpopuliarėjusios bei naujos namų ūkiams svarbios prekės ir paslaugos.

Lentelėje pateikiama informacija apie reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų skaičių „statistiniame krepšelyje“ atskirais metais. 

Reprezentatyviųjų vartojimo
prekių ir paslaugų skaičius

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VKI

811

822

826

837

858

870

889

902

908

908

907

920

923

932

941

952

SVKI

810

821

825

836

857

869

887

900

906

906

905

914

918

927

936

947


 

Atnaujinimo data: 2020-02-14


Vartotojų kainų indeksą, reikalingą indeksuoti priteistoms periodinėms išlaikymo sumos ir atlyginimo žalos indeksavimui rasite čia.


Atnaujinimo data: 2020-02-14


Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių ir kitus klasifikatorius galima rasti Oficialiosios statistikos portalo skyriuje „Klasifikatoriai".

Pasiteirauti klasifikatorių taikymo klausimais:
tel. (8 5) 236 4716
el. paštas: klasifikatoriai@stat.gov.lt


Atnaujinimo data: 2021-09-13


Konsultuojantis dėl veiklos rūšies kodo pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) individualiai veiklai įregistruoti labai svarbu aiškiai, tiksliai ir detaliai apibūdinti vykdomą ar norimą vykdyti veiklą, nes sprendžiant veiklos klasifikavimo klausimą svarbūs visi veiklos vykdymo aspektai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad EVRK 2 red. yra ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, todėl ta pati veikla, vykdoma tiek juridinių, tiek fizinių asmenų, priskiriama tai pačiai veiklos rūšių klasei, nors kai kurių klasių pavadinimai orientuoti į įmonių veiklą.

EVRK 2 red., aiškinamąsias pastabas ir klasifikavimo taisykles galite rasti ČIA.

Dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas


Atnaujinimo data: 2021-09-13


Lietuvos statistikos departamentas dės visas pastangas skelbti statistinę informaciją visuomenei pagal Oficialiosios statistikos portalo kalendorių, kaip yra numatyta Oficialiosios statistikos programoje. Apie bet kokią vėlavimo riziką informuosime iš anksto.

Mūsų prioritetas – mėnesiniai pranešimai, operatyviai parodantys pokyčius šalies ekonomikoje. Per ateinančius du mėnesius planuojame paskelbti pranešimus apie kainų indeksus, mažmeninės prekybos ir maitinimo, pramonės įmonių veiklos, užsienio prekybos, taip pat verslo ir gyventojų nuomonių pokyčius per mėnesį, infliacijos prognozes. Papildomai parengsime operatyvią informaciją apie veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokyčius – jau dabar gauname informaciją apie užsidarančias, stabdančias veiklą įmones. Tikimės užčiuopti ir migracijos srautų pokyčius ar ūgtelėjusias maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvartas. Visa tai kuo skubiau skelbsime visuomenei. Tai mūsų įsipareigojimas šiuo sudėtingu laikotarpiu.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Reaguodami į radikaliai pasikeitusias sąlygas, skubiai perorganizavome statistinių duomenų surinkimo procesus, atsisakydami bet kokios tiesioginio kontakto galimybės. Ėmėmės prevencinių priemonių užtikrinti statistinių duomenų ir jų pagrindu parengtos statistikos kokybę ir savalaikiškumą.  

Siekdami užtikrinti nenutrūkstamą administracinių duomenų gavimą, bendradarbiaujame ir koordinuojame veiksmus su administracinių duomenų teikėjais.

Vienas didžiausių iššūkių – įvertinti šalies infliaciją pandemijos laikotarpiu. Siekdami apsaugoti savo darbuotojus, kas mėnesį registruojančius kainas daugiau nei 4000 prekybos ir paslaugų įmonių, ir sumažinti viruso plitimą, bendradarbiaujame su prekybos tinklais dėl pagalbos surenkant mums reikalingus kainų duomenis. Šiuo sudėtingu laikotarpiu ši užsimezgusi partnerystė ypatingai svarbi.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Esame dėkingi tyrimuose dalyvaujančioms įmonėms, kurios šiomis sudėtingomis sąlygomis nustatytais terminais teikia statistinius duomenis, bendradarbiauja su mūsų specialistais. Respondentų pateikti duomenys yra ypač svarbūs užtikrinant trumpojo laikotarpio statistinės informacijos kokybę, kai dar nėra prieinami administracinių duomenų šaltiniai. 

Skatiname respondentus statistines ataskaitas teikti elektroniniu būdu, informuoti apie laikinai stabdomą veiklą. Įmonei laikinai sustabdžius veiklą, kviečiame pateikti statistines ataskaitas nelaukiant termino.

Pas statistiniams tyrimams atrinktus gyventojus mūsų klausėjai balandį nesilankys. Gavusiuosius Lietuvos statistikos departamento laišką kviečiame pildyti statistines anketas internetu, pateikti informaciją klausėjui nurodytu telefonu arba klausėjui pačiam paskambinus telefonu.

Plačiau: e.Statistika verslui ir e. Statistika gyventojams.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Parengėme interaktyvių žemėlapių rinkinį, leidžiantį analizuoti įvairius su Covid-19 viruso pandemija susijusius statistinius duomenis. Žemėlapių rinkinyje pateikiame kitų autorių sukurtus žemėlapius su operatyvia COVID-19 informacija Vilniuje, Lietuvoje ir pasaulyje ir naujausią turimą oficialiąją statistiką apie šalies gyventojus, jų sudėtį, tankį, sergamumą kai kuriomis lėtinėmis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigas ir jų personalą, taip pat tiesiogiai nuo karantino nukentėjusio verslo situaciją atspindinčius rodiklius.

Plačiau: žemėlapių rinkinys.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Lietuvos statistikos departamente atliekami metiniai ir trumpojo laikotarpio statistiniai tyrimai. Per metus apklausiama apie 45 tūkstančiai įmonių. Metiniuose statistiniuose tyrimuose, kurių metu rengiama išsami statistinė informacija savivaldybių lygmeniu, dalyvauja dauguma įmonių. Trumpojo laikotarpio statistika rengiama šalies lygmeniu, todėl mėnesiniai ir ketvirtiniai statistiniai tyrimai atliekami imčių metodais. Tačiau ir į juos dažniausiai patenka visos įmonės, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų ir kurių pajamos per metus viršija 1 milijoną litų.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistiniuose tyrimuose dalyvauja ne visos mažos ir vidutinės įmonės. Dažniausiai atsitiktinai renkama tam tikra jų dalis (sudaromos imtys). Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės patenka į tyrimus atsitiktiniu būdu. Tačiau, sudarant įmonių imtis, visada laikomasi tam tikrų metodologinių principų:
 

1. Pirmiausia įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal ekonominės veiklos rūšis, o kiekvienas sluoksnis dar savo ruožtu suskirstomas į sluoksnius pagal įmonių dydį. Kartais reikia sluoksniuoti ir pagal teritoriją. Po to iš kiekvieno sluoksnio renkama atsitiktinė imtis.

2. Įmonės priskiriamos imčiai vieniems metams. Kitais metais imtis rotuojama, t. y. dalis įmonių (apie 25 procentai) iš imties atsitiktiniu būdu pašalinama, o naujos vėl atsitiktiniu būdu išrenkamos. Didesnė rotacija negalima, nes būtų sunku palyginti tyrimo rezultatus. Tačiau jeigu sluoksnyje yra mažai įmonių, rotacija tampa negalima. Taigi kartais nedidelės įmonės nuolat patenka į statistinius tyrimus vien dėl to, kad jų veiklos rūšies ir dydžio įmonių Lietuvoje yra labai nedaug ir jos yra statistiškai reikšmingos atstovaujamoje veiklos rūšyje.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) įpareigoja ūkio subjektus teikti statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui.
 

Statistinių ataskaitų nepateikimo pasekmes apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai:
 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus."
 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis (Žin., 1992, Nr. 21-610; 2000, Nr. 54-1557):
„Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 Lt.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 3000 iki 6000 Lt.
Dokumentų, patvirtinančių pateiktus statistinius duomenis, nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams arba šių dokumentų nuslėpimas, taip pat minėtų valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 500 iki 1000 Lt."


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Aktualūs statistinių ataskaitų formuliarai skelbiami Elektroninėje statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt), skyrelyje Ataskaitų formos.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistinių ataskaitų formuliarai atnaujinami pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių statistinį tyrimą, nuostatoms ar atsiradus kitiems pakeitimams. Prieš pildant statistinį formuliarą svarbu įsitikinti, ar pasirinktas formuliaras yra galiojantis. E. Statistika sistemoje yra skelbiami tik tuo metu galiojantys statistiniai formuliarai.
 

Norime atkreipti dėmesį, kad užpildžius netekusį galios statistinės ataskaitos formuliarą ir jį pateikus fiksuojama, jog statistinė ataskaita negauta. Tuomet reikia pakartotinai teikti statistinę ataskaitą užpildžius galiojantį statistinės ataskaitos formuliarą.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Didesnės apimties ir sudėtingesni statistinių ataskaitų formuliarai turi 2 priedą su paaiškinimais statistinei ataskaitai pildyti, taip pat galima susisiekti su atsakingais specialistais statistinės ataskaitos formuliaro pabaigoje nurodytais kontaktais.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Šią informaciją galite rasti visų statistinių ataskaitų formuliarų 1 priede. Šiame priede skelbiama informacija apie statistinio tyrimo teisinį pagrindą, apimtį ir tikslą, statistinės informacijos skelbimo laiką ir vietą, statistinių duomenų teikimo pareigą, konfidencialumą, atsakomybę už statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimą.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistinių ataskaitų sąrašą ir ataskaitas, kurias reikia pildyti konkrečiai įmonei rasite surinkę ūkio subjekto kodą paieškos langelyje čia:
Statistinių ataskaitų sąrašai respondentams pagal ūkio subjekto kodą


Atnaujinimo data: 2020-07-10


 • Nes Jūs esate atrinktas dalyvauti viename iš mūsų atliekamų gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų.

 • Jūsų telefono numerį gavome bendradarbiaudami su telekomunikacijų bendrovėmis ir tai numato Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymas.

 • Pirmiausia skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt. Jei anketos neužpildėte internetu, skambiname norėdami padėti užpildyti arba apklausti telefonu.

 • Pakartotinių apklausų metu skambiname, kad patikslintume duomenis.

 • Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš mūsų sistemos PAŠALINAMI, NEPERDUODAMI trečiosioms šalims ir NENAUDOJAMI kitiems tikslams.

 • Jei kyla abejonių, ar Jums paskambino Lietuvos statistikos departamento darbuotojas, galite pasitikslinti interneto puslapyje apklausos.stat.gov.lt/kontaktai, tel.: 8 5  236 4607 arba el. paštu: apklausos@stat.gov.lt.

Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

Gerės statistinės informacijos kokybė – bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Užduokite klausimą

Klausimui užduoti, užpildykite visus žemiau esančius laukus.

Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Tekstas atpažinimui Atnaujinti CAPTCHA Atnaujinti CAPTCHA