Valstybės duomenų agentūra kasmet atlieka daugiau nei 100 statistinių tyrimų, kuriuose dalyvauja beveik 50 tūkst. šalies įmonių. Natūralu, kad didžiosios įmonės dėl savo reikšmingumo teikia žymiai daugiau statistinių ataskaitų. Mažesnės įmonės į dalį tyrimų patenka pritaikius atsitiktinių imčių metodus, todėl ir pačios ataskaitos, ir jų skaičius bėgant metams gali skirtis. (Įmonės „iškrenta“ iš vienų tyrimų, bet patenka į kitus). Kai kuriose veiklos rūšyse įmonių yra nedaug, jų nėra kuo pakeisti, todėl joms dažnai tenka pildyti tas pačias ataskaitas. Tačiau Valstybės duomenų agentūra laikosi nusistatytos politikos ir užtikrina, kad mažos įmonės (0–4 dirbantys asmenys, pajamų suma neviršija 10 proc. visų veiklos pajamų) dalyvautų ne daugiau kaip 3‑uose statistiniuose tyrimuose per metus.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Statistiniuose tyrimuose dalyvauja ne visos mažos ir vidutinės įmonės. Dažniausiai atsitiktinai renkama tam tikra jų dalis (sudaromos imtys). Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės į daugelį tyrimų patenka atsitiktiniu būdu. Tačiau, sudarant įmonių imtis, visada laikomasi tam tikrų metodologinių principų:

1. Pirmiausia įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal ekonominės veiklos rūšis, o kiekvienas sluoksnis dar savo ruožtu suskirstomas į sluoksnius pagal įmonių dydį. Kartais reikia sluoksniuoti ir pagal teritoriją. Po to iš kiekvieno sluoksnio renkama atsitiktinė imtis.

2. Įmonės priskiriamos imčiai vieniems metams. Kitais metais imtis renkama iš naujo. Tačiau jeigu sluoksnyje yra mažai įmonių, jos gali vėl ir vėl patekti į imtį. Taigi kartais nedidelės įmonės nuolat patenka į statistinius tyrimus vien dėl to, kad jų veiklos rūšies ir dydžio įmonių Lietuvoje yra labai nedaug ir jos yra statistiškai reikšmingos atstovaujamoje veiklos rūšyje.

3. Siekiant kontroliuoti statistinės atskaitomybės naštą pačioms mažiausioms įmonėms, yra užtikrinama, kad įmonės, kuriose dirba 0-4 darbuotojai ir kurių metinių pajamų suma neviršija 10 proc. visų veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) pajamų, dalyvautų ne daugiau kaip 3 statistiniuose tyrimuose per metus.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Oficialiosios statistikos paskirtis yra suteikti vartotojams objektyvią, patikimą ir savalaikę statistinę informaciją apie demografinius, socialinius ir ekonominius procesus ir padėti visuomenei priimti sprendimus tiek valstybės, tiek asmens lygmeniu. Jai parengti neužtenka duomenų, esančių administraciniuose duomenų šaltiniuose, todėl rengiami statistiniai tyrimai, kurių metu renkami duomenys iš įmonių ir gyventojų. Teikdami statistines ataskaitas respondentai įneša didelį indėlį į oficialiosios statistikos rengimą.

Prievolę teikti statistinius duomenis nustato teisės aktai.

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 18 straipsnio 2 punktas* nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus, išsamius statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.

Respondentai privalo:

 1. Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių oficialiosios statistikos tvarkymą, nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus, išsamius statistinius duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis atpažinimas ar netiesioginis atpažinimas, taip pat elektroninių sandorių ar kitus įrašus, mobiliojo ryšio duomenis, kintamuosius duomenis ar kitus privačių juridinių asmenų kaupiamus ir tvarkomus duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis. Respondentai fiziniai asmenys Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti privalo teikti statistinius duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis atpažinimas ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba Lietuvos Respublikos įstatymais;

 2. pastebėję, kad oficialiąją statistiką tvarkančiai įstaigai pateikė klaidingus, netikslius ir (arba) ne visus reikalaujamus statistinius duomenis, juos ištaisyti, patikslinti ir (arba) papildyti. Oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga sudaro respondentams sąlygas ištaisyti, patikslinti ir (arba) papildyti pateiktus statistinius duomenis ir informuoja juos apie taisymo, tikslinimo ir (arba) papildymo būdą (-us);

 3. teikdami statistinius duomenis, saugiu elektroniniu parašu arba kitu būdu, leidžiančiu nustatyti juos pateikusio fizinio asmens tapatybę, patvirtinti statistinių duomenų teisingumą arba tai, kad statistiniame formuliare įrašyti arba pagal statistinių rodiklių sąrašą pateikti statistiniai duomenys atitinka apklausos teiginius, išskyrus atvejus, kai nereikalaujama nurodyti respondento;

 4. sudaryti sąlygas oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų darbuotojams neatlygintinai rinkti viešai prieinamus statistinius duomenis Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti;

 5. kai respondentai fiziniai asmenys teikia statistinius duomenis telefonu, prisistatyti – pasakyti vardą, pavardę.

Statistinių ataskaitų nepateikimo pasekmes apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis** nustato, kad:

 1. Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms arba melagingų, neišsamių statistinių duomenų pateikimas oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150  iki 300 eurų.

 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 800 iki 1800 eurų.

 3. Pateiktus statistinius duomenis patvirtinančių dokumentų nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams arba šių dokumentų nuslėpimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 300 eurų.

Valstybės duomenų agentūra tikisi įmonių ir gyventojų supratingumo ir geranoriškumo teikiant statistinius duomenis.
 

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas

** Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Aktualūs statistinių ataskaitų formuliarai skelbiami Elektroninėje statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt), skyrelyje Ataskaitų formos.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Statistinių ataskaitų formuliarai atnaujinami pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių statistinį tyrimą, nuostatoms ar atsiradus kitiems pakeitimams. Prieš pildant statistinį formuliarą svarbu įsitikinti, ar pasirinktas formuliaras yra galiojantis. e. Statistika sistemoje yra skelbiami tik tuo metu galiojantys statistiniai formuliarai.

Norime atkreipti dėmesį, kad užpildžius netekusį galios statistinės ataskaitos formuliarą ir jį pateikus fiksuojama, jog statistinė ataskaita negauta. Tuomet reikia pakartotinai teikti statistinę ataskaitą užpildžius galiojantį statistinės ataskaitos formuliarą.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Didesnės apimties ir sudėtingesni statistinių ataskaitų formuliarai turi 2 priedą su paaiškinimais statistinei ataskaitai pildyti, taip pat galima susisiekti su atsakingais specialistais statistinės ataskaitos formuliaro pabaigoje nurodytais kontaktais.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Šią informaciją galite rasti visų statistinių ataskaitų formuliarų 1 priede. Šiame priede skelbiama informacija apie statistinio tyrimo teisinį pagrindą, apimtį ir tikslą, statistinės informacijos skelbimo laiką ir vietą, statistinių duomenų teikimo pareigą, konfidencialumą, atsakomybę už statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimą.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Statistinių ataskaitų sąrašą ir ataskaitas, kurias reikia pildyti konkrečiai įmonei rasite surinkę ūkio subjekto kodą paieškos langelyje ČIA:
Statistinių ataskaitų sąrašai respondentams pagal ūkio subjekto kodą


Atnaujinimo data: 2023-12-15


 • Nes Jūs esate atrinktas dalyvauti viename iš mūsų atliekamų gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų.

 • Jūsų telefono numerį gavome bendradarbiaudami su telekomunikacijų bendrovėmis ir tai numato Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas.

 • Pirmiausia skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt. Jei anketos neužpildėte internetu, skambiname norėdami padėti užpildyti arba apklausti telefonu.

 • Pakartotinių apklausų metu skambiname, kad patikslintume duomenis.

 • Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš mūsų sistemos PAŠALINAMI, NEPERDUODAMI trečiosioms šalims ir NENAUDOJAMI kitiems tikslams.

 • Kilus neaiškumų, skambinkite telefonais (8 5) 236 4607, +370 607 94 312, +370 607 51 962, +370 607 94 394   (pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį – nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), arba rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt.

Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

Gerės statistinės informacijos kokybė – bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.


Atnaujinimo data: 2023-12-15


Užduokite klausimą

Klausimui užduoti, užpildykite visus žemiau esančius laukus

Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Tekstas atpažinimui Atnaujinti CAPTCHA Atnaujinti CAPTCHA