???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Ketvirtasis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai

 

Ketvirtasis Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdis pirmininkaujant Lietuvai įvyko penktadienį, lapkričio 8 d., Briuselyje.

Pirmasis darbotvarkės klausimas buvo pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje. Buvo nagrinėjama Europos Parlamento ataskaita ir rengtasi pirmajam trialogui. Gavusi valstybių narių pritarimą ir instrukcijas, pirmininkaujanti šalis rengiasi Coreper I komiteto posėdžiui (lapkričio 20 d.), kuriame sieks gauti leidimą pradėti derybas su Europos Parlamentu (anksčiau pirmasis trialogas buvo suplanuotas lapkričio 27 d.).

Antrasis darbotvarkės klausimas – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, būtent – dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų imtis tam tikrų priemonių suteikimo Komisijai, muitinės administracijos duomenų teikimo, apsikeitimo konfidencialiais duomenimis tarp valstybių narių ir statistinės vertės apibrėžimo (Intrastatas). Komisijos atstovas pristatė pasiūlymą, ir buvo apsikeista nuomonėmis, dauguma kurių iš esmės sutapo su Komisijos pozicija. Atsižlegiant į šiam dosjė suteikiamą politinę svarbą, svarstymas pastraipsniui preliminariai numatytas gruodžio 11 d. TSDG posėdyje.

Trečiasis darbotvarkės klausimas – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, būtent – dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų imtis tam tikrų priemonių suteikimo Komisijai (Ekstrastatas). Komisijos atstovas pristatė pasiūlymą, buvo apsikeista nuomonėmis, ir buvo sutarta, kad abejų dosjė pobūdis yra panašus, ir kad šiuo atveju reikėtų atsižvelgti į naujausią patirtį priimant teisės aktus (pvz., Omnibus I dėl žemės ūkio), būtent – metodus ir formulavimą.

Ketvirtasis darbotvarkės klausimas – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai (MDP) būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės. Svarstymas pastraipsniui buvo pradėtas nuo I skyriaus. Daugiausia dėmesio buvo skirta terminologijai ir aprėpčiai. Komisijai buvo pasiūlyta patobulinti 1 straipsnio 1 dalį. Valstybės narės taip pat pritarė priedo su MDP aktualiais duomenimis įtraukimui į reglamentą.

Toliau buvo pateikta informacija apie Coreper komiteto lapkričio 7 d. įvykusio posėdžio dėl Reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos rezultatus. Taip pat buvo pateikta informacija apie pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos, pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, ir naują pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo.

Kitas TSDG posėdis pirmininkaujant Lietuvai numatomas 2013 m. gruodžio 11 d. Programa bus pateikta gruodžio pradžioje.

Daugiau informacijos apie teisės aktų dosjė rasite adresu eu2013.stat.gov.lt.