???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Penktasis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai

 

2013 m. gruodžio 11 d., trečiadienį, Briuselyje, įvyko penktasis ir jau paskutinysis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai. 

Pirmasis posėdžio darbotvarkės klausimas buvo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo pataisymo pasiūlymas 2014–2018 m. finansinės programos atžvilgiu. Peržiūrėjus Komisijos parengtą prezentaciją buvo išnagrinėtas pataisymo pasiūlymas. Europos Parlamentas planuoja taikyti supaprastintą tvarką. Atsižvelgiant į šį faktą ir į tai, kad dauguma pritarė Komisijos pasiūlymui be žymių pakeitimų, gruodžio 18 d. pirmininkaujanti šalis kreipėsi į COREPER I dėl supaprastintos tvarkos taikymo patvirtinimo. 

Antrasis posėdžio darbotvarkės klausimas buvo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų pataisymo pasiūlymas. Buvo išnagrinėti Europos Parlamento ENVI komiteto balsavimo rezultatai ir pasirengta pirmajam neoficialiam trišaliam susitikimui; buvo susitarta dėl priimtinų Europos Parlamento pataisymų ir gruodžio 18 d. buvo kreiptasi į COREPER I dėl įgaliojimo tartis su Europos Parlamentu suteikimo. 

Po pietų buvo prieita prie trečiojo klausimo – pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų (Intrastat). Pirmininkaujanti šalis pastraipsniui išnagrinėjo pirmininkavo alternatyvas ir baigtinis dokumentas dėl susitartų dalykų buvo numatytas išleisti pirmininkaujant Lietuvai po pasitarimo su Tarybos teisės tarnyba.  

Kitais darbotvarkės klausimais (AOB) buvo pristatyta trumpa informacija apie kai kuriuos kitus dokumentus, tvarkytus pirmininkaujant Lietuvai: 1. Reguliavimo procedūra su tikrinimu (PRAC) (Omnibus I). Valstybių narių išreikštų pozicijų apžvalga buvo pateikta darbo dokumente ir buvo padaryta išvada, kad TSDG pirmininkas informuos FoP grupės pirmininką apie esamą padėtį, prašydamas išimti statistinių dokumentų paketą iš Omnibus I, nes gruodžio 11 d. TSDG posėdyje nutarta, kad pirmenybė turėtų būti skirta atskiriems klausimams; 2. Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos. Lapkričio–gruodžio mėn. pirmininkaujanti šalis parengė kelis pasiūlymus, siekdama gruodžio 11 d. kreiptis į COREPER dėl įgaliojimo atnaujinimo. Tačiau išliekant blokuojančiai mažumai ir atsižvelgiant į laiko apribojimus, galimybė pirmininkaujant Lietuvai susitarti COREPER yra nereali. Todėl tolimesni žingsniai dėl šio dokumento nagrinėjimo pirmininkaujant Lietuvai nėra numatyti; 3. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos. 2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį Komisijos pasiūlymo svarstymą. Tikimasi, kad ši pozicija atspindės trijų institucijų pasiektą kompromisinį susitarimą ir todėl turėtų būti priimtinas Tarybai. 2013 m. gruodžio 11 d. COREPER šio reglamento priėmimas buvo nurodytas kaip „I", 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybai – „A"; 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymas. Pirmininkaujanti šalis laukia papildomų pasiūlymų ar naujo pakeisto projekto iš Komisijos iki gruodžio vidurio, kaip buvo susitarta 2013 m. lapkričio 8 d. TSDG, kad galėtų sudaryti bendrą pasiūlymą ir vesti bendras konsultacijas su valstybėmis narėmis, tęsiant dosjė nagrinėjimą. Tačiau Komisija dar nepateikė jokios informacijos, kad Lietuva galėtų nagrinėti dokumentą, tad tikimės, kad šiuo klausimu užsiims kita pirmininkausianti šalis; 5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje. Pirmasis neoficialus trišalis susitikimas vyko lapkričio 27 d. Buvo pasiektas laikinas susitarimas dėl daugelio Europos Parlamento pakeitimų. Tačiau nebuvo pasiektas susitarimas dėl deleguotųjų aktų ir (ar) įgyvendinimo aktų, susijusių su ad hoc modulių kintamųjų sąrašu. Pirmininkaujanti šalis 7a straipsnio 1 paragrafui parengė 2 galimus variantus ir klausė valstybių narių nuomonės, ar 8 straipsnio 3 paragrafe reiktų palikti „nėra nuomonės" punktą. Buvo gauti 23 valstybių narių atsakymai. Dominuojantis prioritetas teikiamas 2 variantui su kintamųjų sąrašu pagal įgyvendinimo aktų procedūrą. Tačiau dėl „nėra nuomonės" punkto dauguma valstybių narių buvo gana lanksčios ir buvo linkusios palikti šį punktą, atsižvelgiant į tolimesnę aptarimų eigą. Valstybės narės buvo kviečiamos pateikti savo argumentus Tarybos pozicijai sustiprinti trišaliame susitikime. Atsižvelgiant į trišalio susitikimo rezultatus bus žengti atitinkami tolimesni žingsniai; 6. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (Extrastat). Pirminis pasikeitimas nuomonėmis įvyko lapkričio 8 d. TSDG posėdyje. Tam tikra prasme dokumentas labai panašus į Intrastat. Todėl remiantis Intrastat dosjė nagrinėjimo rezultatais ir atsižvelgiant į Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto poziciją, išreikštą ataskaitos projekte, nubalsuotame lapkričio 27 d., aptarimas pastraipsniui turėtų prasidėti visai greitai. 7. Įprastinė teisėkūros procedūra dėl Europos demografinės statistikos reglamento baigta. Reglamentas buvo pasirašytas 2013 m. lapkričio 20 d. ir laukiamas jo paskelbimas Oficialiajame leidinyje. 

Lietuvos pirmininkavimo perdavimas Graikijai organizuotas 2013 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. 

Informacija apie įvairių teisinių dokumentų rengimo eigą pateikta eu2013.stat.gov.lt