???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Trečiasis ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai

 

Trečiasis ES Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdis pirmininkaujant Lietuvai įvyko ketvirtadienį, spalio 10 d., Briuselyje. 

Pirmasis buvo svarstytas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Buvo svarstomas pirmininkaujančios šalies kompromisinis pasiūlymas. TSDG baigė šio teisės akto siūlymo svarstymą. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ataskaitos dėl šio teisės akto projekto pristatymas numatomas spalio 24 d., ataskaitos priėmimas – lapkričio 27–28 d. Pirmininkaujanti šalis parengs ir išplatins galutinį TSGD posėdžiuose suderintą dokumentą ir gruodžio mėn. konsultuosis su valstybėmis narėmis dėl Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų. Derybos gali būti pradėtos 2014 m. sausį. 

Antrasis – Reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos pakeitimo būklė. Pirmininkaujanti šalis laikėsi nuomonės, kad bet koks vertinimas turėtų būti paremtas įgaliojimais, suteiktais Coreper 2013 m. balandžio 10 d.; šią nuomonę palaikė ir daugelis delegacijų. Rugsėjo 30 d. Tarybos teisės tarnyba pateikė teisinę nuomonę dėl 6a straipsnio. Atsižvelgdama į tai, pirmininkaujanti šalis parengė ataskaitą su pasiūlymais dėl 6a straipsnio ir 5a straipsnio 2 ir 4 dalių, kurie būtų aptarti TSDG posėdyje. Be to, pirmininkaujanti šalis šiuo metu aiškinasi Europos Parlamento pasiryžimą persvarstyti ankstesnį susitarimą, siekdama priimti pasiūlymą pirmuoju svarstymu. TSDG pritarė šiek tiek koreguotam pasiūlymui dėl 6a straipsnio ir 5a straipsnio 4 dalies, tačiau atmetė pasiūlymą dėl 5a straipsnio 2 dalies. Suderintas tekstas šiuo metu tikslinamas. 

Trečiasis – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai (MIP) būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės. Tarybos teisės tarnyba pateikė pastabas dėl tam tikrų teisinių klausimų, ECB pristatė žodinę nuomonę šiuo klausimu, o Komisija pristatė darbinį dokumentą dėl MIP. Detalųjį svarstymą – pastraipsniui – numatoma pradėti nuo I skyriaus TSDG lapkričio mėn. posėdyje. 

Toliau buvo pateikta informacija apie 2013–2017 m. Europos statistikos programos būklę. Spalio 2 d. Coreper II be diskusijų pritarė tekstui, suderintam TSDG rugsėjo 13 d. posėdyje, ir suteikė pirmininkaujančiai šaliai įgaliojimus deryboms su Europos Parlamentu. Šio dosjė pranešėju paskirtas Zalba Bidegainas (Zalba Bidegain). Komiteto ataskaitos projektas paskelbtas spalio 8 d. Balsavimas dėl ataskaitos Ekonomikos ir pinigų politikos komitete (ECON) numatomas lapkričio 18 d. Po to, taip pat lapkritį, numatoma trumpa rašytinė konsultacija; neformalios trišalės derybos numatomos lapkričio mėn. pabaigoje–gruodžio mėn.

Vėliau buvo pateikta informacija apie pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl darbo jėgos tyrimo. Balsavimas dėl ataskaitos projekto Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitete (EMPL) numatomas spalio 17 d. Kaip buvo sutarta pirmininkaujant Airijai, Lietuva atnaujins lyginamąją šio dosjė lentelę, sieks išanalizuoti EMPL ataskaitą ir sužinoti delegacijų pozicijas dėl Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų. Duomenų apie diskriminaciją rinkimo įtraukimas išlieka problemiškas; tačiau Europos Parlamento pozicija dėl būdų šiam tikslui pasiekti yra lanksti. Likę klausimai yra labiau techninio pobūdžio. Po to bus kreipiamasi į Coreper dėl įgaliojimo pradėti derybas. Pirmosios neoficialios trišalės derybos numatomas lapkričio 27 d. 

Šalims narėms buvo pateikta informacija apie naują dosjė – Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (Ekstrastatas); šalių narių komentarai dėl pasiūlyto teksto laukiami iki spalio 14 d. Svarstymą šia tema planuojama pradėti lapkričio 8 d. TSDG posėdyje.  

Kitas TSDG posėdis numatomas 2013 m. lapkričio 8 d.

Daugiau informacijos apie teisės aktų dosjė rasite adresu (eu2013.stat.gov.lt)