Lietuvos rodiklių atitiktis ekonominės konvergencijos kriterijams

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2012 C 326, p. 1) 140 straipsnio 1 dalyje ir Protokole Nr. 13 „Dėl konvergencijos kriterijų" nustatyti ekonominės konvergencijos kriterijai: didelio kainų stabilumo, valstybės finansinės padėties tvarumo, valiutos kurso stabilumo, dalyvavimo Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizme patvarumo. Lentelėje pateiktos faktinės Lietuvos rodiklių reikšmės.

Informacija apie Lietuvos rodiklių atitiktį ekonominės konvergencijos kriterijams skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Daugiau apie euro įvedimą Lietuvoje


Atnaujinimo data: 2017-02-01