Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Įžanga

 

___________________

Leidinyje „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“ pateikiama aktualiausia statistinė informacija apie Lietuvos aplinką, žemės ūkį ir energetiką. Skelbiami oro kokybės ir taršos, vandens suvartojimo, atliekų susidarymo ir tvarkymo, miškininkystės rodikliai, augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių rezultatai, bendroji žemės ūkio produkcija, įvairių kuro ir energijos rūšių balansai, kuro ir energijos suvartojimas, atsinaujinantys energijos ištekliai.

Statistinė informacija parengta remiantis Valstybės duomenų agentūros Žemės ūkio, žaliojo kurso statistikos skyrių atlieka­mais statistiniais tyrimais. Leidinyje taip pat panaudoti administraciniai duomenys ir kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų statistinė informacija.

Statistiniuose tyrimuose dalyvauja ūkininkų ir šeimos ūkiai, že­mės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (koopera­ty­vai) ir kitos įmonės, įregistruotos įstaty­mų nustatyta tvarka, taip pat kiti žemės ūkio paskirties žemės naudo­tojai, gaminantys žemės ūkio produk­ciją.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės pateikia įvairaus periodiškumo (ketvirtines, metines) statis­tines ataskaitas.

Duomenys iš ūkininkų ir šeimos ūkių renkami tai­kant imčių metodus. Spalio–gruodžio mėn., nuėmus derlių, renkami duomenys apie žemės ūkio augalų plotus ir derlių. Statistinė informacija pateikiama įskaitant ūkius, turin­čius mažiau nei vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, ir asmeninio naudojimo daržus. Gyvulių skaičius apskaičiuojamas sausio 1 d., gyvulininkystės produktų gamyba – kartą per metus.

Kuro ir energijos balansas sudarytas naudojant juridinių asmenų (įmonių), vartojančių, gaminančių ar tiekiančių kurą ir energiją, pateiktus statistinius duomenis.

Pateikti energijos balanso rodikliai atspindi Lietuvos Respublikos kuro ir energijos išteklius, jų gavybą, gamybą, eksportą ir importą, kuro perdirbimą bei sunaudojimą elektrai ir šiluminei energijai gaminti, galutinį kuro ir energijos suvartojimą pagrindinėse ūkio veiklos rūšyse ir namų ūkiuose.

 


Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Valstybės duomenų agentūros Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!