Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Apie tyrimą

 

 

Įgyvendinant 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008¹ ir 2018 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2018/255² gyventojų sveikatos statistinis tyrimas (toliau – tyrimas) atliekamas visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse jau trečią kartą. Lietuvos statistikos departamentas pirmą kartą tyrimą atliko 2005 m., antrą kartą – 2014 m.

Tyrimo tikslas – rengti ir skelbti išsamią bei palyginamą su kitomis Europos Sąjungos šalimis (ES) statistinę informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūrą ir sveikatą lemiančius veiksnius.

Statistiniai duomenys renkami tiesioginės apklausos būdu, apklausiant nuolatinius 15 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus, gyvenančius privačiuose namų ūkiuose. Papildomai naudojami administraciniai duomenų šaltiniai: Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro duomenų centrinė bazė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“) duomenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose) nėra tiriami. Tyrimo metu renkami duomenys apie gyventojų bendrą sveikatos būklę, ilgalaikius sveikatos sutrikimus, fizinių ir jutimo funkcijų apribojimus, sveikatos sutrikimų ir funkcinių apribojimų įtaka kasdienei veiklai, medikamentų vartojimą, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, fizinį aktyvumą, mitybos įpročius, rūkymą, alkoholio vartojimą.

Rengiant anketą ir atliekant tyrimą vadovautasi Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodinėmis rekomendacijomis.

Tyrimas atliekamas imčių metodu. Imčiai išrinkti naudojamas ėmimo sąrašas, kuris sudaromas Lietuvos Respublikos gyventojų registro pagrindu. 2019 m. į tyrimą išrinkta 7 000 Lietuvos gyventojų, iš jų tyrime dalyvavo 4 923 (70,3 proc.). Tyrime naudojama paprastoji atsitiktinė sluoksninė imtis. Visa Lietuvos Respublikos teritorija suskaidoma į 25 sluoksnius: atskirus sluoksnius sudaro 5 didžiausių miestų gyventojai, kiekvienos apskrities kitų miestų gyventojai ir kiekvienos apskrities kaimo gyventojai. Imties dydis kiekviename iš šių sluoksnių yra proporcingas 15 metų ir vyresnių gyventojų skaičiui juose.

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

 

__________________
¹ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70).

² 2018 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2018/255, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl Europos gyventojų sveikatos tyrimu (EGST) grindžiamos statistikos (OL 2018 L 48, p. 12).