Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Investicijos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

   Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą

   Investicijų tendencijos pramonėje

   Investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas

   Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

   Investicijos į inovacinę veiklą
 


   

   Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą

 

2021 m. įmonių investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 7,3 mlrd. EUR. Per metus investicijos padidėjo 1,5 mlrd. EUR, arba 26 proc. Didžiausią investicijų dalį – 27 proc. – sudarė investicijos į nebaigtą statybą. 24 proc. investicijų buvo skirta transporto priemonėms įsigyti, 14 proc. – mašinoms ir įrenginiams.

2021 m. įmonių investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė 0,4 mlrd. EUR. Per metus investicijos padidėjo 0,1 mlrd. EUR, arba 32 proc., per 10 metų padidėjo du kartus.


Investicijos į materialųjį turtą

   Tūkst. EUR
__________________________
2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Investicijos į nematerialųjį turtą

   Tūkst. EUR__________________________
2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą kaita

   Tūkst. EUR__________________________
2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  


  

   Investicijų tendencijos pramonėje

 

Statistinė informacija apie pramonės įmonių įvykusius arba būsimus investicijų pokyčius, investavimo kryptis ir investicijoms įtakos turinčius veiksnius parengta naudojant pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Šis statistinis tyrimas yra kokybinis, skirtas artimiausio laikotarpio ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. numatyti investicijų augimo periodus ir investavimo kryptis.

__________________________

Daugiau:


Pramonės įmonių investicijų pokyčiai

Investicijų prognozė ateinantiems metams

Pramonės įmonių pagrindinės investavimo kryptys

Veiksniai, darę įtaką pramonės įmonių investicijoms  


  

   Investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas

(įskaitant įmones, užsiimančias žemės ūkio, finansų ir draudimo veikla)


Remiantis išankstiniais BVP duomenimis, bendrosios Lietuvos išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) sudarė 1,12 proc. BVP (2020 m. – 1,14 proc.). Verslo sektoriaus MTEP išlaidos 2021 m. sudarė 0,55 proc. BVP (2020 m. – 0,54 proc.), aukštojo mokslo ir valdžios sektoriaus – 0,57 proc. (2020 m. – 0,60 proc.).


Išlaidos MTEP veiklai ir jų santykis su BVP

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. MTEP veikloje dalyvavo ir turėjo išlaidų MTEP veiklai 1 076 įmonės, įstaigos (2020 m. – 1 148). Verslo įmonių sektoriuje išlaidų MTEP veiklai turėjo 1 010 įmonių (2020 m. – 1 081), aukštojo mokslo sektoriuje išlaidų MTEP veiklai turėjo 36 įstaigos (2020 m. – 37), valdžios sektoriuje – 30 įstaigų (2020 m. – 30).


Įmonės, turėjusios išlaidų MTEP veiklai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. MTEP darbams buvo skirta 622,4 mln. EUR. MTEP išlaidos 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 57,5 mln. EUR, arba 10,2 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje išlaidos padidėjo 8,8 mln. EUR, arba 4,2 proc., verslo sektoriuje – 39,8 mln. EUR, arba 15 proc., valdžios sektoriuje 8,8 mln. EUR, arba 9,9 proc. 2021 m. daugiausia išlaidų patyrė verslo įmonių sektorius – 305,2 mln. EUR, arba 49 proc. visų MTEP išlaidų, aukštojo mokslo sektorius – 218,9 mln. EUR (35,2 proc.), ir valdžios sektorius – 98,2 mln. EUR (15,8 proc.).

2021 m. mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 26,1 tūkst. darbuotojų, 8,9 tūkst. iš jų turėjo mokslo daktaro laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTEP (pagrindinėje ir ne pagrindinėje darbovietėje) dalyvavo apie 18 tūkst. darbuotojų, iš jų 8,2 tūkst. – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį. Verslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 8,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 644 – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį.

MTEP finansavimo šaltinius sugrupavus į penkis pagrindinius šaltinius, 2021 m. verslo įmonių lėšos sudarė didžiausią dalį – 35,9 proc. (223,6 mln. EUR), valdžios lėšos – 29,8 proc. (185,7 mln. EUR), užsienio lėšos – 31,4 proc. (195,2 mln. EUR), aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 2,9 proc. (17,8 mln. EUR).

__________________________

Daugiau:

Bendrosios MTEP išlaidos pagal sektorius ir finansavimo šaltinius

Darbuotojai, dalyvaujantys MTEP

MTEP veiklos finansavimo šaltiniai   


  

   Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

 

2021 m. MTEP veikloje dalyvavo 13 347 vyrų ir 12 751 moteris. Verslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 8 099 asmenys. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 736 asmenys, iš jų 218 – moterų ir 518 – vyrų. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 6 785 asmenys, iš jų 2 159 – moterys ir 4 626 – vyrai. Aukštojo mokslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 14 014 asmenų. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 6 768 asmenys, iš jų 3 540 – moterys, 3 228 – vyrai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 6 653 asmenys, iš jų 4 182 – moterys, 2 471 – vyras. Valdžios sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 3 985 asmenys. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 1 497 asmenys, iš jų 780 – moterų ir 717 – vyrų. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 2 173 asmenys, iš jų 1 200 moterų ir 973 – vyrai.

Sąlyginis MTEP veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius (perskaičiavus asmenis, užsiimančius MTEP ne visą darbo dieną, į asmenų, užsiimančių MTEP visą darbo dieną, skaičių) siekė 14,9 tūkst. (2020 m. – 14,2 tūkst.). Verslo įmonių sektoriuje MTEP veikla užsiėmė 5,6 tūkst. (2020 m. – 5,4 tūkst.), aukštojo mokslo sektoriuje – 6,9 tūkst. (2020 m. – 6,6 tūkst.), valdžios sektoriuje – 2,3 tūkst. (2020 m. – 2,3 tūkst.).

__________________________

Daugiau:

MTEP darbuotojai pagal išsilavinimą ir lytį

Sąlyginis MTEP veikla užimtų darbuotojų skaičius  


  

   Investicijos į inovacinę veiklą

(įskaitant įmones, užsiimančias finansų ir draudimo veikla)


Lietuvoje inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis 2018–2020 m., palyginti su 2016–2018 m., padidėjo 2,5 procentinio punkto ir siekė 53 proc. gamybos ir paslaugų (be statybos veiklos) įmonių (2016–2018 m. – 50,5 proc.), kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. 46,4 proc. visų įmonių diegė verslo proceso inovacijas, 31,4 proc. – produkto inovacijas, palyginti su 2016–2018 m., jų dalis atitinkamai padidėjo 1,9 ir 0,2 procentinio punkto.

2018–2020 m. inovacinę veiklą vykdė 91,8 proc. didelių (250 ir daugiau darbuotojų), 72,2 proc. vidutinių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) ir 46,2 proc. mažų (nuo 10 iki 49 darbuotojų) įmonių.

2020 m. išlaidos inovacinei veiklai sudarė 1 mlrd. 528,7 mln. EUR, palyginti su 2018 m., jos padidėjo 44,8 proc. Daugiausia lėšų inovacinei veiklai skyrė didžiosios įmonės – 59,6 proc. (2018 m. – 42 proc.) visų inovacijoms skirtų išlaidų, o mažiausiai – įmonės, turinčios nuo 10 iki 49 darbuotojų, – 13,4 proc. (2018 m. – 24,2 proc.).

Kaip labiausiai trukdančius inovacinei veiklai veiksnius 23,8 proc. inovacijas diegusių įmonių nurodė nuosavų lėšų inovacijoms kurti ir diegti trūkumą, 19,5 proc. – per aukštą inovacijų kainą, 16,7 proc. – kvalifikuoto personalo trūkumą, 13,3 proc. – sunkumus gaunant Vyriausybės dotacijas ar subsidijas inovacijoms kurti ir diegti.


Įmonės, diegusios inovacijas, pagal inovacijų rūšis
Palyginti su visomis įmonėmis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Įmonės, diegusios inovacijas, pagal darbuotojų skaičiaus grupes
Palyginti su visomis įmonėmis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Įmonių išlaidos inovacinei veiklai pagal darbuotojų skaičiaus grupes

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai
Palyginti su visomis inovacijas diegusiomis įmonėmis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.