2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Ūkinių gyvūnų laikymas ir mėšlo valdymo praktika

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m. surašymo metu buvo surinkti duomenys apie ūkinių gyvūnų laikymą ir mėšlo valdymo praktiką (nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.). Duomenis pateikė ūkininkų ir šeimos ūkiai bei žemės ūkio bendrovės ir įmonės. Jie nurodė, kokius tręšimo mėšlu būdus taiko, kokius mėšlo saugojimo įrenginius naudoja ir kokias turi ūkinių gyvūnų laikymo sistemas.

2020 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo ūkių naudmenose taikančių įvairius mėšlo skleidimo būdus. Daugiausia ūkių – 41,7 tūkst. (2016 m. – 67,4 tūkst.) – naudojo plataus skleidimo būdą, 3,1 tūkst. (2016 m. – 5,7 tūkst.) – paskirstymo būdą, 0,8 tūkst. – įpurškimo būdą (2016 m. – 1,3 tūkst.).

 

Tręšimo mėšlu būdų taikymas
Ūkių skaičius, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.467,467,45,75,71,31,341,741,73,13,10,80,820162020Plataus skleidimoPaskirstymoĮpurškimo01530456075

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m., kaip ir 2016 m., labiausiai buvo paplitęs plataus skleidimo būdas, kai mėšlas įterpiamas į dirvą per 4 valandas nuo paskleidimo arba po 4 valandų nuo paskleidimo. 2020 m. plataus skleidimo būdą dažniausiai taikė ūkiai turintys 5–10 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų (2016 m. ūkiai turintys 2–5 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų). Mažiausiai ūkių naudojo įpurškimo būdą, kai mėšlas ar srutos įpurškiami į dirvoje suformuotus griovelius.

 

Tręšimo mėšlu būdai įvairaus dydžio ūkiuose 2020 m.
Vnt.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių grupės pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą, ha1 6071 6077 4217 42112 22412 2249 5219 5213 6043 6042 8302 8302 6262 6261 9061 90623231791795955956696693103103563565115114364361818616112312316716759598181114114140140Plataus skleidimoPaskirstymoĮpurškimo0–2‬2–5‬5–10‬10–20‬20–30‬30–50‬50–100‬‬≤ 10002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkių, naudojančių tręšimo mėšlu būdus, skaičius pagal ūkių kategorijas

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2016

2020

2016

2020

2016

2020

Visi tręšimo mėšlu būdai

71 880

43 586

71 659

43 435

221

151

Plataus skleidimo

67 433

41 739

67 249

41 603

184

136

Plataus skleidimo, kai mėšlas nėra įterpiamas į dirvą

5 537

3 224

5 506

3 209

31

15

Plataus skleidimo, kai mėšlas įterpiamas į dirvą per 4 valandas nuo paskleidimo

36 323

31 758

36 226

31 671

97

87

Plataus skleidimo, kai mėšlas įterpiamas į dirvą po 4 valandų nuo paskleidimo

28 445

8 621

28 354

8 561

91

60

Paskirstymo

5 725

3 079

5 647

3 016

78

63

Paskirstymo, kai mėšlas išleidžiamas skleistuvais su besivelkančiomis žarnomis

730

841

685

810

45

31

Paskirstymo, kai mėšlas išleidžiamas skleistuvais su metaliniais antgaliais

5 124

2 257

5 082

2 217

42

40

Įpurškimo

1 316

763

1 308

748

8

15

Įpurškimo, kai negiliai (4–6 cm gylio), įpurškus grioveliai paliekami atviri

637

529

633

521

4

8

Įpurškimo, kai giliai (12–30 cm gylio), įpurškus grioveliai uždaromi

707

261

702

252

5

9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m. daugiausia ūkių (34,6 tūkst.) mėšlą saugojo atviromis krūvomis arba atviroje tam skirtoje vietoje, tai sudaro 60 proc. visų ūkių, naudojančių mėšlo saugojimo įrenginius.

 

Ūkių, naudojančių mėšlo saugojimo įrenginius, skaičius 2020 m.

 

Atitinkamame įrenginyje saugomo mėšlo procentinė dalis

Iš viso

Mažiau nei 25

25–50

50–75

75–100

100

Tirštasis mėšlas, saugomas atviromis krūvomis arba atviroje tam skirtoje vietoje

34 607

81

168

1 667

591

32 100

Tirštasis mėšlas, saugomas uždaromis komposto krūvomis

6 897

29

78

454

41

6 295

Tirštasis mėšlas, saugomas duobėse, esančiose po gyvūnų laikymo patalpomis

1 392

48

44

165

6

1 129

Tirštasis mėšlas, saugomas gilaus kraiko sistemose

4 948

101

114

515

47

4 171

Skystasis mėšlas (srutos) saugomos nedengtos

860

62

93

255

18

432

Skystasis mėšlas (srutos) saugomos po pralaidžia danga

505

55

22

187

6

235

Skystasis mėšlas (srutos) saugomos po nepralaidžia danga

1 590

389

242

375

34

550

Tirštasis arba skystasis mėšlas, saugomas kituose, ankščiau neišvardytuose įrenginiuose

3 500

38

34

365

17

3 046

Kasdien paskleidžiamas mėšlas (nesaugomas įrenginiuose, pašalinamas tiesiai iš ūkinių gyvūnų laikymo patalpos ir per 24 val. panaudojamas tręšti)

3 605

49

( )

71

5

3 464

––––––––––––––
Specialiųjų simbolių paaiškinimas:
( ) nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m. surašymo duomenimis, dauguma ūkių (92 proc.) melžiamas karves laiko pririštas tvartuose su mėšlo arba srutų šalinimu. Tokiuose tvartuose yra įrengta 216,8 tūkst. vietų, tai sudaro 70 proc. visų melžiamoms karvėms laikyti skirtų vietų. Tik maža dalis ūkių (7 proc.) melžiamas karves laiko palaidas tvarte su mėšlo arba srutų šalinimu, tokiuose tvartuose yra įrengta 94 tūkst. vietų, tai sudaro 30 proc. visų melžiamos karvėms laikyti skirtų vietų. Kito tipo patalpose su mėšlo arba srutų tvarkymu buvo įrengta 2,4 tūkst. vietų, tai nesudaro net 1 proc. visų melžiamoms karvėms laikyti skirtų vietų.

 

Ūkių ir vietų skaičiaus pasiskirstymas pagal melžiamų karvių laikymo sistemas 2020 m.

Ūkių, naudojančių melžiamų karvių laikymo sistemas, skaičius

Melžiamų karvių laikymiui skirtų vietų skaičius

Created with Highcharts 6.1.477,0 %77,0 %15,4 %15,4 %4,9 %4,9 %1,9 %1,9 %0,7 %0,7 %0,1 %0,1 %Pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu*Pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu*Palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu**Palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu**Kito tipo patalpose (su tiršto mėšlo tvarkymu)Kito tipo patalpose (su srutų tvarkymu)

 

Created with Highcharts 6.1.449,7 %49,7 %19,5 %19,5 %13,1 %13,1 %16,9 %16,9 %0,5 %0,5 %0,3 %0,3 %Pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu*Pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu*Palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu**Palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu**Kito tipo patalpose (su tiršto mėšlo tvarkymu)Kito tipo patalpose (su srutų tvarkymu)

 

_____________
*Saitinis laikymas tvarte
**Besaitis laikymas tvarte

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo duomenimis, dauguma ūkių (79 proc.) kitus galvijus laiko pririštus tvartuose su mėšlo arba srutų šalinimu. Tokiuose tvartuose yra įrengta 255,9 tūkst. vietų, tai sudaro 47 proc. visų kitiems galvijams laikyti skirtų vietų. Gerokai mažesnė ūkių dalis (16 proc.) kitus galvijus laiko palaidus tvarte su mėšlo arba srutų šalinimu. Tokiuose tvartuose yra įrengta 232,4 tūkst. vietų, tai sudaro 43 proc. visų kitiems galvijams laikyti skirtų vietų. 6 proc. ūkių kitus galvijus nuolat laiko lauke, taip besiganančių kitų galvijų yra 32,8 tūkst. (sudaro 6 proc. kitiems galvijams laikyti skirtų vietų). Kito tipo patalpose su mėšlo arba srutų tvarkymu buvo įrengta 26,8 tūkst. vietų, tai sudaro 4 proc. visų kitiems galvijams laikyti skirtų vietų.

 

Ūkių ir vietų skaičiaus pasiskirstymas pagal kitų galvijų laikymo sistemas 2020 m.

Ūkių, naudojančių kitų galvijų laikymo sistemas, skaičius

Kitų galvijų laikymiui skirtų vietų skaičius

Created with Highcharts 6.1.412,7 %12,7 %66,6 %66,6 %3,0 %3,0 %12,9 %12,9 %0,2 %0,2 %1,7 %1,7 %2,9 %2,9 %Pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu*Pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu*Palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu**Palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu**Kito tipo patalpose (su tiršto mėšlo tvarkymu)Kito tipo patalpose (su srutų tvarkymu)Nuolat lauke

 

Created with Highcharts 6.1.412,3 %12,3 %34,4 %34,4 %11,3 %11,3 %31,1 %31,1 %0,5 %0,5 %4,4 %4,4 %6,0 %6,0 %Pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu*Pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu*Palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu**Palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu**Kito tipo patalpose (su tiršto mėšlo tvarkymu)Kito tipo patalpose (su srutų tvarkymu)Nuolat lauke

 

_____________
*Saitinis laikymas tvarte
**Besaitis laikymas tvarte

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Melžiamų karvių laikymo sistemos pagal melžiamų karvių skaičiaus grupes 2020 m.
Ūkių skaičius, vnt.

 

Saitinis laikymas tvarte

Besaitis laikymas tvarte

Kito tipo patalpose

pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu

pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu

palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu

palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu

su srutų tvarkymu

su tiršto mėšlo tvarkymu

Iš viso

4 389

21 936

532

1 399

32

190

1–2

1 861

13 137

169

773

( )

117

3–9

1 295

6 486

77

236

5

54

10–19

528

1 255

50

85

4

10

20–29

284

460

23

64

3

3

30–49

235

349

38

73

-

50–99

143

170

71

74

4

100–199

28

48

48

49

-

200–299

7

14

9

10

300–499

5

8

12

12

-

-

Daugiau negu 500

3

9

35

23

-

––––––––––––––
Specialiųjų simbolių paaiškinimas:

•  konfidencialūs duomenys
-  tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
( ) nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kitų galvijų laikymo sistemos pagal kitų galvijų skaičiaus grupes 2020 m.
Ūkių skaičius, vnt.

 

Saitinis laikymas tvarte

Besaitis laikymas tvarte

Kito tipo patalpose

Nuolat lauke

pririštų galvijų laikymas su srutų tvarkymu

pririštų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu

palaidų galvijų laikymas su srutų tvarkymu

palaidų galvijų laikymas su tirštojo mėšlo tvarkymu

su srutų tvarkymu

su tiršto mėšlo tvarkymu

Iš viso

3 860

20 173

20 173

3 895

72

502

869

1–2

1 364

9 482

9 482

814

( )

75

76

3–9

1 259

7 479

7 479

962

( )

93

190

10–19

519

1 822

1 822

588

15

88

190

20–29

245

558

558

383

4

69

117

30–49

258

434

434

419

6

53

131

50–99

150

268

268

404

9

75

115

100–199

52

95

95

200

29

41

200–299

16

16

55

-

10

4

300–499

6

11

11

31

-

3

Daugiau negu 500

8

8

39

7

––––––––––––––
Specialiųjų simbolių paaiškinimas:

•  konfidencialūs duomenys
-  tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
( ) nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo duomenimis, daugiausia ūkių (88 proc.) veislines paršavedes laiko patalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko) arba patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku, tačiau tokiomis sąlygomis laikomų veislinių paršavedžių vietų skaičius sudaro tik 10 proc. visų paršavedėms laikyti skirtų vietų. 16 proc. ūkių paršavedes laiko ant ištisai grotelėmis arba iš dalies grotelėmis dengtų grindų, bet tokiose kiaulidėse įrengta 35,7 tūkst. vietų, tai sudaro 88 proc. visų vietų veislinėms paršavedėms laikyti.

 

Ūkių ir vietų skaičiaus pasiskirstymas penimų kiaulių laikymo sistemose 2020 m.

Ūkių, naudojančių veislinių paršavedžių laikymo sistemas, skaičius

Veislinių paršavedžių laikymui skirtų vietų skaičius

Created with Highcharts 6.1.410,3 %10,3 %5,4 %5,4 %51,7 %51,7 %31,2 %31,2 %1,4 %1,4 %Ant ištisai grotelėmis dengtų grindųAnt iš dalies grotelėmis dengtų grindųPatalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko)Patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraikuKito tipo patalpose

 

Created with Highcharts 6.1.423,2 %23,2 %65,1 %65,1 %7,0 %7,0 %3,1 %3,1 %1,6 %1,6 %Ant ištisai grotelėmis dengtų grindųAnt iš dalies grotelėmis dengtų grindųPatalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko)Patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraikuKito tipo patalpose

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. daugiausia ūkių (87 proc.) kitas kiaules laikė patalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko) arba patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku, tačiau tokiomis sąlygomis laikomų veislinių paršavedžių vietų skaičius sudaro tik 15 proc. visų kitoms kiaulėms laikyti skirtų vietų. 11 proc. ūkių paršavedes laiko ant ištisai grotelėmis arba iš dalies grotelėmis dengtų grindų, bet tokiose kiaulidėse įrengta 300,7 tūkst. vietų, tai sudaro 83 proc. visų vietų kitoms kiaulėms laikyti.

 

Ūkių ir vietų skaičiaus pasiskirstymas kitų kiaulių laikymo sistemose 2020 m.

Ūkių, naudojančių kitų kiaulių laikymo sistemas, skaičius

Kitų kiaulių laikymiui skirtų vietų skaičius

Created with Highcharts 6.1.47,1 %7,1 %3,8 %3,8 %58,4 %58,4 %29,2 %29,2 %1,5 %1,5 %Ant ištisai grotelėmis dengtų grindųAnt iš dalies grotelėmis dengtų grindųPatalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko)Patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraikuKito tipo patalpose

 

Created with Highcharts 6.1.434,0 %34,0 %49,5 %49,5 %11,8 %11,8 %3,3 %3,3 %1,5 %1,5 %Ant ištisai grotelėmis dengtų grindųAnt iš dalies grotelėmis dengtų grindųPatalpose su kieta grindų danga (be gilaus kraiko)Patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraikuKito tipo patalpose

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nustatyta, kad bateriniuose narvuose vištas dedekles laiko daugiausia dideli paukštynai, juose įrengta 1 mln. 281,2 tūkst. vietų, arba 33 proc. visų vištoms dedeklėms laikyti skirtų vietų. Mažiausiai – 491,2 tūkst. vietų – turi tie ūkiai, kurie vištas dedekles laiko lauke arba kito tipo patalpose. Daugiausia ūkių – 16,3 tūkst. – nurodė, kad vištas laiko ant gilaus kraiko ir turi įrengę 1 mln.  510,9 tūkst. vietų.

 

Vištų dedeklių laikymo sistemos 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Ant gilaus kraiko39 %Ant gilaus kraiko39 %Bateriniuose narvuose su mėšlo konvejeriu31 %Bateriniuose narvuose su mėšlo konvejeriu31 %Paukštidėse su daugiapakopėmis sistemomis (be kraiko)16 %Paukštidėse su daugiapakopėmis sistemomis (be kraiko)16 %Lauke (laisvai)6 %Lauke (laisvai)6 %Kito tipo patalpose6 %Kito tipo patalpose6 %Bateriniuose narvuose ant aukštų atramų su mėšlo surinktuvais1 %Bateriniuose narvuose ant aukštų atramų su mėšlo surinktuvais1 %Bateriniuose narvuose su gilia mėšlo duobe1 %Bateriniuose narvuose su gilia mėšlo duobe1 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje