Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Investicijos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

   Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą

   Investicijų tendencijos pramonėje

   Investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas

   Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

   Investicijos į inovacinę veiklą
 


   

   Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą

 

2020 m. įmonių investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 5,6 mlrd. EUR. Per metus investicijos sumažėjo 1,3 mlrd. EUR, arba 19 proc. Didžiausią investicijų dalį – 29 proc. – sudarė investicijos į nebaigtą statybą. 19 proc. investicijų buvo skirta transporto priemonėms įsigyti, 14 proc. – mašinoms ir įrenginiams.

2020 m. įmonių investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą buvo kuklesnės ir sudarė 0,3 mlrd. EUR. Per metus investicijos sumažėjo 0,1 mlrd. EUR, arba 25 proc., per 10 metų padidėjo – 70 proc.


Investicijos į materialųjį turtą 2011–2020 m.¹

   Tūkst. EUR
__________________________
¹ 2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Investicijos į nematerialųjį turtą 2011–2020 m.¹

   Tūkst. EUR
__________________________
¹ 2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą kaita 2011–2020 m.¹

   Tūkst. EUR__________________________
¹ 2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  


  

   Investicijų tendencijos pramonėje

 

Statistinė informacija apie pramonės įmonių įvykusius arba būsimus investicijų pokyčius, investavimo kryptis ir investicijoms įtakos turinčius veiksnius parengta naudojant pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Šis statistinis tyrimas yra kokybinis, skirtas artimiausio laikotarpio ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. numatyti investicijų augimo periodus ir investavimo kryptis.

__________________________

Daugiau:


Pramonės įmonių investicijų pokyčiai

Investicijų prognozė ateinantiems metams

Pramonės įmonių pagrindinės investavimo kryptys

Veiksniai, darę įtaką pramonės įmonių investicijoms  


  

   Investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas

(įskaitant įmones, užsiimančias žemės ūkio, finansų ir draudimo veikla)


Remiantis išankstiniais BVP duomenimis, bendrosios Lietuvos išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) sudarė 1,17 proc. BVP (2019 m. – 1 proc.). Verslo sektoriaus MTEP išlaidos 2020 m. sudarė 0,56 proc. BVP (2019 m. – 0,43 proc.), aukštojo mokslo ir valdžios sektoriaus – 0,61 proc. (2019 m. – 0,56 proc.).


Išlaidos MTEP veiklai ir jų santykis su BVP 2011–2020 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. MTEP veikloje dalyvavo ir turėjo išlaidų MTEP veiklai 1 118 įmonių, įstaigų (2019 m. – 1 079). Verslo įmonių sektoriuje išlaidų MTEP veiklai turėjo 1 051 įmonė (2019 m. – 1 010), aukštojo mokslo sektoriuje išlaidų MTEP veiklai turėjo 37 įstaigos (2019 m. – 38), valdžios sektoriuje – 30 įstaigų (2019 m. – 31).


Įmonės, turėjusios išlaidų MTEP veiklai 2011–2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. MTEP darbams buvo skirta 571,9 mln. EUR. MTEP išlaidos 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 85,9 mln. EUR, arba 17,7 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje išlaidos padidėjo 33,3 mln. EUR, arba 18,8 proc., verslo sektoriuje – 62,3 mln. EUR, arba 29,6 proc. Valdžios sektoriuje MTEP išlaidos 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 9,6 mln. EUR, arba 9,7 proc. 2020 m. daugiausia išlaidų patyrė verslo įmonių sektorius – 272,5 mln. EUR, arba 47,7 proc. visų MTEP išlaidų, aukštojo mokslo sektorius – 210,1 mln. EUR (36,7 proc.), ir valdžios sektorius – 89,4 mln. EUR (15,6 proc.).

2020 m. mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 26,3 tūkst. darbuotojų, 8,5 tūkst. iš jų turėjo mokslo laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTEP (pagrindinėje ir ne pagrindinėje darbovietėje) dalyvavo apie 18,2 tūkst. darbuotojų, iš jų 7,9 tūkst. – tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Verslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 8,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 577 – tyrėjai, turintys mokslo laipsnį.

MTEP finansavimo šaltinius sugrupavus į penkis pagrindinius šaltinius, 2020 m. verslo įmonių lėšos sudarė didžiausią dalį – 38,3 proc. (218,9 mln. EUR), valdžios lėšos – 28,7 proc. (164,4 mln. EUR), užsienio lėšos – 30,4 proc. (173,8 mln. EUR), aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 2,6 proc. (14,8 mln. EUR).

__________________________

Daugiau:

Bendrosios MTEP išlaidos pagal sektorius ir finansavimo šaltinius

Darbuotojai, dalyvaujantys MTEP

MTEP veiklos finansavimo šaltiniai   


  

   Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

 

2020 m. MTEP veikloje dalyvavo 13 330 vyrų ir 12 987 moterys. Verslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 8 091 asmuo. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 653 asmenys, iš jų 198 – moterys ir 455 – vyrai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 6 521 asmuo, iš jų 2 073 – moterys ir 4 448 – vyrai. Aukštojo mokslo sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 14 227 asmenys. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 6 488 asmenys, iš jų 3 361 – moteris ir 3 127 – vyrai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 7 347 asmenys, iš jų 4 672 – moterys ir 2 675 – vyrai. Valdžios sektoriuje MTEP veikloje dalyvavo 3 999 asmenys. Mokslo daktaro laipsnį turėjo 1 501 asmuo, iš jų 797 – moterys ir 704 – vyrai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 2 148 asmenys, iš jų 1 145 moterys ir 1 003 – vyrai.

Sąlyginis MTEP veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius (perskaičiavus asmenis, užsiimančius MTEP ne visą darbo dieną, į asmenų, užsiimančių MTEP visą darbo dieną, skaičių) siekė 14,4 tūkst. (2019m. – 12,9 tūkst.). Verslo įmonių sektoriuje MTEP veikla užsiėmė 5,5 tūkst. (2019 m. – 4,8 tūkst.), aukštojo mokslo sektoriuje – 6,6 tūkst. (2019 m. – 5,8 tūkst.), valdžios sektoriuje – 2,3 tūkst. (2019 m. – 2,3 tūkst.).

__________________________

Daugiau:

MTEP darbuotojai pagal išsilavinimą ir lytį

Sąlyginis MTEP veikla užimtų darbuotojų skaičius  


  

   Investicijos į inovacinę veiklą

(įskaitant įmones, užsiimančias finansų ir draudimo veikla)


Lietuvoje inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis 2016–2018 m., palyginti su 2014–2016 m., beveik nepakito ir siekė 46,9 proc. gamybos ir paslaugų įmonių (2014–2016 m. – 46,6 proc.), kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. 41,6 proc. visų įmonių diegė verslo proceso inovacijas, 27,6 proc. – produkto inovacijas, palyginti su 2014–2016 m., jų dalis padidėjo 4,3 procentinio punkto.

2016–2018 m. inovacinę veiklą vykdė 87,1 proc. didelių (250 ir daugiau darbuotojų), 63,9 proc. vidutinių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) ir 41,4 proc. mažų (nuo 10 iki 49 darbuotojų) įmonių.

2018 m. išlaidos inovacinei veiklai sudarė 1 074,9 mln. EUR, palyginti su 2016 m., jos sumažėjo 13,8 proc. Daugiausia lėšų inovacinei veiklai skyrė didžiosios įmonės – 41,9 proc. (2018 m. – 36,1 proc.) visų inovacijoms skirtų išlaidų, o mažiausiai – įmonės, turinčios nuo 10 iki 49 darbuotojų, – 24,5 proc. (2016 m. – 30,3 proc.).

Kaip labiausiai trukdančius inovacinei veiklai veiksnius 23,7 proc. inovacijas diegusių įmonių nurodė nuosavų lėšų inovacijoms kurti ir diegti trūkumą, 17,6 proc. – kvalifikuoto personalo trūkumą, 15,8 proc. – per aukštą inovacijų kainą, 15 proc. – per didelę konkurenciją įmonės rinkoje.


Įmonės, diegusios inovacijas, pagal inovacijų rūšis
Palyginti su visomis įmonėmis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Įmonės, diegusios inovacijas, pagal darbuotojų skaičiaus grupes
Palyginti su visomis įmonėmis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.