Eksperimentinė statistika

Darbo užmokestis

t

Iliustracija
Skelbiama operatyvesnė darbo užmokesčio statistinė informacija šalies ūkyje pagal sektorius. Statistinė informacija rengiama administracinių šaltinių pagrindu – remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos bei Statistinio ūkio subjektų registro duomenimis.

Rengiant statistinius rodiklius vertinamos veikiančios visų nuosavybės formų įmonės (neįskaitant individualiųjų įmonių), kurios vykdo EVRK 2 red. A–S sekcijoms priskiriamą ekonominę veiklą ir kuriose dirba 1 ir daugiau darbuotojų. Skaičiuojant vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, darbuotojų darbo laiko trukmė vertinama pagal teisės aktuose nustatytas darbo laiko normas.
 

Darbo užmokestis 2023 m. liepos mėn.
   EUR


Darbo užmokesčio indeksas 2023 m. liepos mėn.
Palyginti su ankstesniu mėn., proc.