Eksperimentinė statistika

Ekosistemų būklės rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

Vykdant projektą ,,Pasiūlyme iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 691/2011 nurodytų ekosistemų būklės statistinių rodiklių parengimas“ sudarytas aštuonių ekosistemų būklės statistinių rodiklių rinkinys, kuriame rodikliai suskirstyti pagal šešias svarbiausias Lietuvos ekosistemas (gyvenviečių ir kitų dirbtinių teritorijų, pasėlių, pievų, miškų ir miškingų vietovių, pakrančių paplūdimių, kopų ir šlapynių rodikliai). Rodikliai buvo skaičiuojami dviem skirtingais pjūviais – erdvės (šalies, savivaldybių, seniūnijų lygmenys) ir laiko (laikotarpio pradžioje (2018 m.) ir pabaigoje (2021 m.).

1 lentelė. Pasiūlyme iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 691/2011 nurodytų ekosistemų būklės statistiniai rodikliai

Ekosistema

Rodiklis

Gyvenvietės ir kitos dirbtinės teritorijos

1. Didmiesčių ir gretimų miestų bei priemiesčių žaliosios zonos* (žaliųjų zonų (įskaitant visų tipų ekosistemas toje teritorijoje) ir viso didmiesčių ir gretimų miestų bei priemiesčių ploto santykis, išreikšta procentais)

2. Ne didesnio kaip 2,5 μm skersmens kietųjų dalelių koncentracija didmiesčiuose (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas μg/m³)

Pasėliai

3. Dirvožemio organinės anglies sankaupos dirvoje (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas t/ha)

Pievos (ganyklos, pusiau natūralios ir natūralios pievos)

4. Dirvožemio organinės anglies sankaupos dirvoje (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas t/ha)

Pasėliai ir pievos kartu

5. Plačiai paplitusių agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų indeksas (nurodomas kaip ataskaitinio laikotarpio nacionalinis bendras indeksas)

Miškai ir miškingos vietovės

6. Negyva mediena (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas m³/ha)

7. Medžių dangos tankis (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas procentais)

Pakrančių paplūdimiai, kopos ir šlapynės

8. Dirbtinės nelaidžios dangos plotas, esantis pakrančių zonose, kuriose yra pakrančių paplūdimių, kopų ir šlapynių tipų ekosistemų (duomenys pateikiami kaip nacionalinis ataskaitinio laikotarpio reikšmių vidurkis, išreikštas procentais)


Projekto metu buvo nustatyti 1 lentelėje nurodytų ekosistemų būklės rodiklių atskaitos lygiai (šalies mastu ir atskirai 10‑ies Lietuvos apskričių), t. y. kiekvieno rodiklio reikšmės idealiu atveju (angl. natural) ir prasčiausiu atveju (angl. collapse). Plačiai paplitusių agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų indeksas laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, kaip ir šio rodiklio atskaitos lygis, buvo nustatytas tik šalies mastu. Ne didesnio kaip 2,5 μm skersmens kietųjų dalelių koncentracija Lietuvoje šiuo metu yra matuojama tik keliose oro kokybės tyrimų stotyse, todėl šis rodiklis buvo apskaičiuotas tik tuose miestuose, kur jis yra matuojamas. Rodiklio atskaitos lygiai buvo nustatyti šalies mastu.

2 lentelė. Ekosistemų būklės rodikliai ir atskaitos lygiai

Ekosistema

Rodiklis

Rodiklio reikšmės

Atskaitos lygio reikšmės

Aprašymas

Laikotarpio pradžioje (2018 m.)

Laikotarpio pabaigoje (2021 m.)

Prasta

Ideali

Gyvenvietės ir kitos dirbtinės teritorijos

1. Didmiesčių ir gretimų miestų bei priemiesčių žaliosios zonos

42,32

42,02

19,03

76,63

2. Ne didesnio kaip 2,5 μm skersmens kietųjų dalelių koncentracija didmiesčiuose

***

***

55,77

0,25

Pasėliai

3. Dirvožemio organinės anglies sankaupos dirvoje

83,2

83,44

62,72

106,92

Pievos (ganyklos, pusiau natūralios ir natūralios pievos)

4. Dirvožemio organinės anglies sankaupos dirvoje

89,1

89,38

62

180,95

Pasėliai ir pievos kartu

5. Plačiai paplitusių agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų indeksas

58,5

46,36

42,76

150,49

Miškai ir miškingos vietovės

6. Negyva mediena

0,35

0,37

0,23

0,72

7. Medžių dangos tankis

77,76

76,03

67,65

89,19

Pakrančių paplūdimiai, kopos ir šlapynės

8. Dirbtinės nelaidžios dangos plotas, esantis pakrančių zonose, kuriose yra pakrančių paplūdimių, kopų ir šlapynių tipų ekosistemų

0,26

0,37

38,8

0


Statistinių rodiklių reikšmės konvertuotos į indikatorių reikšmes skalėje nuo 0 iki 1 atsižvelgiant į nustatytus atskaitos lygius, naudojant tiesinę transformaciją.

Indikatorius – tai transformuotas statistinis rodiklis. Rodiklių reikšmės konvertuojamos į indikatorių reikšmes pritaikant tiesinę transformaciją, atsižvelgiant į nustatytus atskaitos lygius – ideali atskaitos lygio vertė prilyginama vienetui, prasčiausia – nuliui.

ES logo

Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.