Eksperimentinė statistika

Inovacijas diegusių įmonių verslo struktūros rodikliai

t

 

Įmonių, diegusių inovacijas 2018–2020 m., verslo struktūros rodiklių analizė ir palyginimas

2020–2023 m. Valstybės duomenų agentūra dalyvavo Eurostato inicijuotame projekte „MTEP ir inovacijų statistika“. Jo metu buvo atlikta statistinių duomenų analizė, taikant Inovacinės veiklos tyrime (2018–2020 m. laikotarpio) dalyvavusių įmonių ir tų pačių įmonių 2015–2020 m. verslo struktūros rodiklių mikroduomenų susiejimą (angl. Micro Data Linking – MDL), ir parengti nauji įmonių, diegusių inovacijas ir jų nediegusių, rodikliai.

Inovacinės veiklos tyrimas atliekamas pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) parengtą bendrą metodiką kas 2 metus, tiriamasis laikotarpis – 3 metai. Tiriamoji visuma – veikiančios pramonės ir paslaugų įmonės (vykdančios EVRK 2 red. B, C, D, E, G46, H, J, K, M71, M72, M73 sekcijoms ir skyriams priskiriamą veiklą), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų. Tyrimo imtis sudaroma atsitiktinės atrankos būdu, atsižvelgiant į įmonių dydį (darbuotojų skaičių įmonėje) ir ekonominės veiklos rūšį.

Inovacinės veiklos tyrimo (2018–2020 m. laikotarpio) metu buvo apklaustos 2 174 įmonės, kurios sudarė 29 proc. visos tiriamosios visumos. 2018–2020 m. Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 53 proc. įmonių. Atliekant mikroduomenų susiejimą, finansine ir draudimo veikla (priskiriama EVRK 2 red. K sekcijai) užsiimančių įmonių duomenys neįtraukti.


Pagrindinės analizės išvados

Inovacijas diegusių įmonių apyvarta 3–4 kartus didesnė, palyginti su apyvarta įmonių, nediegusių inovacijų.


Vidutinė vienos įmonės apyvarta
Mln. EUR

Nors įmonės, diegusios inovacijas, sudarė 53 proc. visų analizėje dalyvavusių įmonių, tačiau 2015–2020 m. jos generavo 82–83 proc. šių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės.


Įmonių pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis
Palyginti su visomis įmonėmis, procentais

Vidutinė vienos įmonės pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis inovacijas diegusiose įmonėse buvo vidutiniškai 4 kartus didesnė, palyginti su įmonių, nediegusių inovacijų, sukuriama pridėtine verte.


Vidutinė vienos įmonės pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis
Mln. EUR

Inovacijas diegusių įmonių darbo našumas (pridėtinė vertė, tenkanti vienam užimtajam, to meto kainomis) 10–12 tūkst. EUR didesnis, palyginti su įmonių, nediegusių inovacijų, darbo našumu.


Įmonių darbo našumas (pridėtinė vertė, tenkanti vienam užimtajam)
Tūkst. EUR vienam užimtajam


Įmonių metinės darbo sąnaudos (algos ir atlyginimai)
Palyginti su visomis įmonėmis, procentais


Įmonių vidutinės metinės darbo sąnaudos (algos ir atlyginimai), tenkančios vienam darbuotojui¹
Tūkst. EUR

¹ Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai.

 

Daugiausia per atitinkamą 2015–2020 m. laikotarpį investavo į ilgalaikį materialųjį turtą įmonės, diegusios inovacijas, ir šių bendrų investicijų dalis sudarė apytiksliai 90 proc. visų įmonių investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą.


Įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą
Palyginti su visomis įmonėmis, procentais

ES logo

Tyrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.