Eksperimentinė statistika

Neapskaityta ekonomika

t

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos vertinimai Lietuvoje

Lietuvos statistikos departamentas, atsižvelgdamas į šalies ir Europos Sąjungos (ES) vartotojų poreikius, atlieka oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) vertinimus.

Terminas „Oficialiai neapskaityta ekonomika“ ES statistikos sistemoje yra rekomenduojamas naudoti makroekonomikos statistikos ir ypatingai nacionalinių sąskaitų srityje. ONE samprata nėra tapati visuomenėje plačiai naudojamai sampratai „šešėlinė ekonomika“. Šešėlinė ekonomika gali būti nagrinėjama (analizuojama) įvairiais aspektais: teisiniu, biudžetiniu ir statistiniu. Statistiniu požiūriu šešėlinė ekonomika (tiksliau ONE) nagrinėjama ir vertinama kaip BVP dalis, kuri turėtų pagal savo ekonominę prasmę būti įskaičiuojama į BVP sudarančių komponentų apimtį, tačiau dėl įvairių statistinių ir/ar nuo ekonomikos dalyvių priklausančių priežasčių nepatenka į statistinių informacijos šaltinių aprėptį.  ONE apima dalį ekonominės veiklos rezultatų, kurių nėra tiesioginiuose BVP vertinimui naudojamos informacijos šaltiniuose, tačiau į BVP yra įtraukiami netiesiogiai, siekiant užtikrinti šio rodiklio išsamumą ir palyginamumą tarp šalių.

Visose ES valstybėse narėse nacionalinės sąskaitos rengiamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. Šio reglamento nuostatos reikalauja išsamiai įvertinti nacionalinių sąskaitų rodiklius, ypač BVP ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), tačiau nekeliamas reikalavimas įvertinti oficialiai neapskaitytą ekonomiką.

Siekiant užtikrinti BVP vertinimo išsamumą ir palyginamumą Europos statistikos sistemoje, rekomenduojama išskirti arba įvertinti tokius paprastai į statistinius šaltinius nepatenkančius reiškinius:

neregistruotą veiklą – gamintojai ar paslaugų tiekėjai, neregistruodami įmonės, siekia išvengti mokestinių prievolių. Dažniausiai ši kategorija apima smulkius rinkos gamintojus ar paslaugų tiekėjus;

nelegalią veiklą – atsižvelgiant į EK rekomendacijas, į vertinimus įtraukiama prostitucija, tabako gaminių kontrabanda, alkoholinių gėrimų gamyba ir kontrabanda bei narkotinių medžiagų gamyba ir kontrabanda;

aplaidžiai ar apgaulingai apskaitą tvarkančius ūkio subjektus, taip siekiančius sumažinti mokestinę prievolę;

neprivalomus registruoti ūkio subjektus – namų ūkius, kurie vykdo gamybą savo galutiniam vartojimui;

registruotą, bet netirtą individualų verslą – verslo subjektai gali būti neįtraukti į statistiką dėl įvairių priežasčių, pvz., dėl klaidų registruose;

statistines priežastis – negalutinius, tiesiogiai nesurinktus, tinkamai neparengtus duomenis arba neteisingai traktuojamus, apdorojamus ir apskaičiuojamus duomenis.


Oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalis nuo BVP


Oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalis nuo BVP pagal ekonomines veiklos rūšis


Ekonominės veiklos rūšys

   A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

   B_TO_E

Pramonė

   C

Apdirbamoji gamyba

   F

Statyba

   G_H_I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

   J

Informacija ir ryšiai

   K

Finansinė ir draudimo veikla

   L

Nekilnojamojo turto operacijos

   M_N

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla

   O_P_Q

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

   R_TO_U

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos