Eksperimentinė statistika

Miško ekosistemos būklės rodikliai


 

 

 

 

 

2-ajame projekto „Bandomosios ekosistemų apimties ir miškų būklės sąskaitos“ etape buvo parengtas bazinis statistinių miško rodiklių rinkinys pagal ekosistemų būklės rodiklių grupes ir klases. Parengta ir aprašyta 16 miško būklės rodiklių, suskirstytų į 3 grupes (abiotinės ekosistemos, biotinės ekosistemos ir kraštovaizdžio charakteristikos). Rodikliai apskaičiuoti ir pateikti pagal erdvinius vienetus (seniūnijas, savivaldybes ir 1 km gardeles) bei šalies lygiu laikotarpio pradžioje (apie 2000 m.) ir pabaigoje (2021 m.).

1 lentelė. Bazinis statistinių miško rodiklių rinkinys pagal ekosistemų būklės rodiklių grupes ir klases

Grupės

Klasės

Rodikliai

Matavimo vnt.

Abiotinės ekosistemos ypatybės

Fizikinės būklės rodikliai

Pelkinių durpinių dirvožemių dalis

proc.

Pelkinių durpinių nusausintų dirvožemių dalis

proc.

Cheminės būklės rodikliai

Vidutinis suminis dirvožemio organinės anglies (DOC) kiekis 1 ha

t C ekv./ha

Biotinės ekosistemos ypatybės

Kompozicinės būklės rodikliai

Mišrių medynų dalis

proc.

Natūraliai atsikuriančių medynų dalis

proc.

Atželdintų medynų dalis

proc.

Struktūriniai rodikliai

Vidutinis medynų skalsumas

-

Retmių dalis

proc.

Vidutinio (modalinio) skalsumo medynų dalis

proc.

Vidutinis savaime žūvančių medžių tūris per metus 1 a

kub. m/a

Senų medynų dalis

proc.

Funkciniai rodikliai

Vidutinis medienos tūris 1 ha

kub. m/ha

Vidutinis anglies biomasės kiekis 1 ha

t C ekv./ha

Kraštovaizdžio charakteristikos

Kraštovaizdžio rodikliai

Miško žemės plotų didėjimo greitis per 10 m.

proc.

Vidutinis pamiškių ilgis 1 ha

m

Vidutinis Euklidinis atstumas iki miško

m


Kiekvienam bazinio statistinių rodiklių rinkinio rodikliui apibrėžti atskaitos lygiai (angl. reference levels), t. y. nustatyta, kokia rodiklio reikšmė turėtų būti idealiu atveju ir kokia prasčiausiu atveju.

Bazinio statistinių rodiklių rinkinio rodiklių reikšmės, naudojant nustatytus atskaitos lygius, konvertuotos į indikatorių reikšmes skalėje nuo 0 iki 1, naudojant tiesinę transformaciją.

Indikatorius – tai transformuotas statistinis rodiklis. Transformacijos metu rodikliams nustatoma vienoda matavimo skalė, atsižvelgiant į nustatytus atskaitos lygius – ideali atskaitos lygio vertė prilyginama vienetui, prasčiausia – nuliui.

2 lentelė. Miško būklės rodikliai ir atskaitos lygių reikšmių kryptys

Klasė

Rodiklis

Ekosistemos tipas – miškas

Atskaitos lygių reikšmių kryptys

Prasta

Ideali

Fizikinės būklės rodikliai

Pelkinių durpinių dirvožemių dalis

min

max

Pelkinių durpinių nusausintų dirvožemių dalis

max

min

Cheminės būklės rodikliai

Vidutinis suminis dirvožemio organinės anglies (DOC)
kiekis 1 ha

min

max

Kompozicinės būklės rodikliai

Mišrių medynų dalis

min

max

Natūraliai atsikuriančių medynų dalis

min

max

Atželdintų medynų dalis

max

min

Struktūriniai rodikliai

Vidutinis medynų skalsumas

max

min

Retmių dalis

min

max

Vidutinio (modalinio) skalsumo medynų dalis

min

max

Vidutinis savaime žūvančių medžių tūris per metus 1 a

min

max

Senų medynų dalis

min

max

Funkciniai rodikliai

Vidutinis medienos tūris 1 ha

min

max

Vidutinis anglies biomasės kiekis 1 ha

min

max

Kraštovaizdžio rodikliai

Miško žemės plotų didėjimo greitis per 10 m.

min

max

Vidutinis pamiškių ilgis 1 ha

min

max

Vidutinis Euklidinis atstumas iki miško

max

min


Siekiant įvertinti miško ekosistemos būklę, pirmiausia buvo nustatomi miško ekosistemos būklės indikatorių svoriai, atsižvelgiant į sąlygą, jog idealiu atveju (atskaitos būklė) miško būklės indikatorių agreguota vertė turi būti lygi 1.

Didžiausi svoriai suteikti kraštovaizdžio rodiklių klasės indikatoriams: vidutinis euklidinis atstumas iki miško – 0,17, miško žemės plotų didėjimo greitis per 10 m. – 0,13, vidutinis pamiškių ilgis 1 ha – 0,10. Nemažas svoris vertinant miškų ekosistemos būklę suteiktas tokiems rodikliams: mišrių medynų dalis (kompozicinės būklės rodiklių klasė) – 0,11 ir senų medynų dalis (struktūrinių rodiklių klasė) – 0,10. Mažiausi svoriai suteikti indikatoriams pelkinių durpinių dirvožemių dalis (fizikinės būklės rodiklių klasė) ir vidutinis medynų skalsumas (struktūrinių rodiklių klasė) – po 0,01. Svarbu paminėti, kad kai kurie miškų ekosistemų būklės indikatoriai kompensuoja vienas kitą, o kartu įgauna nemažą svorį – tai paminėtina apie funkcinių rodiklių klasės indikatorius vidutinis medienos tūris 1 ha ir vidutinis anglies biomasės kiekis 1 ha, kurių svoris – po 0,06.

Atsižvelgiant į nustatytus indikatorių svorius, baziniai statistinių rodiklių rinkinio indikatoriai buvo konvertuoti į sudėtinius rodiklius – indeksus ir subindeksus pagal rodiklių grupes ir klases. Miško ekosistemos būklės indeksas (EBI) laikotarpio pradžioje ir pabaigoje buvo įvertintas šalies mastu bei agreguotas iki savivaldybių bei seniūnijų lygmens.

EBI parodo ekosistemos būklę lyginant ją su atskaitos būkle (idealia). Kuo geresnė miško būklė, tuo indekso reikšmė yra artimesnė 1.

Pagrindinis šio projekto rezultatas – sudarytas EBI indeksas šalies, savivaldybių bei seniūnijų lygmeniu.

 

ES logo

Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.