Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Transportas

 

Transportas

 

 

Sky­riu­je pa­tei­kia­ma statistinė informacija apie tarptautinį ir vidaus vežimą visų rūšių transportu bei kelių eismo įvykius. Taip pat pristatomi duomenys apie keleivių išvykimą ir atvykimą, krovinių pakrovimą ir iškrovimą jūrų ir oro uostuose. Pateikiami Lietuvos Respublikos kelių trans­porto priemonių registro duomenys.

 

 

 

2022 m. vi­sų rū­šių trans­por­tu (įskai­tant trans­por­ta­vi­mą nafto­tie­kiais) vež­ta 149 mln. to­nų kro­vi­nių – tai 20,8 proc. daugiau nei 2013 m. ir 18,9 proc. mažiau nei 2021 m. 2013–2022 m. kro­vi­nių ve­ži­mas kas­met didėjo­ vidu­ti­niš­kai po 2,1 proc. 2022 m., pa­ly­gin­ti su 2021 m., daugiau kro­vinių ve­žta vidaus vandenų transportu – 12,3 proc. Tačiau mažiau krovinių vežta oro transport – 67,1 proc., geležinkelių transportu – 39,4 proc., jūrų transportu – 23,2 proc., kelių transportu – 10,9 proc., mažiau kro­vinių transportuota naftotiekiais – 0,9 proc.

 

 

Krovinių vežimas
Mln. tonų

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

165,2

176,1

178,4

183,6

149,0

Geležinkelių transportu

56,8

55,2

53,4

51,1

31,0

Kelių transportu

89,1

100,8

107,0

113,1

100,8

Naftotiekiais

12,3

12,3

9,4

8,6

8,5

Jūrų transportu

5,8

6,6

7,4

9,5

7,3

Vidaus vandenų trans­portu

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

Oro transportu, tūkst. t

0,3

0,4

2,1

0,8

0,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarp­tau­ti­nis kro­vi­nių ve­ži­mas 2022 m., paly­gin­ti su 2021 m., sumažėjo 20,6 proc. Tarp­tau­ti­nis kro­vi­nių vežimas oro transportu mažėjo 67,1 proc., geležinkelių transportu – 53,1 proc., jūrų transportu – 23,2 proc., kelių transportu – 5,1 proc., transportavimas naftotiekiais – 0,9 proc.

Vi­daus kro­vi­nių ve­ži­mas 2022 m., pa­ly­gin­ti su 2021 m., sumažėjo 15,5 proc. Vyravo vi­daus kro­vi­nių ve­ži­mas ke­lių trans­por­tu, kuris su­da­rė 70,6 proc. vi­so vidaus ve­ži­mo.

 

2022 m. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ir Bū­tin­gės ter­mi­na­le per­krau­ta 44,5 mln. to­nų kro­vinių – tai 5,1 proc. dau­giau nei 2013 m. ir 16,8 proc. mažiau nei 2021 m. 2013–2022 m. Klaipėdos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ir Būtingės ter­mi­na­le kro­vi­nių kro­va kas­met vidu­ti­niš­kai au­go po 0,6 proc.

 

 

Krovinių perkrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.428 39029 86731 10633 13335 94534 79135 25632 79921 63015 35115 88218 19319 78020 26121 16220 04420 72922 907PakrautaIškrauta20142015201620172018201920202021202208 00016 00024 00032 00040 00048 00056 00064 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. 29,5 proc. (13,1 mln. to­nų) vi­sų per­krautų kro­vinių su­da­rė ža­lia naf­ta ir naf­tos pro­duk­­tai. Pa­ly­gin­ti su 2021 m., jų per­krau­ta 7,7 proc. daugiau. Na­tū­ra­lio­sios ir che­mi­nės trą­šos su­da­rė 7,9 proc. (3,5 mln. to­nų) visų perkrautų kro­vinių ir jų kro­va, pa­ly­gin­ti su 2021 m., sumažėjo 76,1 proc. Krovinių konteineriuose, krovininėse kelių transporto priemonėse ir prekiniuose vagonuose 2022 m. buvo perkrauta 11,5 mln. tonų – tai sudarė 25,9 proc. visų perkrautų krovinių, palyginti su 2021 m., jų perkrovimas padidėjo 8,8 proc.

2022 m. oro uos­tuo­se pa­krau­ta ir iš­krau­ta 20,7 tūkst. to­nų kro­vi­nių ir paš­to – tai 30,8 proc. daugiau nei 2013 m. ir 4 proc. daugiau nei 2021 m.

 

 

 


2022 m. visų rūšių transportu vež­ta 308,8 mln. ke­lei­vių – tai 24,9 proc. mažiau nei 2013 m. ir 47,9 proc. daugiau nei 2021 m. Ke­lei­vių ve­ži­mas 2013–2022 m. vidu­ti­niš­kai mažėjo po 2,4 proc. kas­met. Ke­lei­vių ve­ži­mas oro transportu 2022 m., pa­ly­gin­ti su 2021 m., išaugo 56,4 proc., kelių transportu – 49 proc., geležinkelių transportu – 13,4 proc., vidaus vandenų – 12,2 proc., jūrų transportu – 8,9 proc.

 

 

Keleivių vežimas
Mln.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

380,2

380,8

235,9

208,9

308,8

Geležinkelių transportu

5,2

5,5

3,3

4,1

4,7

Kelių transportu

371,5

372,2

229,7

201,5

300,2

autobusais

288,7

289,5

182,4

162,2

241,0

troleibusais

82,8

82,8

47,4

39,2

59,2

Jūrų transportu, tūkst.

308,5

353,1

260,2

251,9

274,3

Vidaus vandenų transportu

2,3

2,1

2,5

2,5

2,8

Oro transportu

0,8

0,5

0,1

0,5

0,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. vy­ra­vo vi­daus ke­lei­vių ve­ži­mas ke­lių trans­portu – jis su­da­rė 97,6 proc. vi­so vidaus ke­lei­vių ve­ži­mo. Kelei­vių ve­ži­mas ge­le­žin­ke­lių trans­portu sudarė 1,5 proc., vidaus vandenų transportu – 0,9 proc.

Tarp­tau­ti­nis ke­lei­vių ve­ži­mas oro trans­por­tu su­da­rė 39,1 proc. vi­so tarp­tau­ti­nio kelei­vių ve­ži­mo, kelių transpor­tu – 35,5 proc., jūrų trans­por­tu – 13,9 proc., geležinkelių trans­por­tu – 11,5 proc.

2022 m. į ša­lies oro uos­tus at­vy­ko ir iš jų išvy­ko 5,3 mln. ke­lei­vių, ar­ba 53,2 proc. daugiau nei 2013 m. ir 2,2 karto daugiau nei 2021 m. Ke­lei­vių oro uos­tuo­se skai­čius 2013–2022 m. vi­du­ti­niš­kai didėjo po 4,9 proc. kasmet.

Dau­giau­sia ke­lei­vių at­vy­ko iš ir iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę – 17,9 proc., Turkiją – 9,7, Vo­kie­ti­ją – 7,9, Norvegiją – 7,2, Daniją – 6,5, Italiją – 5,2 proc. Pa­ly­gin­ti su 2021 m., daugiau ke­lei­vių at­vy­ko iš ir iš­vy­ko į Jungtinę Karalystę – 2,7 k., Daniją – 2,5 k., Norvegiją – 2,3 k., Italiją – 2,1 k., Turkiją – 2 k., Vokietiją – 86,5 proc.

 

Kelių ilgis
Metų pabaigoje, kilometrais

 

Kiti keliai

Created with Highcharts 6.1.4Automobiliųkelių ilgis84 221,0 kmAutomobiliųkelių ilgis84 221,0 kmKiti keliai3 189,4 kmKiti keliai3 189,4 km

 

Created with Highcharts 6.1.41 919,21 919,2500,0500,0464,0464,0306,2306,2Geležinkelių linijų eksploatacinis ilgisNaftotiekio ilgisVidaus vandenų laivybos kelių ilgisTroleibusų linijų ilgis

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. įvy­ko 2 861 ke­lių eis­mo įvy­kiai, per ku­riuos nu­ken­tė­jo žmo­nės. Per 2022 m. 122 žmo­nės žu­vo – tai 17,0 proc. mažiau nei 2021 m., 3 349 žmo­nės bu­vo su­žeis­ti – 5,2 proc. daugiau nei 2021 m. Dėl ne­blai­vių as­me­nų kal­tės žuvusių žmonių skaičius 2022 m., pa­ly­gin­ti su 2021 m., sumažėjo 10,9 proc., sužeistųjų – 6,8 proc.

 

 

Kelių eismo įvykiai, žuvusių ir sužeistų asmenų skaičius

Kelių eismo įvykiai

Žuvusių ir sužeistų asmenų skaičius

Created with Highcharts 6.1.42 8612 8612 7842 7842 7882 7883 1883 1882 9252 9253 0553 0553 2013 2013 0333 0333 2253 2253 3913 391202220212020201920182017201620152014201305001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

 

Created with Highcharts 6.1.43 4713 4713 3293 3293 3373 3373 9553 9553 5633 5633 7523 7523 9413 9413 8363 8364 0144 0144 2634 263202220212020201920182017201620152014201305001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

 

Šaltinis: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų savivaldybėse 2022 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne