Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Socialinė apsauga

 

Socialinė apsauga

 

 

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos skai­čiuo­jamos pagal Europos integruotos socia­linės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS).

Pagal ESSPROS so­cialinė apsauga api­ma visas priemones, kurių imasi valstybės, savivaldybių arba privačios institucijos, siek­damos paleng­vinti namų ūkiams ir asmenims tenkančią tam tikrų rizikos veiksnių arba poreikių naštą, jeigu ši apsauga nėra nulemta tarpusavio ar asme­ninių sandorių.

 

 

 

Rizikos veiksniai arba poreikiai (funkcijos), dėl kurių gali būti taikoma socialinė apsauga, yra šie:

1. liga ir (arba) sveikatos priežiūra;

2. negalia;

3. senatvė;

4. našlystė;

5. šeima ir (arba) vaikai;

6. nedarbas;

7. būstas;

8. kitur nepriskirta socialinė atskirtis.

 

Senatvės pensijos amžius

Nuo 2012 m. sausio 1 d. kasmet vyrų senatvės pensijos amžius didinamas dviem mėnesiais, moterų – keturiais mėnesiais, kol pasieks įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių – 65 metai vyrams ir moterims (2026 m.).

Metai

Vyrai

Moterys

2023

64 metai 6 mėnesiai

64 metai

2022

64 metai 4 mėnesiai

63 metai 8 mėnesiai

2021

64 metai 2 mėnesiai

63 metai 4 mėnesiai

2020

64 metai

63 metai

2019

63 metai 10 mėnesiai

62 metai 8 mėnesiai


2021 m. socialinei apsaugai išleista 10,4 mlrd. EUR, arba vidutiniškai 3 714,8 EUR vienam gyventojui. Per metus išlaidos, tenkančios vienam gyventojui, padidėjo 7 proc., palyginti su 2010 m., – 115 proc. 2021 m. socialinės apsaugos išlaidų lyginamoji dalis sudarė 18,6 proc. BVP (2020 m. – 19,5 proc.).

 

 

Socialinės apsaugos išlaidos

 

2017

2018

2019

2020

2021*

Socialinės apsaugos išlaidos1, mln. EUR

6 373,8

7 209,3

8 055,0

9 705,1

10 432,4

Tenka vienam gyventojui, EUR

2 254

2 573

2 883

3 472

3 715

______________
1Rodikliai apskaičiuoti pagal Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS).

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės apsaugos išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP)
Procentais

Created with Highcharts 6.1.416,316,315,415,415,315,315,715,715,415,415,115,115,815,816,516,519,519,518,618,6201220132014201520162017201820192020**2021*0369121518212427

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės apsaugos išlaidų išmokoms struktūroje vyrauja su senatve susijusios išlaidos. 2021 m. jos sudarė 3,7 mlrd. EUR, arba 36,5 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Palyginti su 2020 m., su senatve susijusios išlaidos padidėjo 112,4 mln. EUR, arba 3,4 proc.

Asmenų, gaunančių bent vienos rūšies pensiją, 2022 m. pabaigoje buvo 882,1 tūkst., arba 30,8 proc. visų šalies gyventojų. Per metus pensijų gavėjų skaičius šiek tiek padidėjo. Didžiausią pensijų gavėjų dalį sudarė valsty­bi­nio socia­linio draudimo senatvės pensijos gavėjai, jų skaičius 2022 m. pabaigoje buvo 616,2 tūkst. ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 0,6 proc. (3,5 tūkst.).

 

 

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. išlaidos pensijoms, palyginti su 2020 m., padidėjo 295 mln. EUR (8 proc.) ir sudarė 4 mlrd. EUR. Šių išlaidų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP), 2021 m. sudarė 7,2 proc.

2021 m. išlaidos negalios atveju sudarė 795,4 mln. EUR, arba 7,8 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Palyginti su 2020 m., šios išlaidos padidėjo 115,6 mln. EUR, arba 17 proc.

Valstybinio socialinio drau­dimo netekto darbin­gumo pensijų gavėjų skaičius 2022 m. pabaigoje, palyginti su 2021 m., sumažėjo 4,4 tūkst. (2,9 proc.) ir buvo 146,5 tūkst.

2021 m. socialinės apsaugos išlaidos ligos atveju ir sveikatos priežiūrai sudarė 3,1 mlrd. EUR, arba 30,3 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Šios išlaidos, palyginti su 2020 m., išaugo 8 proc.

2021 m. šeimai ir vaikams buvo skirti 11,2 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms pinigais ir natūra. Šios išlaidos, palyginti su 2020 m., padidėjo 54,5 mln. EUR, arba 5 proc., ir 2021 m. sudarė 1,14 mlrd. EUR.

 

 

Socialinės apsaugos išmokų struktūra pagal funkcijas 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.436,536,530,330,311,211,210,110,17,87,82,12,11,71,70,40,4SenatvėLiga ir (arba) sveikatos priežiūraŠeima ir (arba) vaikaiNedarbasNegaliaNašlystėSocialinė atskirtis ir kiti atvejaiBūstas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis metinis pensijas gaunančių asmenų skaičius

 

2018

2019

2020

2021

2022

Valstybinio socialinio draudimo1

 

 

 

 

 

Senatvės

578,0

596,0

600,8

597,8

597,5

Išankstinė senatvės

6,7

5,9

5,2

5,6

7,0

Netekto darbingumo (invalidumo)

192,1

171,7

162,5

154,6

147,9

Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo)

245,1

242,4

239,1

235,7

234,0

Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas

4,4

4,2

3,9

3,6

3,2

Šalpos (socialinės) pen­sijos ir šalpos kom­pen­sacijos

49,5

48,7

46,3

42,3

41,9

Valstybinės

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio valstybinė pensija

13,0

12,3

11,5

10,7

10,1

Mokslininkų valstybinė pensija

3,3

3,3

3,3

3,4

3,3

Nukentėjusių asmenų valstybinė pensija

61,1

58,8

56,4

53,6

51,0

Pareigūnų ir karių valstybinė pensija

22,1

22,7

23,2

23,6

24,0

Teisėjų valstybinė pensija

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

Kompensacinė išmoka teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams (artistų renta)

0,24

0,26

0,28

0,27

0,26

_______________
Neįskaityti valstybinio socialinio draudimo pensijų, mokamų užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams, gavėjai.

Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms

 

2018

2019

2020

2021

2022*

Pensijų gavėjų skaičius1 (metų pabaigoje), tūkst.

904,7

899,8

886,0

881,7

882,1

Pensijų gavėjų skaičius, paly­gin­ti su visu gyventojų skaičiumi (metų pabaigoje), %

32,4

32,2

31,7

31,5

30,8

Išlaidos pensijoms1, mln. EUR

3 181,6

3 421,6

3 712,0

4 007,5

4 555,5

_______________
Rodikliai apskaičiuoti pagal Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS).

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Išlaidos pensijoms, palyginti su BVP
Procentais

Created with Highcharts 6.1.47,27,27,07,06,86,86,86,86,76,77,07,07,07,07,47,47,17,16,86,820132014201520162017201820192020**2021**2022*024681012

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius savivaldybėse, tenkantis 1 tūkst. gyventojų 2022 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje2022 m. buvo įvaikinti 66 tėvų globos netekę vaikai (2021 m. – 69), iš jų už­sie­nio piliečiai įvaikino 7 vai­kus (2021 m. – 12). 

 

 

Įvaikinti vaikai

Created with Highcharts 6.1.410788999092103745157598078626747563429127Lietuvos piliečiųUžsienio piliečių20132014201520162017201820192020202120220255075100125150175200

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 Galimų įvaikinti vaikų skaičius per metus sumažėjo 7,9 proc. ir 2022 m. pabaigoje buvo 1 029.

 

 

Galimi įvaikinti vaikai
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.41 8781 8781 8031 8031 7471 7471 6541 6541 5571 5571 4371 4371 2431 2431 1251 1251 0261 0261 1171 1171 0291 0292012201320142015201620172018201920202021202202505007501 0001 2501 5001 7502 0002 250

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


* Išankstiniai duomenys.

** Patikslinti ir perskaičiuoti duomenys.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne