Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Socialinė apsauga

 

 

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos skai­čiuo­jamos pagal Europos integruotos socia­linės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS).

Pagal ESSPROS so­cialinė apsauga api­ma visas priemones, kurių imasi valstybės, savivaldybių arba pri­vačios institucijos, siek­damos paleng­vinti namų ūkiams ir asmenims tenkančią tam tikrų rizikos veiksnių arba poreikių naštą, jeigu ši apsauga nėra nulemta tarpusavio ar asme­ninių sandorių.