Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Valdžios sektoriaus finansai

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie valdžios sektoriaus pajamas, išlaidas, skolą. Vi­si ša­lies eko­no­mi­niai sub­jek­tai suskirstyti į 5 ins­ti­tu­ci­nius sek­to­rius. Vie­nas iš jų – val­džios sektorius, ku­rio pa­grin­di­nė funkcija – na­cio­na­li­nių pa­ja­mų ir tur­to per­skirs­ty­mas vi­suo­me­nės nau­dai. Valdžios sektorius apima centrinės valdžios subsektorių, vietos valdžios ir socialinės apsaugos fondų subsektorių.