Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Švietimas

 

Švietimas

 

 

Sky­riu­je pa­tei­kia­ma statistinė informacija apie šalies gyventojų išsilavinimą, valdžios sektoriaus išlaidas švietimui, vals­ty­bi­nes ir nevalstybines švietimo įstai­gas: iki­mokyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, bendro­jo ugdymo mokyklas, profesi­nio mokymo įstaigas, kolegijas ir universitetus. Statistinei informacijai parengti naudojami statistinių tyrimų ir administraciniai duomenys.

 

 

 

Iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

Bendrasis ugdymas – ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdy­mo programas.

Profesinis mokymas – mokymas pagal pro­fe­sinio mokymo programas, padedantis asme­niui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamą darbą ar funkcijas. Baigu­sie­siems formaliojo profesinio mo­kymo prog­ramą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Aukštojo mokslo studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokyk­loje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją. Baigus aukštojo mokslo studijų programą, įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija.2022–2023 mokslo metais Lietuvoje mokėsi ar studijavo 473,7 tūkst. mokinių ir studentų, arba kas šeštas Lietuvos gyventojas.
 

Aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių 25–64 metų amžiaus gyventojų 2022 m. buvo 728,8 tūkst. ir jie sudarė 46,5 proc. visų to amžiaus šalies gyventojų.

 

 

25–64 metų amžiaus gyventojų išsilavinimas
Tūkst.

 

2018

2019

2020

2021

2022

25–64 metų amžiaus gyventojai

1 524,7

1 526,1

1 530,9

1 531,8

1 566,2

Aukštasis

573,9

595,9

615,7

636,0

664,5

Aukštesnysis

61,2

62,6

60,0

58,5

64,3

Specialusis vidurinis

161,0

150,1

145,7

144,7

135,4

Vidurinis

621,5

614,7

612,2

589,4

591,1

Pagrindinis

95,0

92,1

87,8

89,5

94,3

Pradinis, neturi pradinio

12,1

10,7

9,6

13,5

16,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

25–64 metų amžiaus gyventojų mokymosi visą gyvenimą lygis
Procentais

Miestas

Kaimas

Created with Highcharts 6.1.47,77,78,38,36,96,96,36,35,95,95,65,66,36,36,66,66,16,16,76,711,511,511,811,89,59,59,19,19,19,18,48,47,67,67,57,56,66,67,57,5VyraiMoterys20222021202020192018201720162015201420130123456789101112131415

 

Created with Highcharts 6.1.45,05,03,73,73,13,13,93,92,92,92,32,32,92,92,22,21,91,92,32,37,17,16,56,57,07,07,17,16,26,24,64,64,74,74,04,03,03,03,93,9VyraiMoterys20222021202020192018201720162015201420130123456789101112131415

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sumažėjo 18–24 metų amžiaus jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo (pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas) ir toliau nesimokančių skaičius. 2022 m. jis sudarė 4,8 proc. to paties amžiaus jaunimo.

 

18–24 metų amžiaus jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis
Procentai

Created with Highcharts 6.1.46,36,35,95,95,55,54,84,85,45,44,64,64,04,05,65,65,45,44,84,820132014201520162017201820192020202120220122345667

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. vienam švietimo įstaigoje besimokančiam asmeniui vidutiniškai teko 4 199 EUR valdžios sektoriaus lėšų ir 987 EUR šalies ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų lėšų.

 

 

Valdžios sektoriaus išlaidos formaliajam ir neformaliajam švietimui

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURProcentai1 810,41 836,21 841,81 894,31 858,41 920,62 060,12 253,62 582,42 682,05,45,25,05,14,84,54,54,65,24,8Valdžios sektoriaus išlaidos formaliam ir neformaliam švietimui mln. EURIšlaidos švietimui palyginti su BVP proc.201220132014201520162017201820192020202105001 0001 5002 0002 5003 0003 50001234567

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vienam besimokančiam asmeniui teko lėšų
Tūkst. EUR

Created with Highcharts 6.1.42,52,62,72,72,83,23,53,94,45,22,02,12,12,22,42,62,83,23,64,20,50,50,60,50,50,60,70,70,81,0Iš viso pagal finansavimo šaltiniusValdžios sektoriaus lėšosŠalies ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų lėšos20132014201520162017201820192020202120220123456

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 715 ikimokyklinio ugdymo įstaigų (mieste – 621, kaime – 94) ir 426-iose bendrojo ugdymo mokyklose įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo ugdoma 125,2 tūkst. vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse – 10,5 tūkst. vaikų. Iš viso ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvavo 82,7 proc. 1–6 metų amžiaus vaikų. 2022 m. šimtui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vidutiniškai teko 107 vietos, o šimtui šias įstaigas lankančių iki 3 metų amžiaus vaikų – 101 vieta.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Mokslo metų pradžioje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

Jose vaikų, tūkst.

Iš viso

Mieste

Kaime

Iš viso

Mieste

Kaime

2022

715

621

94

125,2

108,2

17,0

2021

720

631

89

124,3

107,2

16,8

2020

716

635

81

122,6

106,5

16,1

2019

739

637

102

121,7

105,6

16,1

2018

731

632

99

120,9

105,1

15,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
Palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais metų pabaigoje, procentais

Created with Highcharts 6.1.431,931,933,133,135,035,036,836,841,441,444,044,044,044,044,244,252,552,554,154,184,884,886,186,187,087,087,987,988,288,288,788,789,189,190,390,395,895,894,994,91–2 metų amžiaus3–6 metų amžiaus201320142015201620172018201920202021202201224364860728496108

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ugdyme savivaldybėse 2022 m.
Vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais, procentais

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius per metus sumažėjo nuo 957 iki 910. 2022–2023 mokslo metų pradžioje pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 344,5 tūkst. mokinių. 2022 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrin­dinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25,3 tūkst. mokinių (2021 m. – 24,8 tūkst.), brandos atestatus – 20,1 tūkst. abiturientų (2021 m. – 19,8 tūkst.). Daugiau kaip du trečdaliai abiturientų (72,3 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 38,5 proc. – universitetuose, 21,4 proc. – kolegijose, 12,3 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

 

 

Mokymo įstaigos mokslo metų pradžioje

 

Bendrojo ugdymo mokyklos

Profesinio mokymo įstaigos

Kolegijos

Universitetai

mokyklų skaičius

jose
mokinių, tūkst.

mokyklų skaičius

jose
mokinių, tūkst.

kolegijų skaičius

jose
studentų, tūkst.

universitetų skaičius

juose
studentų, tūkst.

2022–2023

910

344,6

53

26,8

19

30,9

17

71,5

2021–2022

957

330,2

70

26,7

19

31,8

18

71,6

2020–2021

977

327,0

67

27,5

20

32,5

19

71,9

2019–2020

1056

325,7

71

27,8

22

32,9

19

73,0

2018–2019

1 089

322,3

73

34,2

22

33,9

20

77,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokinių ir studentų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų

Created with Highcharts 6.1.41 8731 8731 8191 8191 7831 7831 7681 7681 7291 7291 6741 6741 6441 6441 6421 6421 6471 6471 6561 656201320142015201620172018201920202021202202505007501 0001 2501 5001 7502 0002 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų tolimesnis mokymasis pagal apskritis 2022 m.
Procentais

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 53 profesinio mokymo įstaigos ir jose mokėsi 26,8 tūkst. mokinių.

2022 m. profesinio mokymo įstaigos parengė 8,5 tūkst. (2021 m. – 9,6 tūkst.) kvalifikuotų specialistų, iš jų 3,4 tūkst. kartu su profesija įgijo ir brandos atestatą.

 

 

Profesinio mokymo įstaigos ir mokiniai pagal savivaldybes 2022–2023 mokslo metais
Mokslo metų pradžioje

           tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aukščiausios kvalifikacijos specialistus šalyje rengė 36 aukštosios mokyklos – 17 universitetų ir 19 kolegijų (iš jų 6 univer­si­tetai ir 7 kolegijos – nevalstybinės). 2022–2023 mokslo metų pradžioje šiose mokyklose studijavo 102,4 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 71,5 tūkst., kolegijose – 30,9 tūkst. Studentų skaičius aukštosiose mokyklose, palyginti su praėjusiais mokslo metais, sumažėjo 1 007 studentais, arba 0,9 proc.

2022 m. kolegijose profesinio bakalauro laipsnį įgijo 7,03 tūkst. absolventų, universitetuose 7,7 tūkst. studentų įgijo bakalauro, 6,6 tūkst. – magistro, 356 – mokslo daktaro laipsnį. Profesines studijas baigę įgijo profesinę kvalifikaciją 901 absolventas (428 baigė rezidentūrą, 473 – pedagogines studijas).

 

 

Universitetų studentai pagal pakopas mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.441 79041 63542 22643 72947 81152 66357 65162 31466 42670 7329 0178 9538 8828 6088 5738 5128 4148 4778 6118 82553459649347042937231733934615316 12416 36416 23416 12516 47916 72217 33618 23619 45321 1511 9261 9051 8881 8581 8181 8421 8371 8841 8631 8762 2422 2452 3352 3652 3882 4192 4262 4442 3672 425Bakalauro studijosVientisosios studijosProfesinės studijosMagistratūros studijosRezidentūraDoktorantūra2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–201405 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokinių ir studentų, įgijusių pagrindinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, skaičiaus kitimas

Created with Highcharts 6.1.435 68932 57831 54330 74928 11326 07225 79525 29524 87625 46335 49233 98632 82129 30028 39127 57825 37423 93223 53322 67710 85510 0129 5708 8878 3128 0167 4387 4737 4257 03318 56613 90813 48612 31811 20310 74410 1019 3318 4567 715PagrindinisVidurinisAukštasis koleginisAukštasis universitetinis (pagrindinės studijos)2013201420152016201720182019202020212022012 00024 00036 00048 00060 00072 00084 00096 000108 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne