Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Energetika

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Skyriuje pa­tei­kia­mi ener­gi­jos ba­lan­so duo­me­nys, kurie atspindi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ku­ro ir ener­gi­jos iš­tek­lius, jų gavy­bą, gamybą, eks­por­tą ir importą, ku­ro per­dir­bimą bei su­nau­­do­jimą elek­trai ir šilu­minei ener­gi­jai ga­minti, ga­lu­tinį ku­ro ir ener­gijos suvarto­ji­mą pa­grindinė­se šalies ūkio srityse bei namų ūkiuo­se.

Kai kurie duomenys patiks­linti, to­dėl jie gali skirtis nuo praėjusiais metais pateiktų duo­menų.


Bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos 2018 m. sudarė 7,69 mln. tonų naftos ekvivalentu ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 0,2 proc.

2018 m. didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos produktai (39,6 proc.), gamtinės dujos – 23,1 proc., atsinaujinantys energijos ištekliai ir elektros energija – atitinkamai 19,8 ir 10,8 proc., o likusiąją dalį – 6,7 proc. – akmens anglys, durpės ir kt.

Galutinis energijos suvartojimas 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 3,8 proc. Galutinių vartotojų struktūroje didžiausią dalį užima transporto ir namų ūkių sektoriai, kuriuose 2018 m. buvo suvartota atitinkamai 39,8 ir 26,6 proc. energijos.

Vartotojų poreikiams tenkinti naudojami tiek šalies, tiek importuoti kuro ir energijos ištekliai. Lietuva ir toliau išlieka energetiškai priklausoma nuo importuojamos energijos. Tai geriausiai atspindi energetinės priklausomybės rodiklis, kuris 2018 m. sudarė 74,7 proc. ir vis dar gerokai viršijo Europos Sąjungos (ES) vidurkį (2017 m. – 55,1 proc.).

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas – vienas geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius. ES šalių tikslas – iki 2020 m. pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių nemažiau nei 20 procentų visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuvai iki minėto laikotarpio numatyta pasiekti 23 proc. Šį tikslą Lietuva pasiekė jau 2014 m. (23,6 proc.), o 2018 m. šis rodiklis sudarė 25,03 proc.

Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras. 2018 m. didžiausias jo kiekis buvo suvartotas elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (51,8 proc.) bei namų ūkiuose (37,3 proc.).

Kasmet plečiasi vėjo jėgainių parkas. 2018 m. Lietuvoje veikė 23 vėjo jėgainių parkas, kuris kartu su mažosiomis vėjo elektrinėmis pagamino didžiausią elektros energijos kiekį per visą šalies vėjo energetikos istoriją. Per metus pagamintos elektros energijos kiekis viršijo 1,3 TWh ir tai sudarė trečdalį visos šalyje pagamintos elektros energijos, arba daugiau kaip 8,7 proc. šalyje suvartotos elektros energijos.

Vandens jėgainės 2018 m. pagamino 431 mln. kilovatvalandžių elektros energijos, t. y. 28,5 proc. mažiau nei 2017 m.

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2018 m. pagamino 86,6 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 27,3 proc. daugiau nei 2017 m.

Elektros energijos poreikis Lietuvoje 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 2,2 proc. ir sudarė 13,1 TWh. 2018 m. Lietuvos poreikius užtikrinti buvo importuota beveik trys ketvirtadaliai elektros energijos, o pagaminta – 3,5 TWh.

Pastaraisiais metais vis dažniau elektros energijai gaminti panaudojamos biodujos. 2018 m. iš biodujų buvo pagaminta 139,9 mln. kilovatvalandžių elektros energijos, t. y. 10 proc. daugiau nei 2017 m.

Biodegalų naudojimas mažina aplinkos taršą. Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2018 m. transporte buvo suvartota 79 tūkst. tonų biodyzelino ir 12,4 tūkst. tonų bioetanolio, t. y. biodegalų suvartojimas, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 8 proc.

Kelių transporte 2018 m. buvo sunaudota daugiau nei 1,9 mln. tonų degalų, iš kurių 82,8 proc. sudaro kelių transporto dyzelinas, 12,1 – automobilių benzinas, 5,1 proc. – suskystintos dujos.

 

Energijos balansas 2018 m.
Teradžauliai

Created with Highcharts 6.1.4TJ81 83081 830211211597 733597 733348 214348 2148 3698 3691 4621 462324 653324 653736736483 629483 629474 033474 033-330-3308 2638 26327 63427 63447 29647 296232 270232 270Pirminės energijos gamybaRegeneruoti produktaiImportasEksportasTarptautinis jūrinis bunkeriavimasAtsargų pasikeitimasBendrosios vidaus sąnaudosStatistinis skirtumasSąnaudos energijai transformuoti, iš visoTransformavimo produkcija, iš visoReklasifikavimasTransportavimo ir paskirstymo nuostoliaiSunaudota energetikos sektoriujeSunaudota neenergetinėms reikmėmsGalutinis suvartojimas, iš viso-50 000050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000600 000650 000700 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių kuro rūšių ištekliai 2018 m.
Teradžauliais

 

Komunali­nės atliekos (atsinauji­nančios)

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos

Žemės ūkio atliekos

Bioetanolis

Biodyzeli­nas – metilo (etilo) esteris

Sąvartynų biodujos

Nuotekų valymo dumblų biodujos

Žemės ūkio atliekų biodujos

Pramoni­nės atliekos (atsinauji­nančios)

Bendrasis sunaudojimas

822

51 490

200

334

2 922

418

289

847

563

Statistinis skirtumas

-

736

-

-

-

-

-

-

-

Transformuota šiluminėse elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose, iš viso

817

26 689

107

-

-

391

112

706

560

Galutinis suvartojimas, iš viso

-

25 537

93

334

2 922

27

177

141

-

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių energijos rūšių ištekliai

Created with Highcharts 6.1.4Teradžauliai1901901 9441 94480680665652642641 2591 2592 9172 91782822392391 6341 6344 0894 08931312452452 1692 1694 9104 9103123121 5521 5524 1184 11820102015201620172018Geoterminė energijaSaulės energijaHidroenergijaVėjo energija01 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančios kuro ir energijos rūšys 2018 m.
   Teradžauliai

Created with Highcharts 6.1.4Saulės energija312 TJSaulės energija312 TJHidroenergija1 552 TJHidroenergija1 552 TJVėjo energija4 118 TJVėjo energija4 118 TJ

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.