Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Ryšiai

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Paš­tų skai­čius 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., su­ma­žė­jo 2, iš jų kaime – 9, o mieste padidėjo 7. Kilnojamųjų paštų skaičius padidėjo 2. Teikdamas universaliąją pašto paslaugą, per 2018 m. AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė 23,5 mln. korespondencijos siuntų ir 257,2 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 24,5 ir 35 proc. daugiau nei per 2017 m.

Vie­šo­jo jud­rio­jo te­le­fo­no ry­šio ak­ty­vių abo­nen­tų skai­čius 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., padidėjo 1 proc. 2018 m. vie­nam gyvento­jui te­ko 1,4 jud­rio­jo te­le­fo­no ry­šio ak­ty­vaus abonen­to.

Išsiųstų trumpųjų (SMS) žinučių skaičius 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 11,4 proc., o išsiųstų iliustruotųjų (MMS) žinučių skaičius padidėjo 20,2 proc.

Fiksuotojo te­le­fo­no ry­šio li­ni­jų skai­čius nuo 2010 m. kasmet mažėjo. 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., jis su­ma­žė­jo 13,1 proc.

Di­de­lės spar­tos skait­me­ni­nių li­nijų (xDSL) abonentų skaičius 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 7,4 proc., o skait­me­ni­nių telefono linijų (ISDN) skai­čius – 6 proc.


Paštai
   AB Lietuvos pašto duomenys

Created with Highcharts 6.1.4737737715715703703695695679679659659627627547547545545222222216216214214213213212212211211190190184184191191515515499499489489482482467467448448437437363363354354 Iš visoMiesteKaime2010201120122013201420152016201720180200400600800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Pašto paslaugos

Telekomunikacijų paslaugos