Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Nacionalinės sąskaitos

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiamos revizuotos bendrojo vidaus produkto (BVP) ir pagrindinių nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilutės nuo 2010 m. bei išankstinė 2018 m. informacija. Europos Sąjungoje rekomenduojama atlikti suderintas pagrindines nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilučių revizijas, siekiant užtikrinti palyginamumą tarp šalių. Šiais metais buvo revizuotos 2010–2017 m. rodiklių laiko eilutės. Vertinant rodiklių kitimo tempą ir taikant grandininio susiejimo metodą, pereita prie 2015 m. atskaitos laikotarpio vietoj anksčiau buvusio 2010 m. laikotarpio.

Revizijos metu BVP ir jo komponentai buvo perskaičiuoti įdiegus naujus duomenų šaltinius ir patobulintus vertinimo metodus, atsižvelgta į Europos Komisijos (EK) rekomendacijas, pateiktas BNP patikros metu, patobulinti tam tikrų Lietuvos BNP komponentų vertinimus. Atliktos rodiklių laiko eilučių revizijos rezultatai parodė, kad BVP, vertinant to meto kainomis, ne itin reikšmingai skyrėsi nuo anksčiau skelbto ir kito nevienodai: nuo ‑0,3 proc. 2010 m. iki +0,2 proc. 2017 m. Atlikta revizija neturėjo esminės įtakos realiems BVP pokyčiams.


2017 m. BVP augo 4,2 proc. ir sudarė 42 mlrd. 269,4 mln. EUR nominalia verte. Šie rezultatai gauti, įvertinus galutinius metinius statistinių ataskaitų ir administracinių šaltinių duomeni­s.

Remiantis išankstiniais metinių makroekonomikos rodiklių įverčiais, Lietuvos BVP 2018 m. augo 3,6 proc., o nominali BVP vertė siekė 45 mlrd. 264,4 mln. EUR. Teigiamam BVP pokyčiui didžiausią įtaką darė išaugusi statybos (9,6 proc.), transportavimo ir saugojimo (6,4 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių remonto (4,4 proc.), apdirbamosios gamybos (3,8 proc.) veiklos sričių pridėtinė vertė. Žemės ūkio produkcijos gamintojų sukurta pridėtinė vertė, palyginti su 2017 m., mažėjo 10,4 proc.

Namų ūkių ir valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos 2018 m. augo atitinkamai 3,9 ir 0,5 proc. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas išaugo 8,4 proc.

Preliminariais duomenimis, 2018 m. buvo eksportuota 6,3 proc. daugiau prekių ir paslaugų negu 2017 m., o prekių ir paslaugų importas išaugo 6 proc.


BVP vertinimo metodai

NSS atspindi pa­grin­di­nius eko­no­mi­nio gy­ve­ni­mo reiš­ki­nius: ga­my­bą, pa­ja­mas, var­to­ji­mą, kau­pi­mą ir tur­tą. Vienas iš svarbiausių NSS ro­dik­lių yra BPV pa­gal ekono­mi­nės veiklos rūšis ar­ba ins­ti­tu­ci­nius sek­to­rius ar­ba BVP visos eko­no­mi­kos mas­tu. Jam įver­tin­ti tai­ko­mi trys me­to­dai:

– ga­my­bos;
– pa­ja­mų;
– iš­lai­dų.

BVP ver­ti­ni­mas ga­my­bos me­to­du. BVP yra vi­sų pre­kių ir pa­slau­gų, su­kur­tų ša­ly­je per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį, gry­no­ji ver­tė – ga­lu­ti­nis ga­my­bi­nės veiklos re­­zul­ta­tas. BVP rin­kos kai­no­mis yra vi­sų eko­no­mi­nės veiklos rū­šių ar­ba ins­ti­tu­ci­nių sek­to­rių pridėti­nių ver­čių pagrindinėmis kai­no­mis su­ma, gauna­ma iš pro­duk­ci­jos ver­tės at­ėmus tar­pi­nį var­to­ji­mą ir pri­dė­jus mo­kes­čius produktams bei at­ėmus sub­si­di­jas produktams, ku­rie nė­ra pa­skirs­ty­ti pagal ekonominės veiklos rūšis ar sek­to­rius.

BVP ver­ti­ni­mas pa­ja­mų me­to­du. BVP yra pa­ja­mų for­ma­vi­mo są­skai­tos kom­po­nen­tų eko­no­mi­ko­je su­ma (ga­my­bos ir im­por­to mo­kes­čiai, at­ėmus sub­si­di­jas, ben­dra­sis liku­ti­nis per­tek­lius ir ben­dro­sios miš­riosios pa­ja­mos, atlygis darbuotojams – darbo užmokestis ir darb­da­vių so­cia­li­nės įmokos).

BVP ver­ti­ni­mas iš­lai­dų me­to­du. BVP yra rezi­den­ti­nių ins­ti­tu­ci­nių vie­ne­tų pre­kių ir pa­slau­gų galu­ti­­nio pa­nau­do­ji­mo su­ma (na­mų ūkių, val­džios sekto­riaus ir ne pel­no ins­­ti­tu­ci­jų, tei­kian­čių pa­slau­gas na­mų ūkiams, ga­lu­ti­nio var­to­ji­mo išlai­­dos; bendrojo ka­pi­ta­lo for­ma­vi­mas: bendrojo pa­grin­di­nio ka­pi­ta­lo for­ma­vi­mas, at­sar­gų pa­si­kei­ti­mas ir ver­ty­­bių įsi­­gi­ji­mas, at­ė­mus netekimus), pri­dė­jus pre­kių ir pas­­laugų eks­por­tą bei at­ėmus pre­kių ir pa­slau­gų impor­tą.


Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir bendroji pridėtinė vertė
   To meto kainomis

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUREUR27 955,327 955,331 233,731 233,733 331,733 331,734 985,034 985,036 544,836 544,837 321,837 321,838 893,438 893,442 269,442 269,445 264,445 264,425 137,428 118,530 148,331 715,433 044,233 603,635 000,537 974,940 678,39 025,810 314,611 156,011 828,512 462,512 847,813 560,114 944,616 157,5BVP, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, mln. EURBendroji pridėtinė vertė, mln. EURBVP vienam gyventojui, EUR201020112012201320142015201620172018010 00020 00030 00040 00050 00005 00010 00015 00020 00025 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios pridėtinės vertės struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis
   To meto kainomis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos

   Proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.3,43,83,53,93,223,322,222,122,121,45,87,46,76,77,030,831,331,531,631,93,73,43,63,63,82,82,12,22,02,36,76,76,96,76,65,86,56,87,07,215,814,414,514,114,51,92,22,32,32,2Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystėPramonėStatybaDidmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas,apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaInformacija ir ryšiaiFinansinė ir draudimo veiklaNekilnojamojo turto operacijosProfesinė, mokslinė ir techninė veikla,administracinė ir aptarnavimo veiklaViešasis valdymas ir gynyba, švietimas,žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbasMeninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla,namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos2010201520162017201805101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Nacionalinės pajamos, santaupos, grynasis skolinimas / skolinimasis


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.