Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Įmonių statistika

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Šia­me sky­riu­je pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­nio ver­slo struk­tū­ros ty­ri­mo informacija. Ty­ri­mas at­lie­ka­mas kas­met ir ap­ima vi­sų veiklos rūšių įmo­nes, iš­sky­rus žemės ūkio ir fi­nan­si­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo įmones. Statistinei in­for­ma­ci­jai pa­reng­ti bu­vo nau­do­ja­mi ke­li duo­me­nų šal­ti­niai: metinių Lietuvos statistikos depar­tamentui teikiamų įmo­nių veik­los ata­skai­tų (F‑01) ir Registrų centro sukauptų įmo­nių fi­nan­si­nių – balanso ir pelno (nuostolių) – at­askai­tų, taip pat in­di­vi­du­a­lių­jų įmonių pel­no mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jų duo­me­nys ir in­for­ma­ci­ja apie fi­zi­nius as­me­nis, vyk­dan­čius ūki­nę (eko­no­mi­nę) veik­lą.

Dėl skir­tin­gų ap­skai­tos prin­ci­pų statistinė in­for­­macija apie tur­tą, nuo­sa­vy­bę ir įsi­pa­rei­go­ji­mus, pa­ja­mas, są­nau­das ir pel­ną apima tik ak­ci­nes ir uždarąsias ak­ci­nes ben­dro­ves, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nes, už­sie­­nio įmo­nių fi­lia­lus, mažąsias bendrijas, žemės ūkio ir kooperatines bendroves bei viešąsias įstaigas. Įtraukiamos tik tos viešosios įstai­gos, kurios daugiau nei pusę veiklos sąnaudų padengia uždirbtomis pajamomis, ir tos žemės ūkio bendrovės, kurių veikla nėra žemės ūkis. Individu­a­liųjų įmo­nių įplau­kos, iš­lai­dos ir pel­nas bei fizinių asmenų skaičius ir paja­mos pa­tei­kia­mi atskirai. Verslo rai­dai nuo 2010 m. api­bū­di­nti sky­riaus pra­džio­je pa­tei­kia­mi pa­grin­di­niai rodik­liai, ap­iman­tys vi­sų rū­šių įmo­nes.


2019 m. Lietuvos statistikos departamentas įdiegė naują statistinį įmonės vienetą. Nuo ataskaitinių 2018 m. įmonė yra sudaryta iš juridinių vienetų grupės, juridinio vieneto ar juridinių vienetų dalies (iki 2017 m. įmonę sudarė atskiras juridinis vienetas ar juridinio vieneto dalis). Įmonė prilyginama juridinių vienetų grupei tais atvejais, kai juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei ir jų bendra veikla sudaro veiklos segmentą. 2018 m. išankstinė informacija apskaičiuota pagal naują statistinį įmonės vienetą.

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. šalyje ekonominę veiklą vykdė 256,9 tūkst. įmonių, kuriose dirbo 1 mln. 72,9 tūkst. dirbančiųjų. Per metus įmonių skaičius padidėjo 8,4 tūkst., arba 3,4 proc., dirbančių asmenų padaugėjo 15,5 tūkst., arba 1,5 proc.

2018 m. įmonių apyvarta siekė beveik 95 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 7,9 mlrd. EUR, arba 2,1 proc. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 21,4 mlrd. EUR, t. y. 1,9 mlrd. EUR, arba 9,9 proc. daugiau nei 2017 m. Vidutiniškai vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiuota į visą darbo laiką dirbančius) sukūrė 24,7 tūkst. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis, arba 7,4 proc. daugiau nei prieš metus.

Dėl įmonės vieneto pasikeitimo įmonių skaičius sumažėjo 382 juridiniais vienetais, o apyvarta – 2 mlrd. EUR pašalinus juridinių vienetų tarpusavio pirkimo bei pardavimo sandorius.

2018 m. įmonių (be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą) uždirbtas grynasis pelnas siekė beveik 4,5 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 45 mln. EUR, arba 1 proc. Jų turtas siekė 83,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 4,3 mlrd. EUR, arba 5,5 proc. Bendrovių įsipareigojimai didėjo labiau nei nuosavas kapitalas: nuosavas kapitalas siekė 40,5 mlrd. EUR ir sudarė 48,7 proc. bendrovių turto ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 2,1 proc. Įmonių įsipareigojimai (dotacijos ir subsidijos, atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos bei sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos) 2018 m. sudarė 42,7 mlrd. EUR, arba 51,3 proc. ben­dro­vių turto ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 8,9 proc.

Dėl įmonės vieneto pasikeitimo įmonių grynasis pelnas sumažėjo 140 mln. EUR, turtas – 2,4 mlrd. EUR, nuosavas kapitalas – 1,9 mlrd. EUR, mokėtinos sumos – 0,5 mlrd. EUR, pašalinus dividendų pajamas iš investicijų į patronuojamąsias ar patronuojančiąsias įmones, nuosavybės teises bei mokėtinų ir gautinų sumų likučius juridinių vienetų grupėse.

2018 m. šalyje veikė beveik 11 tūkst. individualiųjų įmonių – tūkstančiu, arba 8,6 proc. mažiau nei 2017 m. Individualiosios įmonės gavo 1,7 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 101 mln. EUR grynojo pelno. Per metus individualiųjų įmonių pajamos beveik nepakito, o grynasis pelnas sumažėjo beveik 19 mln. EUR, arba 16 proc.

2018 m. šalyje individualią ekonominę veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą vykdė beveik 169 tūkst. fizinių asmenų, jie uždirbo beveik 2 mlrd. EUR pajamų. Fizinių asmenų, vykdančių individualią ekonominę veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą, skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo beveik 8 tūkst., arba 5 proc., jų pajamos išaugo 110 mln. EUR, arba 5,9 proc.


Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą ir ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta, pridėtinė vertė ir darbdavio išlaidos, tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui
   Be fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR79,079,090,390,395,095,097,697,696,196,195,395,395,595,5104,3104,3111,1111,114,514,516,816,817,117,117,217,219,219,220,320,321,321,323,023,024,724,78,58,58,98,99,29,29,99,910,410,411,111,112,112,113,313,314,514,5Apyvarta (pardavimo pajamos), tenkanti vienam sąlyginiui darbuotojuiPridėtinė vertė, sukurta vieno sąlyginio darbuotojoDarbdavio išlaidos vienam sąlyginiam darbuotojui2010201120122013201420152016201720180255075100125

 

Nefinansų įmonių pagrindiniai verslo struktūros rodikliai

 

2010

2015

2016

2017

2018

Veikiančių įmonių skaičius

131 849

224 623

235 043

248 519

256 883*

Samdomųjų darbuotojų skaičius

771 287

906 188

925 933

936 315

944 495*

Apyvarta, tūkst. EUR

52 832 782

76 095 200

78 072 669

87 066 872

94 948 224*

Produkcijos vertė, tūkst. EUR

34 813 932

47 812 460

48 634 690

54 229 670

60 728 927*

Pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis), tūkst. EUR

9 756 441

16 381 763

17 622 074

19 469 533

21 397 917*

* Išankstiniai duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Balansas
Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą
Gruodžio 31 d. duomenimis, tūkst. EUR

 

2010

2015

2016

2017

2018

Veikiančių įmonių skaičius

131 849

224 623

235 043

248 519

256 883*

Ilgalaikis turtas

37 788 733

44 720 303

47 370 768

47 077 014

48 675 920

Nematerialusis turtas

832 079

1 191 636

1 348 657

1 467 996

1 508 295

Materialusis turtas

26 033 007

28 996 911

30 188 076

29 101 194

30 963 686

Finansinis turtas

10 532 751

14 153 955

15 397 363

15 998 022

15 526 567

Kitas ilgalaikis turtas

390 895

377 801

436 671

509 801

677 372

Įmonių trumpalaikis turtas

19 848 746

26 958 726

28 398 209

31 271 098

33 831 305

Atsargos

6 747 062

8 665 588

8 766 868

9 695 309

10 727 824*

Sumokėti avansai

608 597

869 809

749 447

906 632

959 430*

Per vienus metus gautinos sumos

8 853 179

12 000 287

13 212 561

14 478 163

15 424 149

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2 885 650

5 323 761

5 910 782

6 498 354

7 065 171

Turtas arba nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

57 637 479

71 679 030

76 167 679

78 869 511

83 185 281

Kapitalas

15 945 614

19 498 333

19 620 153

17 883 669

16 665 648

Akcijų priedai

1 794 283

2 264 895

1 979 801

1 973 996

2 109 267

Perkainojimo rezervas

1 321 816

725 380

641 887

717 123

857 899

Rezervai

3 083 028

2 598 132

2 544 846

2 688 641

2 743 376

Nepaskirstytasis pelnas, nuostoliai (-)

6 378 615

12 435 527

14 598 760

16 425 652

18 128 418

Subsidijos, dotacijos

2 320 626

2 863 378

2 775 752

2 473 579

2 567 369

Atidėjiniai

761 242

898 117

458 363

567 318

704 944

Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

11 314 294

12 464 699

14 083 599

15 067 623

16 805 607

Skoliniai įsipareigojimai

...

...

3 864 133

4 635 853

5 522 017

Skolos kredito įstaigoms

10 253 981

11 161 817

5 941 817

5 509 990

5 769 347

Skolos tiekėjams

310 120

273 544

472 840

589 859

492 200

Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

14 717 957

17 930 570

19 076 657

20 565 914

21 926 359

Skoliniai įsipareigojimai

...

...

1 949 750

2 051 334

2 114 888

Skolos kredito įstaigoms

3 397 153

4 075 006

2 422 153

2 625 999

2 965 014

Skolos tiekėjams

6 662 413

7 988 237

7 840 534

8 038 637

8 591 562

* Išankstiniai duomenys
… Nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pajamos, sąnaudos ir pelnas

Gamybos išlaidos

Pagrindiniai finansiniai individualiųjų įmonių rodikliai

Fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą, pajamos

Pagrindiniai užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje verslo struktūros rodikliai pagal šalis

Pagrindiniai užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje verslo struktūros rodikliai pagal ekonominės veiklos rūšis

Pradėti ir baigti bankroto procesai pagal ekonominės veiklos rūšis


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.