Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Socialinė apsauga

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos skai­čiuo­jamos pagal Europos integruotos socia­linės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS).

Pagal ESSPROS so­cialinė apsauga api­ma visas priemones, kurių imasi valstybės, savivaldybių arba pri­vačios institucijos, siek­damos paleng­vinti namų ūkiams ir asmenims tenkančią tam tikrų rizikos veiksnių arba poreikių naštą, jeigu ši apsauga nėra nulemta tarpusavio ar asmeninių sandorių.

Rizikos veiksniai arba poreikiai (funkcijos), dėl kurių gali būti taikoma socialinė apsauga, yra šie:

  1. liga ir (arba) sveikatos priežiūra;
  2. negalia;
  3. senatvė;
  4. našlystė;
  5. šeima ir (arba) vaikai;
  6. nedarbas;
  7. būstas;
  8. kitur nepriskirta socialinė atskirtis.

Pagrindinis socialinės apsaugos finansavimo šaltinis yra darbdavių socialinės įmokos. Palyginti su 2016 m., jų dalis šiek tiek padidėjo ir 2017 m. sudarė 56,6 proc. visų socialinės apsaugos pajamų. Valdžios sektoriaus įmokų dalis liko nepakitusi ir sudarė 23,3 proc. Apdraustų asmenų socialinių įmokų dalis, palyginti su 2016 m., sumažėjo ir sudarė 18,9 proc.
 

6,9 mlrd. EUR 
Socialinės apsaugos pajamos 2017 m.

 

56,6 proc.
Socialinės apsaugos pajamų sudaro darbdavių socialinės įmokos


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2017 m. socialinei apsaugai išleista 6,4 mlrd. EUR, arba vidutiniškai 2 254 EUR vienam gyventojui. Per metus išlaidos, tenkančios vienam gyventojui, padidėjo 8,1 proc., o palyginti su 2010 m., – 30,2 proc.


Socialinės apsaugos išlaidos
Rodikliai apskaičiuoti pagal ESSPROS

 

2010

2015

2016

2017*

Socialinės apsaugos išlaidos, iš viso, mln. EUR

5 360,0

5 850,0

5 980,6

6 375,5

Socialinės apsaugos išlaidos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

1 731

2 014

2 085

2 254

Socialinės apsaugos išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu, proc.

19,1

15,6

15,4

15,1

* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės apsaugos išlaidų išmokoms struktūroje vyrauja su senatve susijusios išlaidos. 2017 m. jos sudarė 2,6 mlrd. EUR, arba 42,6 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Palyginti su 2016 m., su senatve susijusios išlaidos padidėjo 168,5 mln. EUR, arba 6,9 proc.

Asmenų, gaunančių bent vienos rūšies pensiją, 2018 m. pabaigoje buvo 904,7 tūkst., arba 32,4 proc. visų šalies gyventojų. Per metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 0,1 proc. Didžiausią pensijų gavėjų dalį sudarė valsty­bi­nio socia­linio draudimo senatvės pensijos gavėjai, kurių vidutinis metinis skaičius 2018 m. buvo 578 tūkst. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 0,2 proc. (1,4 tūkst.).

2017 m. išlaidos negalios atveju sudarė 567 mln. EUR, arba 9,3 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Palyginti su 2016 m., šios išlaidos padidėjo 42 mln. EUR, arba 8 proc.

2018 m., palyginti su 2017 m., valstybinio socialinio drau­dimo netekto darbin­gumo (invalidu­mo) vidutinis pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 4,4 tūkst. (2,2 proc.) ir buvo 192,1 tūkst.

2017 m. socialinės apsaugos išlaidos ligos atveju ir sveikatos priežiūrai sudarė 1,9 mlrd. EUR, arba 31,3 proc. visų išlaidų socialinės apsaugos išmokoms. Palyginti su 2016 m., šios išlaidos išaugo 7,4 proc.


Išlaidos socialinės apsaugos išmokoms pagal funkcijas
Rodikliai apskaičiuoti pagal ESSPROS
   Mln. EUR

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUR6 094,26 094,22 595,42 595,41 908,01 908,0567,0567,0506,5506,5228,3228,3159,2159,2102,8102,827,127,1Socialinės apsaugos išmokos ir paslaugosIšlaidos išmokoms senatvėjeIšlaidos išmokoms ligos ir (arba) sveikatos priežiūros atvejuIšlaidos išmokoms negalios atvejuIšlaidos išmokoms šeimai ir (arba) vaikamsIšlaidos išmokoms nedarbo atvejuIšlaidos išmokoms našlystės atvejuIšlaidos išmokoms socialinės atskirties ir kitais atvejaisIšlaidos išmokoms būstui02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 7506 0006 2506 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms
Rodikliai apskaičiuoti pagal ESSPROS

 

2010

2015

2016

2017*

2018*

Pensijų gavėjų skaičius metų pabaigoje, tūkst.

937,8

914,1

908,7

905,4

904,7

Išlaidos pensijoms, iš viso, mln. EUR

2 367,8

2 557,5

2 646,2

2 835,5

3 192,3

Išlaidos pensijoms, palyginti su bendruoju vidaus produktu, proc.

8,4

6,8

6,8

6,7

7,1

* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pensijas gaunantys asmenys
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
Vidutinis metinis skaičius

 

2010

2015

2016

2017

2018

Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija

592 273

584 594

581 822

579 365

578 001

Valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos

272 911

256 206

252 768

249 121

245 112

Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensija

224 895

203 288

199 496

196 488

192 120

Valstybinio socialinio draudimo išankstinė senatvės pensija

8 666

9 112

7 910

7 038

6 675

Valstybinio socialinio draudimo kompensacija už ypatingas darbo sąlygas

8 366

5 075

4 788

4 630

4 420

Valstybinio socialinio draudimo ištarnauto laiko pensija

664

443

417

393

373

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. birželio mėn. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo įrašyta 9,2 tūkst. socia­linės rizikos šeimų (2017 m. pabaigoje – 9,8 tūkst.), kuriose augo 17,4 tūkst. vaikų (2017 m. – 18,4 tūkst.). Pernai tėvų globos neteko 2 033 vaikai – tai 369 vaikais mažiau nei 2017 m.


Socialinės rizikos šeimos
2018 m. birželio mėn. pabaigoje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vaikai, netekę tėvų globos

Created with Highcharts 6.1.42 1452 1451 8371 8372 1842 1842 4022 4022 0332 033915915827827935935875875748748Per metus tėvų globos netekę vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba)Per metus tėvų globos netekę vaikai, kurie globojami (rūpinami) šeimose2010201520162017201805001 0001 5002 0002 5003 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


2018 m. pabaigoje kūdikių, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir globos grupėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose gyveno 2,5 tūkst., arba 6 proc. mažiau nei 2017 m. ir 41,4 proc. mažiau nei 2010 m.

Šeimynose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius 2018 m. sumažėjo 8,6 proc. ir metų pabaigoje jose gyveno 405 vaikai.

2018 m. pabaigoje 4 socialinės globos namuose vaikams su negalia gyveno 156 vaikai su negalia, specialiosiose mokyklose bei specialiojo ugdymo centruose – 951 vaikas ir jaunuoliai su negalia.

 

2018 m. buvo įvaikinti

159 tėvų globos netekę vaikai,

 iš jų

56 įvaikinti už­sie­nio piliečių (2017 m. – 47).

 


Įvaikinti vaikai

Created with Highcharts 6.1.41091099999909092921031031151156262676747475656Lietuvos piliečių įvaikinti vaikaiUžsienio piliečių įvaikinti vaikai201020152016201720180255075100125

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. pagalba į namus ir socialinė globa asmens namuo­se buvo suteikta 17,8 tūkst. asmenų, arba 3,8 proc. mažiau nei 2017 m. ir 38,6 proc. daugiau nei 2010 m. Kaip ir ankstesniais metais, dauguma (81,9 proc.) socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų buvo senatvės pensijos amžiaus asmenys. Dar 118 senatvės pensijos amžiaus ir (ar) žmonių su negalia 2018 m. gavo pagalbos pinigus ir patys pasirūpino socialinių paslaugų teikimu namuose. Palyginti su 2017 m., šios išmokos gavėjų padaugėjo 10,3 proc.


Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai

 

2010

2015

2016

2017

2018

Senyvo amžiaus ir žmonės su negalia, iš viso

12 873

17 826

18 630

18 543

17 845

Senyvo (pensinio) amžiaus asmenys

10 956

14 394

15 319

15 074

14 616

Darbingo amžiaus asmenys su negalia

1 714

3 204

3 082

3 244

3 072

Vaikai su negalia iki 7 metų amžiaus

20

47

103

82

75

7–17 metų amžiaus vaikai su negalia

183

181

126

143

82

Senyvo amžiaus ir neįgalūs pagalbos pinigų gavėjai, iš viso

333

113

111

107

118

Senyvo (pensinio) amžiaus pagalbos pinigų gavėjai

302

100

98

95

106

Darbingo amžiaus pagalbos pinigų gavėjai su negalia

31

13

13

12

12

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. pabaigoje globos įstai­gose seniems žmonėms gyveno 6,1 tūkst. gyventojų (4,5 proc. daugiau nei 2017 m.), įstaigose ir grupinio gyvenimo namuose suaugu­siems asme­nims su negalia – 6,5 tūkst. (1,4 proc. daugiau nei 2017 m.). 2018 m., palyginti su 2017 m., 11,9 proc. padaugėjo gyventojų savarankiško gyve­nimo namuose ir metų pabaigoje jose gyveno 525 seneliai ir žmonės su ne­galia. Palyginti su 2010 m., visose įstaigose suaugusiems asmenims gyventojų skaičius padidėjo penktadaliu.

2018 m. nakvynės namuose buvo apsigyvenę 3 tūkst. asmenų, arba 20,6 proc. daugiau nei 2017 m.


Daugiau:

Vaikų skaičius įstaigose vaikams

Globos įstaigos (padaliniai) ir savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia

Nakvynės namai


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.