Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Transportas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Sky­riu­je pa­tei­kia­ma statistinė informacija apie kelių ilgį ir šalyje registruotų trans­por­to priemonių skaičių, vežimą vi­sų rū­šių transportu ir ke­lių eis­mo įvy­kius. Taip pat pateikiami duomenys apie ke­lei­vių at­vy­ki­mą ir iš­vy­ki­mą bei krovi­nių pa­kro­vi­mą ir iškro­vi­mą jū­rų ir oro uos­tuo­se. Jūrų uostų duomenys apima Lietuvos ir užsie­nio vežėjų vežimą jūrų laivais. Pateikiami duomenys apie krovinių pakrovimus ir iškrovimus į ir iš laivų Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to te­ri­to­ri­jo­je ir Būtin­gės ter­mi­na­le. Oro uos­tų duo­me­nys ap­ima ke­lei­vių, kro­vi­nių ir paš­to srau­tus vi­suo­se šalies oro uos­tuo­se. Įskai­to­mi Lie­tu­vos ir už­sie­nio oro linijų bendrovių vyk­do­mi ve­ži­mai. Lietuvos oro linijų bendrovių vežimai pateikiami atskirai. Pateikiami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenys.


2018 m. vi­sų rū­šių trans­por­tu (įskai­tant trans­por­ta­vi­mą nafto­tie­kiais) vež­ta 165,2 mln. to­nų kro­vi­nių – tai 43,4 proc. daugiau nei 2010 m., ir 10,3 proc. daugiau nei 2017 m. 2010–2018 m. kro­vi­nių ve­ži­mas kas­met didėjo­ vidu­ti­niš­kai po 4,6 proc. 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., daugiau kro­vinių ve­žta kelių transportu – 15,8 proc., vidaus vandenų transportu – 9,4 proc., ir geležinkelių transportu – 7,9 proc. Tačiau mažiau krovinių vežta oro transportu – 16,8 proc., transportuota naftotiekiais – 6,7 proc., ir vežta jūrų transportu – 1,6 proc.

Tarp­tau­ti­nis kro­vi­nių ve­ži­mas 2018 m., paly­gin­ti su 2017 m., padidėjo 11,5 proc. Au­go tarp­tau­ti­nis kro­vi­nių vežimas kelių transportu – 18,9 proc., ir geležinkelių transportu – 12,3 proc. Tačiau sumažėjo krovinių vežimas oro transportu (16,8 proc.), transportavimas naftotiekiais (6,7 proc.), vežimas jūrų transportu (1,6 proc.).

Vi­daus kro­vi­nių ve­ži­mas 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., padidėjo 8,2 proc. Vyravo vi­daus kro­vi­nių ve­ži­mas ke­lių trans­por­tu, kuris su­da­rė 72,7 proc. vi­so vidaus ve­ži­mo.

2018 m. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ir Bū­tin­gės ter­mi­na­le per­krau­ta 56,2 mln. to­nų kro­vinių – tai 39,5 proc. dau­giau nei 2010 m. ir 6,2 proc. daugiau nei 2017 m. 2010–2018 m. Klaipėdos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ir Bū­tin­gės ter­mi­na­le kro­vi­nių kro­va kas­met vidu­ti­niš­kai au­go po 4,2 proc.

2018 m. 31,4 proc. (17,7 mln. to­nų) vi­sų per­krautų kro­vinių su­da­rė ža­lia naf­ta ir naf­tos pro­duk­­tai. Pa­ly­gin­ti su 2017 m., jų perkrau­ta 6,4 proc. mažiau. Na­tū­ra­lio­sios ir che­mi­nės trą­šos su­da­rė 25,3 proc. (14,2 mln. to­nų) visų perkrautų kro­vinių ir jų kro­va, pa­ly­gin­ti su 2017 m., padidėjo 3,6 proc. Krovinių konteineriuose, krovininėse kelių transporto priemonėse ir prekiniuose vagonuose 2018 m. buvo perkrauta 10,1 mln. tonų – tai sudarė 17,9 proc. visų perkrautų krovinių, palyginti su 2017 m., jų perkrovimas padidėjo 32,9 proc.

2018 m. oro uos­tuo­se pa­krau­ta ir iš­krau­ta 16,8 tūkst. to­nų kro­vi­nių ir paš­to – tai 40,9 proc. daugiau nei 2010 m. ir 11,4 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. visų rūšių transportu vež­ta 380,2 mln. ke­lei­vių – tai 2 proc. mažiau nei 2010 m., ir 1,5 proc. mažiau nei 2017 m. Kelei­vių ve­ži­mas 2010–2018 m. vidu­ti­niš­kai mažėjo po 0,2 proc. kas­met. Ke­lei­vių ve­ži­mas vidaus vandenų transportu 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., išaugo 17,2 proc., geležinkelių transportu – 11 proc., oro transportu – 2,9 proc. Tačiau sumažėjo keleivių vežimas jūrų transportu – 11,5 proc., ir kelių transportu – 1,7 proc.

2018 m. vy­ra­vo vi­daus ke­lei­vių ve­ži­mas ke­lių trans­portu – jis su­da­rė 98,2 proc. vi­so vidaus ke­lei­vių ve­ži­mo. Kelei­vių ve­ži­mas ge­le­žin­ke­lių trans­portu su­da­rė 1,1 proc., ki­tu trans­por­tu – ma­žiau nei 1 proc.

Tarp­tau­ti­nis ke­lei­vių ve­ži­mas kelių trans­por­tu su­da­rė 39,1 proc. vi­so tarp­tau­ti­nio kelei­vių ve­ži­mo, geležinkelių trans­por­tu – 26,3, oro trans­por­tu – 25,3, jūrų transportu – 9,3 proc.

2018 m. į ša­lies oro uos­tus at­vy­ko ir iš jų išvy­ko 6,3 mln. ke­lei­vių, ar­ba 2,7 karto dau­giau nei 2010 m. ir 19,2 proc. daugiau nei 2017 m. Ke­lei­vių oro uos­tuo­se skai­čius 2010–2018 m. lai­ko­tar­piu vi­du­ti­niš­kai di­dė­jo po 13,4 proc. kasmet.

Dau­giau­sia ke­lei­vių at­vy­ko iš ir iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę – 18,6 proc., Vo­kie­ti­ją – 8,5, Norvegiją – 6,8, Turkiją – 6,2, Italiją – 5,9, Daniją – 5,5, ir Lenkiją – 5 proc. Pa­ly­gin­ti su 2017 m., dau­giau ke­lei­vių at­vy­ko iš ir iš­vy­ko į Turkiją – 43,4 proc., Norvegiją – 18,5, Italiją – 13,9, Jungtinę Karalystę – 13,5, ir Vokietiją – 10,4 proc.

2018 m. įvy­ko 2 926 ke­lių eis­mo įvy­kiai, per ku­riuos nu­ken­tė­jo žmo­nės. Per 2018 m. 173 žmo­nės žu­vo – tai 9,4 proc. mažiau nei 2017 m., 3 390 žmo­nių bu­vo su­žeis­ta, tai 4,8 proc. mažiau nei 2017 m. 2018 m., pa­ly­gin­ti su 2017 m., dėl ne­blai­vių asmenų kal­tės žuvusių žmonių skaičius padidėjo 37 proc., o sužeistų – sumažėjo 5,8 proc.


Kelių ilgis
   Metų pabaigoje, kilometrais

Created with Highcharts 6.1.4Km82 13182 1311 7681 76850050044844826626684 93384 9331 8771 87750050044644627127184 49584 4951 9111 91150050048548527127184 31784 3171 9111 91150050048848827127185 5721 91150049327120102015201620172018Automobilių kelių ilgisGeležinkelių linijųeksploatacinis ilgisNaftotiekio ilgisVidaus vandenųlaivybos kelių ilgisTroleibusų linijų ilgis05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Krovinių vežimas visų rūšių transportu
   Tūkst. tonų

 

2010

2015

2016

2017

2018

Iš viso

115 192,4

127 106,6

130 957,1

149 790,9

165 175,2

Geležinkelių transportu

48 060,7

48 053,2

47 650,6

52 638,2

56 775,7

Kelių transportu

44 716,3

58 601,1

63 570,6

76 979,6

89 104,8

Naftotiekiais

14 652,7

13 396,7

12 929,9

13 208,6

12 325,7

Vandens transportu

7 759,8

7 054,8

6 805,4

6 964,0

6 968,7

jūrų transportu

6 763,5

5 959,4

5 733,7

5 887,6

5 790,9

vidaus vandenų transportu

996,3

1 095,3

1 071,7

1 076,4

1 177,8

Oro transportu

2,9

0,8

0,6

0,4

0,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Keleivių vežimas visų rūšių transportu
   Tūkst.

 

2010

2015

2016

2017

2018

Iš viso

387 755,5

401 045,1

386 241,7

385 921,1

380 163,1

Kelių transportu

380 440,5

393 819,3

378 880,3

378 103,3

371 506,2

autobusais

268 686,9

300 566,8

291 504,9

292 243,2

288 684,4

troleibusais

111 753,6

93 252,5

87 375,4

85 860,1

82 821,8

Geležinkelių transportu

4 363,0

4 226,5

4 427,8

4 657,7

5 168,9

Vandens transportu

2 123,8

2 342,3

2 217,2

2 347,6

2 651,6

vidaus vandenų transportu

1 870,8

1 993,2

1 850,9

1 999,2

2 343,1

jūrų transportu

253,0

349,2

366,3

348,4

308,5

Oro transportu

828,2

657,0

716,5

812,5

836,4

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žalios naftos ir naftos produktų transportavimas naftotiekiais

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. tonų14 652,714 652,714 723,714 723,714 826,814 826,814 433,314 433,313 025,913 025,913 396,713 396,712 929,812 929,813 208,713 208,712 325,712 325,79 017,59 017,58 932,68 932,68 519,38 519,38 967,28 967,27 332,27 332,28 678,68 678,69 315,79 315,79 821,89 821,89 661,89 661,85 635,25 635,25 791,15 791,16 307,56 307,55 466,25 466,25 693,75 693,74 718,14 718,13 614,13 614,13 386,93 386,92 663,92 663,9 Žalia nafta ir naftos produktaiŽalia naftaNaftos produktai20102011201220132014201520162017201805 00010 00015 00020 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kelių eismo įvykiai, sužeistų ir žuvusių asmenų skaičius

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys

Created with Highcharts 6.1.43 5303 5303 2663 2663 3913 3913 3913 3913 2253 2253 0333 0333 2013 2013 0553 0552 9262 9264 2304 2303 9193 9193 9513 9514 0074 0073 7473 7473 5943 5943 7493 7493 5613 5613 3903 390299299296296302302256256267267242242192192191191173173Kelių eismo įvykiaiSužeistų asmenų skaičiusŽuvusių asmenų skaičius20102011201220132014201520162017201801 0002 0003 0004 0005 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Kelių transporto priemonės

Registruoti lengvieji automobiliai pagal markę

Krovinių vežimas geležinkelių transportu pagal krovinių rūšis

Keleivių srautas oro uostuose pagal šalis

Krovinių pakrovimas ir iškrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale pagal krovinių tipus

Krovinių pakrovimas ir iškrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale pagal krovinių rūšis

Lėktuvų, keleivių ir krovinių bendri srautai oro uostuose

Lėktuvų, keleivių ir krovinių srautai pagal oro uostus

Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės