Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Darbas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Skyriuje pa­teik­iami dar­buo­to­jų skaičiaus, dar­­bo už­mo­kesčio, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio, taip pat laisvų darbo vietų, streikų ir kiti statistiniai ro­dik­liai bei jų kitimas. Supažindinama su teisės aktų nustaty­ta tvar­ka patvirtintais minimaliaisiais dydžiais.


2018 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 924,1 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc. (83,7 EUR). Bruto darbo užmokestis viešajame sektoriuje augo sparčiau – padidėjo 10,7 proc. ir sudarė 946,2 EUR, privačiajame sektoriuje – padidėjo 9,6 proc. ir sudarė 914,1 EUR. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp viešojo ir privačiojo sektoriaus per metus padidėjo 11 EUR ir sudarė 32,1 EUR.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2018 m. sudarė 720 EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, padi­dėjo 59,8 EUR, arba 9,1 proc. Viešajame sektoriuje neto darbo užmokestis didėjo 9,7 proc. (65,1 EUR) ir sudarė 735,1 EUR, privačiajame sektoriuje – 8,8 proc. (57,6 EUR) ir sudarė 713,1 EUR.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas 2018 m. buvo: šalies ūkyje – 6,2 proc., viešajame sektoriuje – 6,8 proc., privačiajame – 5,9 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. įtakos turėjo padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas), nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.

2018 m. moterų vidutinis mėnesinis bruto dar­bo užmokestis šalies ūkyje sudarė 858,2 EUR, o vyrų – 990,5 EUR.

Minimaliąją mėnesinę algą ar mažesnį bruto darbo užmokestį gaunan­čių visą ir ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų dalis šalies ūkyje, įskai­tant individu­aliąsias įmones, 2018 m. spalio mėn. sudarė 10,9 proc. (2017 m. spalio mėn. – 13,6 proc.), viešajame sektoriuje – 8,8 proc. (2017 m. spalio mėn. – 10,3 proc.), privačiajame sekto­riuje – 11,8 proc. (2017 m. spalio mėn. – 15,1 proc.).

Visą darbo laiką dirbančių bei minimaliąją mė­ne­si­nę algą gaunančių darbuotojų skaičius, pa­ly­ginti su vi­su visą darbo laiką dirbančių darbuotojų skaičiumi, ša­lies ūkyje 2018 m. sudarė 2,5 proc. (2017 m. – 3,3 proc.). Daugiausia minima­liąją mėnesinę al­gą gaunančių ir visą darbo laiką dirbusių darbuo­tojų buvo apgy­vendinimo ir maitinimo pas­laugų veiklos įmonėse – 9 proc., ir nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėse – 8,9 proc.

Jaunesnių nei 30 metų visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visais šios amžiaus grupės darbuotojais, sudarė 1,6 proc. Tokių darbuotojų dalis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 0,6 procentinio punkto. 7,4 proc. jaunesnių nei 30 metų darbuotojų gavo daugiau nei 1 601 EUR. Per metus jų dalis padidėjo 2,5 procentinio punkto.

Mažose įmonėse (1–9 darbuotojai) visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų dalis sudarė 10,4 proc. visų mažų įmonių visą darbo laiką dirbusių darbuotojų, arba 0,9 procentinio punkto mažiau nei prieš metus. Daugiausia darbuotojų, gavusių 1 601 EUR ir daugiau, buvo įmonėse, turinčiose 50–249 darbuotojus, – 33,5 tūkst., arba 2,5 procentinio punkto daugiau.

2018 m. vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,3 proc. ir sudarė 8,68 EUR. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo visose įmonėse, o labiausiai – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (14,7 proc.), informacijos ir ryšių (13 proc.) bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (12,3 proc.) veiklos įmonėse.

Mažiausias augimas buvo stebimas kasybos ir karjerų eksploatavimo (5,6 proc.), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (6 proc.) bei vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (6,1 proc.) veiklos įmonėse.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis (vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu) 2018 m. pramonės, statybos ir paslaugų veiklose sudarė 13 proc. ir per metus sumažėjo 1,2 procentinio punkto.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2018 m. buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 37,3 proc., informacijos ir ryšių – 27,8 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 26,9 proc., apdirbamosios gamybos – 24,8 proc., didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 20,8 proc., o mažiausias – švietimo (2 proc.), viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo (3,7 proc.) įmonėse ir įstaigose. Transporto ir saugojimo bei statybos įmonėse moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis viršijo vyrų, todėl atotrūkis buvo neigiamas ir sudarė atitinkamai –10,1 ir –3,2 proc.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, 2018 m. sudarė 14 proc.: viešajame sektoriuje – 14,1 proc., privačiajame – 14,2 proc., ir, palyginti su 2017 m., šalies ūkyje sumažėjo 1,2 procentinio punkto: viešajame sektoriuje – 0,1, privačiajame – 1,5 procentinio punkto. Darbo užmokesčio atotrūkio privačiajame sektoriuje sumažėjimui įtakos turėjo 2018 m. spartesni moterų darbo užmokesčio augimo tempai nei vyrų.

2018 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, mažėjo visose amžiaus grupėse, nuo 0,2 (jaunesnių nei 25 metų darbuotojų amžiaus grupėje) iki 1,9 procentinio punkto (45–54 metų amžiaus darbuotojų grupėje).

2018 m. šalyje buvo 18,5 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, arba 1,5 tūkst. (7,7 proc.) mažiau nei 2017 m. Per metus laisvų darbo vietų labiausiai sumažėjo prekyboje – 1 tūkst., statyboje – 0,7 tūkst., o padaugėjo transporte – 0,4 tūkst., pramonėje – 0,2 tūkst.

2018 m. daugiausia – 4,3 tūkst. (23 proc.) – laisvų darbo vietų buvo pramonėje, viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 2,6 tūkst. (14 proc.), prekyboje – 2,4 tūkst. (13,2 proc.).

2018 m. laisvų darbo vietų lygis šalyje sudarė 1,4 proc. – tai 0,2 procentinio punkto mažiau nei 2017 m. Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 3,3 proc., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,1 proc., informacijos ir ryšių įmonėse – 2,6 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 proc., kitoje aptarnavimo bei profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – po 0,7 proc.

2018 m. švietimo įstaigų darbuotojai surengė 196 streikus, iš jų – 47 įspėjamuosius streikus. Iš viso streike dalyvavo 4 498 darbuotojai, dėl streiko prarasta 32,2 tūkst. darbo dienų.


Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Created with Highcharts 6.1.4EUR575,8575,8592,5592,5615,1615,1646,3646,3677,4677,4714,1714,1774,0774,0840,4840,4924,1924,1632,4632,4651,5651,5671,4671,4693,4693,4721,3721,3750,3750,3800,2800,2854,8854,8946,2946,2540,4540,4557,9557,9583,8583,8621,1621,1654,9654,9696,1696,1761,3761,3833,7833,7914,1914,1 Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis2010201120122013201420152016201720184005006007008009001 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis

Created with Highcharts 6.1.4EUR449,6449,6461,8461,8478,3478,3501,1501,1527,2527,2553,9553,9602,3602,3660,2660,2720,0720,0491,0491,0504,9504,9519,4519,4535,5535,5558,8558,8580,0580,0620,9620,9670,0670,0735,1735,1423,8423,8436,5436,5455,4455,4482,7482,7511,0511,0541,0541,0593,3593,3655,5655,5713,1713,1 Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis201020112012201320142015201620172018300400500600700800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Created with Highcharts 6.1.4953 439953 439990 562990 5621 010 1801 010 1801 028 3801 028 3801 046 2931 046 2931 061 7451 061 7451 068 5431 068 5431 075 4031 075 4031 086 4481 086 448366 694366 694366 371366 371361 083361 083358 525358 525355 280355 280352 728352 728347 963347 963344 069344 069339 380339 380586 745586 745624 191624 191649 097649 097669 855669 855691 013691 013709 017709 017720 580720 580731 334731 334747 068747 068 Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis2010201120122013201420152016201720180250 000500 000750 0001 000 0001 250 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje pagal sektorius ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4EUR924,1924,1946,2946,2914,1914,1990,5990,51 060,91 060,9971,6971,6858,2858,2887,6887,6837,7837,7720,0720,0735,1735,1713,1713,1765,5765,5813,7813,7752,6752,6674,9674,9695695660,8660,8 Iš viso (bruto)Vyrai (bruto)Moterys (bruto) Iš viso (neto)Vyrai (neto)Moterys (neto) Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis2004006008001 0001 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4EUR924,1924,11 652,01 652,01 648,81 648,81 186,91 186,91 133,61 133,61 100,81 100,81 100,31 100,3953,7953,7949,3949,3947,2947,2890,3890,3869,1869,1854,3854,3829,0829,0820,2820,2817,9817,9807,2807,2793,6793,6763,3763,3744,5744,5645,2645,2 A–SJKMDOBQB–CCEGFLHPANSRI01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Minimalioji mėnesinė alga, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir jų santykis

Created with Highcharts 6.1.4EURProc.231,7231,7231,7231,7237,7237,7289,6289,6292,2292,2312,5312,5365365380380400400575,8575,8592,5592,5615,1615,1646,3646,3677,4677,4714,1714,1774,0774,0840,4840,4924,1924,140,240,239,139,138,638,644,844,843,143,143,843,847,247,245,245,243,343,3Minimalioji mėnesinė alga, EURVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, EURMinimaliosios mėnesinės algos ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio santykis, proc.20102011201220132014201520162017201802505007501 0001 25001020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir ekonominės veiklos rūšis
Spalio mėn., visi visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 procentų

 

 

MMA ir mažiau

Daugiau nei MMA, bet ne daugiau nei 400 EUR

401–450 EUR

451–600 EUR

601–800 EUR

801–1 000 EUR

1 001–1 300 EUR

1 301–1 600 EUR

1 601 EUR ir daugiau

Iš viso

2016

9,8

4,6

7,5

22,4

20,3

13,9

10,5

4,9

6,0

2017

3,3

6,0

7,6

21,5

20,2

15,0

12,7

6,1

7,6

2018

2,5

x

8,9

21,1

19,1

15,5

15,0

7,9

9,9

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2016

11,8

5,6

7,9

23,8

22,9

14,3

8,7

2,6

2,4

2017

4,3

7,3

7,3

20,5

23,9

17,3

12,0

4,0

3,4

2018

2,6

x

11,1

19,3

23,3

19,4

14,3

5,4

4,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

2016

3,3

2,6

3,4

17,5

27,0

20,3

11,9

5,7

8,3

2017

1,2

1,9

4,0

12,1

24,5

20,0

15,5

10,6

10,2

2018

0,5

x

3,8

9,1

19,6

21,5

19,1

12,1

14,3

Apdirbamoji gamyba

2016

8,9

4,7

6,9

21,0

22,0

14,5

11,3

5,4

5,3

2017

2,4

5,2

6,9

18,3

22,7

16,0

14,4

7,1

7,0

2018

2,2

x

7,9

15,5

21,3

17,8

16,8

9,2

9,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2016

2,6

1,2

2,5

11,8

23,5

22,7

19,3

8,9

7,4

2017

1,4

1,3

2,2

9,5

21,5

23,9

20,8

10,4

8,9

2018

0,6

x

2,8

8,8

17,8

20,1

23,9

12,8

13,2

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2016

5,0

4,2

6,9

19,7

27,1

15,4

12,1

5,6

3,9

2017

2,2

3,0

7,6

17,0

26,3

17,5

15,0

6,4

5,0

2018

2,1

x

7,2

15,0

24,1

20,9

16,8

7,7

6,2

Statyba

2016

12,7

5,5

6,7

22,0

19,4

13,9

10,9

4,8

4,1

2017

3,4

7,2

7,6

21,7

18,4

14,8

13,9

6,9

6,1

2018

2,8

x

10,4

21,8

17,8

14,5

15,3

9,2

8,3

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

2016

13,6

6,7

11,3

23,9

16,7

9,9

8,0

4,3

5,7

2017

4,0

9,3

11,0

23,7

18,3

11,2

9,7

5,4

7,4

2018

3,1

x

13,8

22,8

19,8

12,9

11,4

6,8

9,5

Transportas ir saugojimas

2016

7,0

3,5

5,3

38,8

15,9

12,0

8,7

4,2

4,6

2017

1,7

4,8

5,9

40,8

15,5

10,9

9,8

4,8

5,7

2018

0,9

x

6,3

45,0

16,2

9,8

9,4

5,5

7,0

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

2016

23,4

13,5

16,2

22,4

12,7

5,8

3,2

1,4

1,3

2017

7,8

17,2

19,3

24,9

15,0

7,5

4,4

1,9

1,8

2018

9,0

x

24,9

28,2

17,8

9,1

6,1

2,6

2,4

Informacija ir ryšiai

2016

4,8

1,6

2,6

9,2

13,3

13,9

15,3

12,0

27,3

2017

1,2

2,2

2,5

7,5

12,0

13,0

16,2

13,0

32,3

2018

0,8

x

3,1

6,1

9,9

11,7

16,8

13,6

38,1

Finansinė ir draudimo veikla

2016

2,8

1,4

1,7

5,9

17,8

15,7

16,0

11,9

26,8

2017

0,6

1,4

1,5

5,0

14,6

16,4

17,1

12,3

31,2

2018

0,3

x

2,2

3,2

11,3

15,5

17,8

13,8

35,9

Nekilnojamojo turto operacijos

2016

15,4

5,7

7,8

20,6

19,1

11,8

8,2

5,2

6,2

2017

7,8

9,0

9,1

20,1

19,0

12,2

9,7

5,4

7,7

2018

8,9

x

15,2

20,6

18,4

11,5

10,0

6,3

9,2

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

2016

9,8

3,6

4,3

14,2

17,3

13,6

14,6

9,0

13,7

2017

2,8

5,7

4,6

12,9

16,3

14,2

16,3

10,6

16,7

2018

2,2

x

8,0

11,4

15,0

13,9

17,0

11,8

20,6

Administracinė ir aptarnavimo veikla

2016

8,7

6,7

12,2

28,3

20,0

9,7

6,5

3,3

4,5

2017

4,2

5,7

11,6

29,2

20,5

11,2

7,9

4,2

5,5

2018

4,0

x

12,1

30,8

19,2

12,4

9,1

5,3

7,1

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2016

2,2

1,6

4,6

14,3

23,7

21,9

17,7

7,0

6,9

2017

1,1

1,0

2,9

11,9

22,0

23,9

20,7

8,4

8,2

2018

1,2

x

2,3

8,4

15,8

23,0

26,7

12,1

10,6

Švietimas

2016

14,8

2,9

5,7

19,3

24,2

18,4

9,9

2,6

2,2

2017

6,2

6,4

7,3

18,2

22,8

20,1

12,8

3,3

2,8

2018

4,4

x

8,6

18,1

20,3

19,1

18,7

6,2

4,6

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

2016

4,7

4,1

9,5

25,8

23,1

12,8

9,3

4,5

6,1

2017

1,8

4,1

8,3

24,3

22,7

14,2

11,0

5,6

8,0

2018

0,7

x

5,5

20,8

21,6

16,7

15,2

7,8

11,6

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

2016

8,6

3,7

7,2

27,6

29,3

12,4

7,4

2,3

1,6

2017

4,9

4,2

7,0

26,0

30,3

13,5

8,8

3,1

2,4

2018

3,7

x

7,3

21,9

31,8

16,5

10,6

4,6

3,7

Kita aptarnavimo veikla

2016

18,4

9,6

9,3

21,6

14,6

8,9

7,5

4,2

5,8

2017

9,1

14,6

11,2

20,4

16,7

9,4

7,8

4,4

6,5

2018

3,8

x

22,9

23,2

17,4

10,5

9,2

5,4

7,6

× – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje pagal darbuotojų amžių

Created with Highcharts 6.1.4Proc.14,414,414,114,117,317,320,020,011,211,210,310,313,813,815,215,212,512,515,015,020,620,613,313,312,612,614,614,614,014,012,312,313,713,719,119,111,411,410,810,813,113,1201620172018 Iš visoIki 25 metų25–34 metų35–44 metų45–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresni0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.13,013,014,714,714,014,037,337,327,827,826,926,924,824,820,820,8181815,915,914,114,113,913,912,612,612,012,011,711,76,66,65,05,03,73,72,02,0-3,2-3,2-10,1-10,1 B–S B–N B–S(-O)KJQCGMSILNERDBOPFH-20-10010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Streikų skaičius ir jų trukmė

 

Streikų skaičius

Vidutinė streiko trukmė, darbo dienomis

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Visi streikai

193

78

296

242

1

196

1

0,55

1,08

0,34

5,66

0,25

7,16

0,28

Tikrieji streikai

6

33

242

149

10,41

2,05

5,66

8,67

Įspėja­mieji streikai

187

45

296

1

47

1

0,33

0,33

0,34

0,25

0,33

0,28

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius ir jų nedirbtas darbo laikas

 

Vidutinis streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Nedirbtas darbo lai­kas, darbo dienomis

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Visi streikai

5 558

1 591

7 126

6 295

2 205

4 498

44

3 080

1 714

2 428

35 646

552

32 214

12

Tikrieji streikai

121

693

6 295

3 684

1 260

1 418

35 646

31 947

Įspėja­mieji streikai

5 437

898

7 126

2 205

814

44

1 820

296

2 428

552

267

12

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai

Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus indeksai

Darbuotojų, spalio mėn. gavusių minimaliąją mėnesinę algą ir mažesnį darbo užmokestį, skaičius

Darbuotojų skaičius pagal bruto darbo užmokesčio dydį

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir darbuotojų amžių

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir įmonių dydžio grupes

Vidutinės vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos šalies ūkyje pagal suvestines ekonominės veiklos rūšis

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje pagal sektorius

Laisvos darbo vietos ir laisvų darbo vietų lygis pagal ekonominės veiklos rūšis


Ekonominės veiklos rūšys

B–S Pramonė, statyba ir paslaugos
B–N Verslas
B–S(-O) Pramonė, statyba ir paslaugos, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas
C Apdirbamoji gamyba
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė pre­ky­ba; variklinių transporto prie­mo­nių ir motociklų remontas
H Transportas ir saugojimas
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J Informacija ir ryšiai
K Finansinė ir draudimo veikla
L Nekilnojamojo turto operacijos
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N Administracinė ir aptarnavimo veikla
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P Švietimas
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S Kita aptarnavimo veikla

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.