Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Mokslas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

2018 m. MTEP darbams buvo skirta 396,8 mln. EUR. MTEP išlaidos 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 17,9 mln. EUR, arba 4,7 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje išlaidos padidėjo 19,5 mln. EUR, arba 14,6 proc., verslo sektoriuje – 9,4 mln. EUR, arba 6,7 proc. Valdžios sektoriuje MTEP išlaidos 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 10,9 mln. EUR, arba 10,4 proc. Kaip ir 2017 m., 2018 m. dau­giau­sia išlaidų patyrė aukštojo mokslo sek­to­rius – 153,2 mln. EUR, arba 38,6 proc. visų MTEP išlaidų, verslo įmonių sektorius – 148,8 mln. EUR (37,5 proc.), ir valdžios sektorius – 94,8 mln. EUR (23,9 proc.).

Remiantis išankstiniais BVP duomenimis, bend­rosios Lietuvos išlaidos MTEP sudarė 0,88 proc. BVP (2017 m. – 0,90 proc.). Verslo sek­to­riaus MTEP išlaidos 2018 m. (kaip ir 2017 m.) sudarė 0,33 proc. BVP, aukštojo mokslo ir valdžios sekto­riaus – 0,55 proc. (2017 m. – 0,57 proc.).

Valdžios lėšos suda­rė didžiausią MTEP išlai­dų dalį pagal fi­nansa­vi­mo šaltinius – 34,8 proc., verslo įmonių – 33,5, užsienio lėšos – 28,1, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 3,6 proc.

Didžiausią MTEP išlaidų dalį pagal tikslinę pa­skirtį sudarė darbui apmokėti skirtos lėšos – 57,8 proc. (229,2 mln. EUR), kitos išlaidos – 27,7 proc. (110,1 mln. EUR), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 14,5 proc. (57,5 mln. EUR).

2018 m. išlaidos fundamentiniams tyri­mams sudarė 22,7 proc. visų išlaidų MTEP, taikomiesiems tyrimams – 48,1, eksperimentinei plėtrai – 29,2 proc. Verslo sekto­rius didžiausią dalį lėšų – 55 proc. – skyrė eksperimentinei plėtrai. Aukštojo mokslo ir valdžios sek­toriai didžiausią dalį lėšų skyrė taikomiesiems tyrimams – atitinkamai 52,3 ir 57,6 proc.

Valstybės biudžeto asignavimai MTEP veiklai 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 1,5 mln. EUR (1,1 proc.). Daugiausia MTEP veiklai skiriama per aukštojo mokslo įstaigas: 2018 m. iš aukštojo mokslo bendrųjų lėšų – 76,5 mln. EUR (2017 m. – 74,4 mln. EUR).

2018 m. mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 24,1 tūkst. darbuotojų, 8,5 tūkst. iš jų turėjo mok­slo laipsnį (iš jų 4,2 tūkst. – moterys). Aukštojo mokslo ir valdžios insti­tucijose MTEP (pagrindinėje ir ne pagrindinėje darbovietėje) dalyvavo apie 18 tūkst. darbuo­tojų, iš jų 8 tūkst. – tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Verslo sektoriuje MTEP veikloje da­lyvavo 6,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 476 – tyrė­jai, tur­intys mokslo laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje daugiausia tyrėjų buvo 35–44 metų amžiaus – 4 210 (28,3 proc.), 25–34 metų amžiaus – 3 641 (24,7 proc.), 45–54 metų amžiaus – 3 320 (22,3 proc.), vyresni nei 65 metų tyrėjai sudarė 5,3 proc. Verslo sektoriuje daugiausia tyrėjų buvo 25–34 metų amžiaus – 1 744 (43 proc.), 35–44 metų amžiaus – 1 219 (30 proc.), 45–54 metų amžiaus – 455 (11,2 proc.), vyresni nei 65 metų tyrėjai sudarė 2,1 proc. visų tyrėjų.

Sąlyginis MTEP veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius (perskaičiavus asmenis, dirbančius mokslinį darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo dieną, skaičių) siekė 11,7 tūkst. ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 0,7 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo 0,4 proc. (nuo 8 741 iki 8 772 asmenų).


Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidos

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURProc.219,6219,6282,7282,7298,4298,4332,4332,4376,8376,8389,7389,7327,6327,6378,9378,9396,8396,80,780,780,900,900,900,900,950,951,031,031,041,040,840,840,900,900,880,88MTEP išlaidos, mln. EURMTEP išlaidos, palyginti su BVP, proc.201020112012201320142015201620172018012024036048000,511,52

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios MTEP išlaidos pagal sektorius
Mln. eurų

 

2010

2015

2016

2017

2018

Iš viso

219,6

389,7

327,6

378,9

396,8

Aukštojo mokslo sektorius

116,5

216, 4

127,6

133,6

153,2

Valdžios sektorius

38,5

66,5

85,5

105,8

94,8

Verslo įmonių sektorius

64, 6

106,7

114,6

139,5

148,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

MTEP išlaidos pagal tikslinę paskirtį

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUR219,6219,6282,7282,7298,4298,4332,4332,4376,8376,8389,7389,7327,6327,6378,9378,9396,8396,8119,2119,2133,9133,9144,5144,5160,2160,2176,8176,8167,3167,3167,3167,3203,7203,7229,2229,259,859,865,365,370,370,392,792,788,488,490,990,9105,9105,9105,7105,7110,1110,140,640,683,583,583,583,579,579,5111,6111,6131,5131,554,454,469,569,557,557,5 Iš visoDarbo apmokėjimo išlaidosKitos išlaidosIlgalaikio materialiojo turto įsigijimas2010201120122013201420152016201720180100200300400500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

MTEP darbuotojai

Created with Highcharts 6.1.418 91318 91322 39122 39122 10322 10322 75122 75124 47024 47021 73921 73922 35522 35523 77323 77324 11624 11614 05614 05617 35817 35817 67717 67718 08318 08319 37119 37117 29317 29317 74617 74618 76718 76718 94618 9466 3816 3817 8047 8047 8567 8568 1048 1048 1838 1837 9677 9678 1048 1048 2538 2538 5038 5034 8574 8575 0335 0334 4264 4264 6684 6685 0995 0994 4464 4464 6094 6095 0065 0065 1705 170 Iš visoTyrėjaiTyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardąKiti MTEP darbuotojai20102011201220132014201520162017201805 00010 00015 00020 00025 00030 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.